Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció tercera. Cursos i formació

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 16176
Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 10 de gener de 2022 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen els plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 20 de desembre de 2021, el cap d'estudis de la Prefectura de Seguretat i Emergències de l'EBAP va emetre un informe sobre l'oferta de cursos de Seguretat i Emergències per a l'any 2022 amb la finalitat d'aprovar el plans anuals de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, per a l'any 2022 i la convocatòria corresponent.

2. En la sessió de 10 de gener de 2022, a proposta de la Direcció Gerència, el Consell de Direcció de l'EBAP, en l'exercici de les funcions que li atribueix l'article 11.2 e) dels Estatuts de l'Escola, ha aprovat el plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, de l'any 2022. Els plans esmentats inclouen l'oferta de cursos per a l'any 2022 dirigits al personal de les àrees de policia, emergències, seguretat, bombers i protecció civil (annex 1) i les instruccions per les quals es regeixen aquests cursos (annexos 2 i 3).

Fonaments de dret

1. L'article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que corresponen a l'EBAP la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l'Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta norma afegeix que, en els termes que s'estableixin, correspon a l'EBAP la realització d'activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. L'article 1 del Decret 191/1996, de 25 d'octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives que organitza la Conselleria Presidència, Funció Pública i Igualtat, indica que l'Institut Balear d'Administració Pública (actualment, Escola Balear d'Administració Pública) és el principal instrument de la política formativa de l'Administració pública de les Illes Balears, i elabora periòdicament diferents plans de formació que responen als principis d'eficàcia i de qualitat de les activitats formatives, amb la finalitat d'afavorir la participació del personal al servei de l'Administració.

4. L'article 5.1 dels Estatuts de l'EBAP, aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril, inclou, entre les seves funcions, la promoció, l'organització i la gestió de la formació, el reciclatge i el perfeccionament del personal de la Comunitat Autònoma i, si escau, de la resta d'administracions del seu àmbit territorial.

5. L'article 5.9 dels mateixos Estatuts inclou, entre les seves funcions, la promoció, l'organització i la gestió de la formació de capacitació, reciclatge i perfeccionament del personal dels cossos de policia local i, si escau, autonòmica; dels integrants dels serveis de prevenció i extinció d'incendis; del voluntariat de protecció civil; del personal de salvament i de rescat, i dels serveis públics d'emergències sanitàries extrahospitalàries en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

6. L'article 28.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, disposa que correspon a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'EBAP, l'exercici de les competències relacionades amb la formació dels membres dels cossos de policia local per assegurar-ne l'homogeneïtzació i la coordinació, a més d'altres que tengui atribuïdes.

Per tot això, d'acord amb les atribucions que atorga l'article 11.2 e) dels Estatuts de l'EBAP, el Consell de Direcció adopta els següents acords

ACORDS

Primer. Aprovar l'oferta de cursos dels plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, d'acord amb el que estableix l'annex 1 d'aquest acord.

Segon. Aprovar les instruccions que regeixen aquests plans de formació, d'acord amb el que estableixen els annexos 2 i 3 d'aquest acord.

Tercer. Delegar en la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública la modificació o la supressió dels cursos en funció de la demanda i la disponibilitat pressupostària.

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l'EBAP en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (13 de gener de 2022)

La presidenta del Consell de Direcció Mercedes Garrido Rodríguez

El secretari Miquel Mascaró Artigues

 

ANNEX 1 Oferta de cursos dels plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil

I. Pla de Formació Policial

MALLORCA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

TRA0003

 

1

Identificació i documentació de vehicles

PR

20

30

IPJ0002

2

Dol i imprudència: concepte i classes. Anàlisi sobre la base de supòsits pràctics

PR

20

30

IPJ0001

3

Els delictes de coacció i amenaces

PR

20

30

TRA0004

4

Actualització en legislació de trànsit

PR

5

30

TRA0005

5

Els vehicles de mobilitat personal, legislació i normativa de la regulació de l'ús. VMP

PR

5

30

PAS0006

8

Actualització de la nova Llei de Seguretat ciutadana

PR

5

30

PAS0008

11

Les habilitats de comunicació i l'atenció al ciutadà

PR

12

25

TRA0010

14

Instrucció d'atestats de trànsit (nivell II)

PR

10

25

MENORCA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

TRA0005

6

Els vehicles de mobilitat personal, legislació i normativa de la regulació de l'ús. VMP

