Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 18529
Aprovació del borsí extraordinari TAE mitjà d’Intervenció Social per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l’Administració Especial de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública  per decret número 107  de data 11 de gener de 2021,  ha resolt el següent:

PRIMER.- Aprovar, segons proposta definitiva que ha efectuat el tribunal qualificador del concurs oposició  per formar part del borsí extraordinari TAE mitjà d'Intervenció Social per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l'Administració Especial de l'Ajuntament de Palma, convocat per decret del regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, número 663 de 25 de gener de 2021 (BOIB núm. 12, de 28 de gener), la composició final de la borsa amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la web de l'Ajuntament de Palma.

 

Annex I

Llista definitiva de les persones integrants del borsí extraordinari de TAE mitjà d'Intervenció Social:

 

ORDRE

NOM

PUNTUACIÓ

1

LOPEZ TIRADO, VIRGINIA

42,59

2

GUAL HORRACH, ANTONIA

37,40

3

AARABE ZAHRI, SALEHA

37,39

4

MULLER FLURY, MICHAEL LORENZO

32,03

5

CANYELLES PERICAS, FRANCISCA

31,13

6

ORTEGA MINGUILLON, IGNACIO ALEJANDRO

29,55

7

FERRANDO LLOBERA, MARGALIDA

27,89

8

MORAGUES CANCELO, CATALINA

21,20

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, 14 de gener de 2022

La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón