Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la mesa del Parlament de les Illes Balears pel qual es regula la creació del tribunal de recursos contractuals del Parlament de les Illes Balears

    Número d'edicte 225 - Pàgines 1566-1568

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva Reglament regulador del funcionament i ús de l'hort social i ecològic La Trotxa

    Número d'edicte 189 - Pàgines 1569-1584

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva modificació crèdit incorporació romanent

    Número d'edicte 195 - Pàgina 1585

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística Servei Juridicoadministratiu de Planejament Expedient: PA 2016 0004. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) al carrer de les Oblates, núm. 23

    Número d'edicte 229 - Pàgines 1586-1588

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació definitiva expedient de crèdit extraordinari

    Número d'edicte 222 - Pàgines 1589-1590

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Correcció errades materials de la publicació definitiva corresponent al Pressupost i Plantilla de personal per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Ses Salines

    Número d'edicte 234 - Pàgines 1591-1594

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva de la suspensió de l'aplicació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per Ocupació Privativa i Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal

    Número d'edicte 212 - Pàgines 1595-1596

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit 1/2021

    Número d'edicte 213 - Pàgines 1597-1598

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i trasllat d'animals i la seva custòdia

    Número d'edicte 214 - Pàgines 1599-1600

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la recollida domiciliària dels residus sòlids urbans, el seu tractament, transformació i transport de l'Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 197 - Pàgines 1601-1606