Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 17262
Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per cobrir substitucions, vacances i llicències de curta durada de funcionari interí/na d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposició

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de gener de 2022, s'han aprovat les següents:

BASES I CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN BORSÍ PER COBRIR SUBSTITUCIONS, VACANCES I LLICÈNCIES DE CURTA DURADA DE FUNCIONARI INTERÍ/NA D'INTEGRADOR/A SOCIAL MITJANÇANT EL PROCEDIMENT D'OPOSICIÓ

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria i justificació

L'objecte de la present convocatòria és crear una borsa de treball d'integrador/a social per cobrir substitucions, vacances i llicències de curta durada mitjançant la contractació com a funcionari interí.

Aquests llocs s'emmarquen en el grup de classificació professional C1, conforme a la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tots els anuncis i resolucions vinculats amb aquest procés selectiu seran objecte de publicació tant al tauler d'anuncis de l'Ajuntament com a la seva seu electrònica.

SEGON.- Condicions dels aspirants

Per poder prendre part en aquest procediment selectiu cal reunir els següents requisits:

- Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

- Tenir 16 anys complerts i, en tot cas, no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Estar en possessió de la titulació del cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

- No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi l'acompliment de les funcions que corresponguin.

- No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei d'alguna Administració Pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

- No estar sotmès a cap causa d'incapacitat de les contingudes en la legislació local.

- Estar en possessió del nivell C1 de coneixements de la llengua catalana, conforme a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut o aquells expedits per l'EBAP.

En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell C1 es realitzarà una prova, per tal de valorar el nivell de llengua catalana exigit.

- Acreditar la carència de delictes de naturalesa sexual mitjançant un certificat d'Antecedents Penals i per Delictes de Naturalesa Sexual, expedit pel     Ministeri de Justícia.

TERCERA.- Presentació d'instàncies

Les instàncies per prendre part en el procés selectiu s'han de presentar conforme al model de l'Annex I de les presents bases, adreçades al Batle-President de la Corporació, davant el registre general de l'ajuntament o en qualsevol de les formes previstes per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els aspirants, a més, han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en l'apartat segon d'aquestes bases, aspecte ja inclòs en el mateix model de sol·licitud (ANNEX I).

S'estableix un termini de presentació d'instàncies de deu dies hàbils  (10), comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Els anuncis successius únicament es publicaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com a la seva seu electrònica.

Caldrà adjuntar-hi la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI o document d'identificació personal legalment procedent, en el cas de persones nacionals d'estats diferents a l'Estat espanyol.

- Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell C1 de coneixements de la llengua catalana exigit o, en cas de no poder acreditar-lo, sol·licitar a la instància la voluntat de realitzar prova.

- Justificant del pagament del dret d'examen, que s'apuja a la quantia de 15,00 euros, que s'han d'ingressar al compte municipal núm. ES1000810604560001182620.

- Certificat d'Antecedents Penals i per Delictes de Naturalesa Sexual, expedit pel Ministeri de Justícia.

QUARTA.- Admissió d'aspirants

Una vegada expirat el termini de presentació de sol·licituds, Batlia dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, mitjançant la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, que s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica municipal. A partir de la data en què aquesta es publiqui els aspirants exclosos disposaran d'un termini de dos (2) dies per esmenar els defectes que haguessin motivat la seva exclusió. Si dins aquest termini no s'esmenessin tals defectes i justifiquessin el seu dret de ser-hi admesos, seran definitivament exclosos del procés.

En cas que no es presentin al·legacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos aquesta s'elevarà a definitiva a partir de l'endemà d'haver expirat el termini de reclamacions, sense necessitat d'haver-se de dictar cap nova resolució o publicació.

Una vegada acceptades o rebutjades les reclamacions presentades, en un termini màxim de 30 dies Batlia publicarà una nova resolució mitjançant la qual declari la llista definitiva de persones admeses i excloses, que serà publicada al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la seu electrònica. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver-se dictat cap resolució, s'entendrà que les sol·licituds han estat desestimades.

Dita resolució indicarà el lloc, data i hora en què s'haurà de constituir el Tribunal, i lloc, data i hora per a la realització de l'exercici de la fase d'oposició.

Contra dita resolució es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, davant el mateix òrgan que la va dictar.

CINQUENA.- Tribunal qualificador

Conforme a l'art. 60 del text de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i resta de normativa relacionada, el Tribunal qualificador tendrà la següent composició:

- Un President

 • Titular: Mercedes Torres Riutort
 • Suplent: Margalida Servera Pascual

- Tres vocals

 • Titular: Eva María Blesa Salom
 • Suplent: Maria del Mar Terol Andrés
 • Titular: Laura Mingorance Rosa
 • Suplent: Carlos March Fernández
 • Titular: Maria del Mar Martorell Rico
 • Suplent: Joan A. Torrens Ferrer

- Un Secretari

 • Titular: Catalina Isabel Cursach Llinàs
 • Suplent: Antonia Rojas Hurtado

En la designació dels seus membres es respectaran els principis d'imparcialitat i professionalitat, i si és possible es tendirà a la paritat entre homes i dones.

Els integrants del Tribunal han de disposar del mateix nivell de titulació o superior que l'exigida per poder ingressar a les places convocades.

A més dels titulars, també es designarà el mateix nombre de suplents i amb els mateixos requisits. Així mateix, per a totes o algunes de les proves el Tribunal podrà comptar amb la col·laboració d'assessors tècnics, amb veu i sense vot, que es limitaran a prestar assistència relacionada amb la seva especialitat tècnica.

A iniciativa de cada Central Sindical, durant la totalitat del procés selectiu podrà assistir als Tribunals un representant de cada una de les que tenguin representació a l'Ajuntament convocant, en qualitat d'observador.

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar vàlidament sense la concurrència del President, el Secretari i un Vocal. Li correspondrà dilucidar sobre les qüestions plantejades durant el transcurs del procés selectiu, vetllar pel seu bon desenvolupament, qualificar proves establertes i aplicar els barems que corresponguin.

Els membres del Tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir i els aspirants en podran promoure la recusació en els termes previstos per l'art. 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot allò no previst expressament en les presents bases per als Tribunals Qualificadors serà d'aplicació allò que es disposa per als òrgans col·legiats al capítol II del títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i, supletòriament, la normativa de la Comunitat Autònoma.

SISENA.- Actuació d'aspirants

L'ordre d'actuació dels aspirants en els exercicis que no es puguin realitzar conjuntament serà la lletra resultant del sorteig públic que s'efectuï, que figurarà en l'anunci pel qual es faci pública la resolució aprovatòria de la llista definitiva d'admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i data, hora i lloc d'inici dels exercicis. Es publicarà al tauler d'edictes de la Corporació i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici mitjançant crida única, tret de casos de força major, invocats amb anterioritat, que s'hauran de justificar degudament i seran apreciats pel Tribunal amb absoluta llibertat de criteri. Per prendre part en els exercicis cal presentar el DNI.

Si els aspirants no compareixen a alguns dels exercicis això determinarà automàticament que perdran els seus drets de participar tant en aquest com en exercicis successius. En conseqüència, quedaran exclosos del procediment selectiu. No obstant això, en els supòsits de cas fortuït o de força major, amb la justificació corresponent, i sempre sota l'apreciació del Tribunal, l'examinand es podrà examinar, sempre que la prova corresponent no hagi finalitzat o, en cas d'haver finalitzat, quan no entorpeixi el desenvolupament de la convocatòria i ocasioni perjudici per a l'interès general o de tercers.

SETENA.- Procediment de selecció

Abans de començar el procés selectiu, qui no hagi acreditat el nivell de català C1 exigit realitzarà una prova de caràcter eliminatori, que serà valorada com a apte o no apte, que tindrà una puntuació total de 100 punts, dels quals per aprovar-la cal superar el 60%. Així mateix, cada àrea s'haurà de superar amb 60 punts.

S'estructurarà en les àrees següents:

- Àrea 1. Comprensió oral (2 exercicis) i comprensió escrita (2 exercicis)

- Àrea 2. Domini pràctic del sistema lingüístic

- Àrea 3. Expressió escrita ( 2 exercicis)

- Àrea 4. Expressió oral i interacció

Aquesta prova (4 àrees) es realitzarà el mateix dia.

Una vegada iniciat el procés selectiu, els successius anuncis relatius a la realització del procediment selectiu es faran públics a la seu electrònica de l'Ajuntament de Capdepera.

El procediment de selecció és el de oposició, i consisteix en les proves següents:

Fase d'oposició

Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a respondre per escrit les preguntes plantejades pel Tribunal Qualificador en relació amb un o diversos supòsits pràctics, relacionats amb les matèries del temari específic contingudes en l'annex II de la convocatòria i amb les funcions a exercir com a integrador/a social en els Serveis Socials de l'Ajuntament de Capdepera. Per superar-la cal obtenir una qualificació mínima de 50 punts fins a un màxim possible de 100.

Es valorarà la capacitat de l'aspirant i l'aplicació dels seus coneixements teòrics en la prova plantejada, així com el coneixement del servei, funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria, recursos municipals i de la zona.

La durada de l'exercici pràctic serà de dues hores.

A partir de la data en què es publiqui la llista amb la qualificació obtinguda a l'exercici, els aspirants disposen d'un termini de dos (2) dies per a presentar les reclamacions que estimin oportunes.

VUITENA.- Puntuació final

La qualificació final de la fase d'oposició vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les preguntes, segons la puntuació màxima de l'exercici.

En cas d'empat, l'ordre de prelació s'establirà tenint en compte la major puntuació obtinguda a la part d'intervenció de l'exercici pràctic.

NOVENA.- Borsa de treball

Una vegada finalitzada la qualificació, el Tribunal elevarà a Batlia la proposta de selecció definitiva, i es dictarà un decret de constitució de la borsa de treball, pel qual es publicarà la relació d'aprovats al Tauler d'anuncis de la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament, ordenada de major a menor puntuació.

Quan les necessitats de servei exigeixin haver de fer ús d'aquesta borsa, des de l'Ajuntament es contactarà telefònicament amb els candidats, cosa que s'intentarà fins a tres vegades en el mateix dia i amb un interval mínim de 30 minuts entre telefonades, tot seguint l'ordre establert durant el procés de selecció de la borsa. El responsable de l'expedient en deixarà constància dins l'expedient.

Si no s'hagués pogut contactar amb tal candidat, es contactarà amb el següent candidat, i l'anterior perdrà el seu ordre de prelació per al nomenament en curs.

El fet que un aspirant renunciï a un lloc de treball ofert suposarà que aquest passarà al darrer lloc de la borsa de treball, tret que justifiqui trobar-se en alguna de les situacions següents:

- Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, adopció o acollida permanent o preadoptiu, incloent-hi el període procedent de concessió d'excedència per tenir cura de fills o filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

- Estar prestant serveis en un lloc de la Relació de Llocs de Treball de l'Administració Pública com a personal funcionari interí en un altre cos, escala o especialitat, com a personal laboral temporal o indefinit no fix.

- Estar prestant serveis en un lloc de la Relació de Llocs de Treball de l'Administració Pública com a personal funcionari de carrera i, en aplicació de la normativa, no poder acollir-se a la situació d'excedència voluntària per incompatibilitat per prestació de serveis al sector públic.

- Patir malaltia o incapacitat temporal.

La justificació de renúncia s'ha de presentar per escrit davant l'Ajuntament en els 3 dies següents d'haver rebutjat l'oferta. Si una vegada transcorregut aquest termini la persona no l'hagués presentada perdrà el seu ordre de prelació i serà relegada al darrer lloc de la llista.

Aquesta borsa té una vigència de tres (3) anys i anul·la les borses anteriors existents, si n'hi hagués.

DESENA.- Incidències

Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot allò que no hi estigui previst és d'aplicació:

- El text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

- L'Ordre APU/1461/2002, de 6 de juny, per la qual s'estableixen les normes per a la selecció i nomenament de personal funcionari interí [d'aplicació supletòria].

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- El text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- I, amb caràcter supletori, el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

 

Capdepera, 11 de gener de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol

 

 

ANNEX I

MODEL D'INSTÀNCIA

______________________________________, major d'edat, amb DNI __________________, i domicili a efectes de notificacions a __________________________________, telèfon ________________ i correu electrònic ______________________________.

EXPÒS:

Que he tengut coneixement de la convocatòria de creació d'una borsa de treball per a la categoria de integrador/a social, grup C1 de l'Ajuntament de Capdepera.

Que declar estar en possessió de totes i cada una de les condicions o requisits de la base segona de la convocatòria.

Que adjunt la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI

- Fotocopia de la titulació exigida

- Documentació acreditativa de coneixements de llengua catalana de nivell C1

- Certificat de delictes sexuals

Per això, SOL·LICIT:

Ser admès i poder participar en el procediment selectiu per formar part d'una borsa de treball per a la categoria de integrador/a social, grup C1, de l'Ajuntament de Capdepera.

(  )  Realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria.

__________________, ______ de _________________ de 202__

Signatura

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

 

 

ANNEX II

Temari Específic

1. Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears: Definició i característiques dels Serveis Socials comunitaris bàsics. Professionals de l'equip de Serveis Socials. Funcions de l'integrador social.

2. La regidoria de Benestar Social: professionals, serveis, recursos i actuacions. La realitat social en el municipi de Capdepera. Reglamentació municipal en matèria de Serveis Socials.

3. El ‘Projecte Millora' de l'Ajuntament de Capdepera. Funcions de l'integrador social.

4. El Servei d'Ajuda a domicili. Conceptualització. El paper de l'integrador social. El Servei d'Ajuda a domicili dels Serveis Socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Capdepera.

5. Eines i recursos d'inserció sociolaboral per a col·lectius vulnerables. Les competències professionals. Les polítiques actives d'ocupació per a persones en situació de risc d'exclusió social.

6. Factors d'exclusió social. Com intervenir en persones adultes en situació d'exclusió social.

7. La participació i el treball comunitari: Conceptes i principals característiques de la dinamització comunitària.

8. La mediació com a eina socioeducativa. Característiques de la mediació i la utilitat en la intervenció educativa en l'àmbit de serveis socials.