Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol•licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del del projecte de parc fotovoltaic Can Punyit (Son Reus III) de 4,680 MWp i 4,25 MVA ubicat al polígon 22 parcel•la 26 de Palma (RE009-21)

    Número de registre 12924 - Pàgina 1761

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 14/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra l’Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual es modifiquen les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, aprovades per l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021

    Número de registre 237 - Pàgina 1762

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Termini d'exposició pública Modificació Reglament Servei d'Assistència Domiciliària (SAD)

    Número de registre 190 - Pàgina 1763

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública del padró de subministrament d'aigua, clavegueram i cànon de sanejament del 4t trimestre de 2021

    Número de registre 242 - Pàgina 1764

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci aprovació inicial Pressupost General 2022

    Número de registre 215 - Pàgina 1765

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial del reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme de Manacor

    Número de registre 192 - Pàgina 1766

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)

    Número de registre 193 - Pàgina 1767

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació inicial del Reglament de la Mesa de Mobilitat de Maó

    Número de registre 203 - Pàgina 1768

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposicicó pública del projecte de "Mobilitat sostenible, millora de l'entor urbà i itinerari escolar segur"

    Número de registre 210 - Pàgina 1769

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 624/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 2, contra el decret núm. 16184 de data 20/10/2020 d’adscripció del lloc de feina F40071865 motivat pel concurs de trasllats de la policia local, convocat el 24/11/2018 en el BOIB núm. 147

    Número de registre 245 - Pàgina 1770

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Anunci d'aprovació de modificació pressupostaria

    Número de registre 209 - Pàgina 1771

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Anunci del dipòsit del projecte dels Estatuts de la Comunitat de Regants de Porreres

    Número de registre 207 - Pàgina 1772