Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 18521
Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel torn lliure per a la cobertura de una plaça d'Enginyer/a Agrònom/ma. Taxa d’estabilització

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 23301 de data 20 de desembre de 2021, ha resolt el següent:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir 1 plaça vacant de Enginyer/a agrònom/a , vacant a la plantilla de funcionaris/àries d'aquesta corporació pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyeria Agrònoma, grup A, subgrup A1, dotada pressupostàriament i corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de la oferta d'ocupació pública de l'any 2018, publicada al BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018, en els termes establerts a l'Annex 1 que s'adjunta al present decret.

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir 1 plaça vacant de Enginyer/a agrònom/a , vacant a la plantilla de funcionaris/àries d'aquesta corporació pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyeria Agrònoma, grup A, subgrup A1, dotada pressupostàriament i corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de la oferta d'ocupació pública de l'any 2018, publicada al BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018, en els termes establerts a l'Annex 2 que s'adjunta al present decret.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva.

3.- Publicar a la pàgina web www.palma.cat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 28 de desembre de 2021

La cap de Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón

 

 

ANNEX I

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

NÚM.

NOM

1

BARCELÓ AVILA, ANTONIO

2

CASANOVA VILLAPLANA, BEATRIZ

3

JUAN LLORCA, JUAN JUSTO

4

MARTÍNEZ ASENSIO, MARIA OLGA

5

SALAS VICENS, MARIA DE LLUCH

6

SINTES GARCIA, ELISABET

 

ANNEX II

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES

NÚM.

NOM

MOTIU EXCLUSIÓ

OBSERVACIONS

1

MARTORELL DE OZOLLO, JUAN JOSE

TÍTOL UNIVERSITARI ENGINYER AGRÒNOM O TÍTOL QUE HABILITÍ LA PROFESSIÓ REGULADA D'ENGINYER AGRÒNOM, D'ACORD AMB LES DIRECTIVES COMUNITÀRIES

NO ACREDITA REQUISIT DE TITULACIÓ

2

RUL·LAN POMAR, JUANA ANA

TÍTOL UNIVERSITARI ENGINYER AGRÒNOM O TÍTOL QUE HABILITÍ LA PROFESSIÓ REGULADA D'ENGINYER AGRÒNOM, D'ACORD AMB LES DIRECTIVES COMUNITÀRIES

MANCA COMPULSA REQUISIT TITULACIÓ.