PR

5

20

PAS0006

9

Actualització de la nova Llei de Seguretat ciutadana

PR

5

30

PAS0008

12

Les habilitats de comunicació i l'atenció al ciutadà

PR

12

15

EIVISSA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

TRA0005

7

Els vehicles de mobilitat personal, legislació i normativa de la regulació de l'ús. VMP

PR

5

20

PAS0006

10

Actualització de la nova Llei de Seguretat ciutadana

PR

5

30

PAS0008

13

Les habilitats de comunicació i l'atenció al ciutadà

PR

12

15

II. Pla de Formació Policial de Corporacions Locals

MALLORCA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

DTP0002

1

Monitor de tècniques policials

PR

50

20

DTP0004

13

La persona responsable d'armament

PR

10

20

PAD0001

14

Inspector sonomètric (semipresencial)

MX

60

30

TRA0007

 

2

Curs Monitor d'educació viària (nivell II)

 

PR

25

25

PAS0010

9

Actualització normativa en l'actuació policial amb menors d'edat

PR

20

20

FPP0005

15

Curs per a Caps de la Policia Local de les Illes Balears Local de les Illes Balears

EL

60

53

TRA0009

6

La utilització de la guia d'Educació viària adreçada a la gent gran

PR

5

25

PAS0011

10

Prova autoconeixements sobre la LO 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a l'infància i adolescència front a la violència

AF

15

30

TRA0014

19

Procediments policials per a la detecció de drogues en matèria de trànsit

PR

20

25

DTP0003

20

Monitor bastó extensible

PR

10

15

DTP0015

21

Curs d'instructor de policia

PR

20

15

MENORCA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

TRA0009

7

La utilització de la guia d'Educació viària adreçada a la gent gran

PR

5

15

FPP0005

16

Curs per a Caps de la Policia Local de les Illes Balears

EL

110

8

PAS0012

11

L'ús i els perills d'Internet amb l'alumnat

PR

10

15

EIVISSA/FORMENTERA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

TRA0009

8

La utilització de la guia d'Educació viària adreçada a la gent gran

PR

5

15

FPP0005

17/18

Curs per a Caps de la Policia Local de les Illes Balears

EL

110

5/1

PAS0012

12

L'ús i els perills d'Internet amb l'alumnat

PR

10

15

 

III. Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

FEM0003

 

3

Gestió operativa i comandament d'emergències

 

PR

35

18

CB0001

1

Risc químic (nivell I)

PR

35

12

CB0005

5

Investigació d'incendis

PR

 

18

FEM0004

4

Conducció 4x4 (I)

PR

5

16

FEM0006

6

Monitorització del risc geològic (Riskcoast)

PR

10

25

 

IV. Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil

MALLORCA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

FVPC0011

37

Prevenció de riscs laborals en les emergències

PR

5

25

FVPC0014

43

Operador de lloc de comandament avançat amb l'aplicació PMA (nivell I)

PR

6

25

FVPC0012

34

Primers auxilis i DESA

PR

12

16

FVPC0013

40

Ús de terminals de comunicació mòbil de la xarxa TetraIB

PR

5

20

FVPC0008

26

La intervenció dels VPC en la recerca de persones

PR

10

20

FVPC0009

28

Maneig d'instal·lacions hidràuliques en emergències

PR

5

20

FVPC0010

31

Maneig i ús d'eines forestals en emergències

PR

10

20

FVPC0015

47

Operador de lloc de comandament avançat amb l'aplicació PMA (nivell II)

PR

6

20

FVPC0017

49

Conducció i posada en servei del vehicle d'emergències UCA

PR

5

16

FVPC0001

1

Curs Bàsic per a Voluntaris de Protecció Civil (examen teòric)

AF

14

60

 

 

Tallers obligatoris per el Curs bàsic

PR

16

60

MENORCA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

FVPC0009

29

Maneig d'instal·lacions hidràuliques en emergències

PR

5

20

FVPC0010

32

Maneig i ús d'eines forestals en emergències

PR

10

20

FVPC0012

35

Primers auxilis i DESA

PR

12

16

FVPC0011

38

Prevenció de riscs laborals en les emergències

PR

5

20

FVPC0013

41

Ús de terminals de comunicació mòbil de la xarxa TetraIB

PR

5

20

FVPC0014

44

Operador de lloc de comandament avançat amb l'aplicació PMA

PR

6

15

FVPC0001

2

Curs Bàsic per a Voluntaris de Protecció Civil (examen teòric)

AF

14

30

 

 

Tallers obligatoris per el Curs bàsic

PR

16

30

EIVISSA/FORMENTERA

Codi

 

Nom

Modalitat

Hores

Places

FVPC0008

27

La intervenció dels VPC en la recerca de persones

PR

10

20

FVPC0009

30

Maneig d'instal·lacions hidràuliques en emergències

PR

5

20

FVPC0010

33

Maneig i ús d'eines forestals en emergències

PR

10

20

FVPC0012

36

Primers auxilis i DESA

PR

12

16

FVPC0011

39

Prevenció de riscs laborals en les emergències

PR

5

20

FVPC0013

42

Ús de terminals de comunicació mòbil de la xarxa TetraIB

PR

5

20

FVPC0014

45/46

Operador de lloc de comandament avançat amb l'aplicació PMA (nivell I)

PR

6

15

FVPC0001

3

Curs Bàsic per a Voluntaris de Protecció Civil (examen teòric)

AF

14

30

 

 

Tallers obligatoris per el Curs bàsic

PR

16

30

 

 

ANNEX 2 Instruccions generals dels plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil

Punt 1. Persones destinatàries

1.1. L'EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació Policial i del Pla de Formació Policia de Corporacions Locals a tots els membres de les policies locals de les Illes Balears que hagin estat en actiu durant l'any 2022 i l'any immediatament anterior.

1.2. L'EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers a tot el personal de seguretat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al personal d'emergències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als membres dels cossos de bombers.

1.3. L'EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil als voluntaris de protecció civil que estiguin vinculats a alguna agrupació de les Illes Balears.

Punt 2. Nombre màxim de sol·licituds

Les persones interessades poden sol·licitar un màxim de tres cursos presencials. S'ha d'emplenar una sol·licitud per a cada curs.

En cap cas, la persona interessada no pot assistir dues vegades a la mateixa activitat formativa, encara que es tracti d'edicions diferents. Si es detecta aquesta circumstància durant el curs, la persona serà donada de baixa automàticament i no tindrà dret a certificat.

Punt 3. Termini de presentació de sol·licituds

3.1. El calendari d'inscripció previst per a les activitats formatives de l'any 2022 del Pla de Formació Policial; del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals; del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, excepte els seus cursos bàsics, és el següent:

 • Inscripció del 17 de gener al 6 de febrer per a les activitats que s'hagin d'impartir durant els mesos de febrer i març.
 • Inscripció del 13 al 28 de març per a les activitats que s'hagin d'impartir durant els mesos d'abril, maig i juny.
 • Inscripció del 10 de juliol al 15 d'agost per a les activitats que s'hagin d'impartir durant els mesos de setembre, octubre i novembre.

Punt 4. Material didàctic dels cursos

4.1. És aplicable a aquests plans de formació la Instrucció del gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) de 2 de novembre de 2011 per la qual l'EBAP deixa de reproduir material didàctic en format de paper i en format de CD per als cursos que organitza. Llevat d'excepcions degudament justificades, el material didàctic dels cursos es publicarà en el repositori de material que hi ha a la pàgina web de l'EBAP (http://ebap.caib.es).

4.2. En cap cas, el material didàctic no s'enviarà per correu electrònic. Transcorregut un mes des que acabi el curs, el material didàctic s'eliminarà del repositori.

Punt 5. Llistes de persones admeses

5.1. L'EBAP publicarà a la pàgina web (http://ebap.caib.es) la llista de persones admeses i també comunicarà individualment l'admissió mitjançant l'adreça electrònica adscrita al número de registre de personal o, si escau, mitjançant l'adreça electrònica facilitada en la sol·licitud en paper o en la matrícula per Internet.

5.2. En el cas que les persones sol·licitants hagin canviat d'adreça electrònica, n'han d'informar l'EBAP. També han d'informar l'EBAP si ja no és operativa l'adreça electrònica que facilitaren en un principi.

5.3. En el cas dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'admissió als cursos, sigui quin sigui l'horari d'impartició, no suposa cap autorització de l'EBAP per deixar el lloc de treball si coincideix amb l'horari laboral.

Punt 6. Supressió i modificació d'activitats formatives. Resolució de casos especials

6.1. L'EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir activitats formatives; organitzar-ne de no programades amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar-ne, si és pertinent, els objectius, els continguts, la durada, les dates i els requisits anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l'EBAP n'informa puntualment.

6.2. Correspon a l'EBAP resoldre els dubtes o les incidències que sorgeixen sobre l'aplicació d'aquestes instruccions, o sobre casos concrets no prevists o excepcionals.

6.3. Es poden excloure de les activitats formatives els participants que mostren comportaments o actituds irregulars, o que impedeixen el desenvolupament normal de la formació. Aquestes activitats també es poden modificar o suprimir. En qualsevol cas, l'EBAP elabora l'informe justificatiu corresponent.

Punt 7. Llista d'espera

7.1. En totes les activitats formatives es poden establir places de reserva per cobrir les baixes o les renúncies que hi hagi. La llista d'espera es publicarà a la pàgina web de l'EBAP (http://ebap.caib.es) en el moment de la selecció i s'actualitzarà, permanentment, de manera interna.

7.2. En qualsevol cas, correspon a l'EBAP la confirmació i la comunicació de l'admissió a un curs.

Punt 8. Obligació d'assistència i comunicació de baixa. Penalització

8.1. Modalitat presencial

8.1.1. Amb la presentació de la sol·licitud es contreu l'obligació d'assistir o accedir a l'activitat formativa, segons la modalitat d'impartició. Si no es pot assistir a un curs, s'ha de comunicar per escrit a l'EBAP i s'ha de justificar, com a mínim, cinc dies hàbils abans que comenci. El fet de no comunicar una baixa serà causa d'exclusió, durant un any, per a altres cursos que l'EBAP organitzi amb posterioritat.

Això no obstant, l'assistència a un mínim de un 50 % de l'activitat formativa no representa motiu de penalització.

8.1.2. Les absències superiors als límits fixats (20 %), encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d'assistència i el certificat d'aprofitament, que es regulen en el punt 10 d'aquestes instruccions.

8.1.3. Les persones admeses tenen l'obligació d'assistir a la primera hora del primer dia del curs. En el cas que no hi assisteixin sense haver-ho justificat prèviament a l'EBAP, la seva plaça podrà ser ocupada per persones que hi assisteixin en la modalitat de «darrer minut», d'acord amb el que estableix la Resolució de la presidenta de l'EBAP d'11 de juliol de 2009.

8.1.4. Les persones en situació d'incapacitat temporal no poden assistir a les activitats formatives de l'EBAP. La incapacitat temporal s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica <formaciopolicial@ebap.caib.es> o al número de fax 971176319, perquè e spugui cobrir, si escau, la plaça vacant i no perdre la situació de preferència en la selecció.

8.2. Instruccions per a les activitats formatives de la modalitat en línia

8.2.1. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes disposin, durant el desenvolupament de les activitats, d'un aparell amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. En cas contrari, no es poden fer les activitats formatives en línia de l'EBAP.

8.2.2 És necessari que l'aparell amb connexió a Internet tengui les característiques tècniques següents:

 • Resolució mínima de 1280 x 1024.
 • Targeta de so, micròfon i altaveus.
 • Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome actualitzat (recomanat).
 • Java Runtime Environment (necessari per fer certs tipus d'activitats).

8.2.3. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes tenguin una adreça electrònica que sigui operativa, atès que totes les comunicacions de l'EBAP amb els alumnes es vehiculen per aquest mitjà. El personal de la CAIB pot comprovar la seva adreça electrònica consultant el Portal de Serveis al Personal; concretament, l'enllaç «Sol·licitud de cursos» de l'apartat «Formació de l'EBAP».

8.2.4. Els alumnes admesos en la modalitat en línia estan obligats a accedir a les activitats formatives abans que comencin. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció (punt 6), excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l'activitat. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d'espera.

8.2.5. A l'efecte de descarregar documents, les activitats formatives de la modalitat en línia es tanquen i s'oculten a la plataforma virtual un mes després d'haver acabat el període de docència. En cap cas, el material didàctic s'envia per correu electrònic.

8.2.6. En el moment de començar les activitats formatives en línia, els alumnes admesos han de llegir la Guia de l'alumnat, que recull unes instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament de les activitats i sobre els requisits mínims per obtenir els certificats d'aprofitament.

Punt 9. Nombre de persones assistents

9.1. En general, els cursos han de tenir entre quinze i trenta alumnes. Aquesta xifra pot augmentar o disminuir només en el cas que la matèria del curs o l'estructura de l'activitat formativa ho permetin o recomanin.

9.2. Es poden suspendre els cursos que tenguin un nombre de persones inscrites i no excloses inferior al 70 % de les places ofertes o menys de quinze persones inscrites i no excloses a Mallorca, o inferior al 70 % o menys de deu persones inscrites i no excloses a Menorca i a Eivissa, o inferior al 70 % o menys de set persones inscrites i no excloses a Formentera.

Punt 10. Certificats d'aprofitament o d'assistència

10.1. Les activitats objecte d'aquesta convocatòria donen lloc a obtenir el certificat d'assistència o d'aprofitament, segons correspongui.

10.2. Certificat d'assistència

10.2.1. El certificat d'assistència es lliurarà als alumnes que acreditin una assistència, com a mínim, del 80 % de les hores lectives del curs. No es computaran les signatures dels assistents que corresponguin als dies en què la persona interessada hagi estat en la condició d'incapacitat temporal.

10.2.2. L'única forma de demostrar l'assistència a un curs és mitjançant la signatura; per això, els alumnes s'han d'assegurar que han signat el full de control d'entrada i de sortida de cada sessió del curs a què assisteixin.

D'altra banda, la falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a certificat i l'exclusió dels cursos de l'EBAP durant un any. En qualsevol cas, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d'inscripció. La penalització es farà extensible a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que es puguin dur a terme d'acord amb el dret.

En cap cas, els cursos de la modalitat en línia no donen lloc a obtenir el certificat d'assistència.

10.3. Certificat d'aprofitament

10.3.1. L'obtenció del certificat d'aprofitament obliga a demostrar el coneixement de les matèries del curs. Aquest coneixement serà avaluat mitjançant la superació de proves escrites o orals, treballs o altres exercicis relacionats amb el contingut de l'activitat formativa, o mitjançant l'avaluació continuada certificada pel professorat.

10.4. Avaluació de la transferència

L'EBAP pot establir els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball de l'alumnat, amb l'objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l'acompliment individual i organitzacional.

Punt 11. Llista de persones amb dret al certificat d'aprofitament o al certificat d'assistència. Sol·licitud de certificat i reclamacions

11.1. En el termini d'un mes comptador des de l'acabament del curs, l'EBAP publicarà a la pàgina web (http://ebap.caib.es) la llista de persones participants que tenen dret al certificat d'assistència o al certificat d'aprofitament.

11.2. Es poden presentar reclamacions en el termini de trenta dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista de persones participants que tenen dret al certificat d'assistència o al certificat d'aprofitament. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l'acta del curs serà definitiva.

11.3. Si no se sol·licita expressament el contrari, l'EBAP utilitzarà la via del correu electrònic per trametre, amb la signatura digital, els certificats d'assistència i d'aprofitament.

Punt 12. Tractament de dades personals

Responsable del tractament de dades

Identitat: Escola Balear d'Administració Pública

Adreça postal: C. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol) 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar als alumnes i desenvolupar els cursos inclosos en els plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil.

Legitimació

El tractament de les dades és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la formació dels empleats públics i assegurar els drets dels ciutadans de les Illes Balears de ser atesos de manera eficient en matèria de seguretat pública.

La legislació aplicable és la següent:

 • El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
 • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
 • La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
 • Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, sexe, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Condició d'estar o d'haver estat en actiu en els col·lectius destinataris o pertànyer a una agrupació de Protecció Civil, relació laboral amb l'Administració, grup o nivell i lloc de feina. Llicència per maternitat o paternitat i excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars

Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut

La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Destinataris

Als òrgans responsables dels processos de selecció de personal en l'àmbit de seguretat i emergències de les administracions públiques quan sol·licitin la validació de la formació rebuda. També a la DG competent en matèria d'interior i emergències per a la gestió dels programes de policia tutor i educació viària així com altres programes en matèria de seguretat.

Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'EBAP estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb una sol·licitud motivada. L'EBAP deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant l'EBAP mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB.

Amb posterioritat a la resposta de l'EBAP o al cap d'un mes d'haver presentat la sol·licitud, podeu reclamar una tutela de drets davant l'Agència espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Conseqüències de no facilitar les dades personals

No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment.

Decisions automatitzades

No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants

 

ANNEX 3 Instruccions específiques de les activitats formatives dels plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil

I. Instruccions específiques del Pla de Formació Policial

Punt 1. Modalitats d'inscripció als cursos

Les persones destinatàries del Pla de Formació Policial de 2022 poden tramitar la sol·licitud per mitjà de dos procediments:

 1. Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-s'hi, s'ha d'accedir a la pàgina web de l'EBAP (http://ebap.caib.es); a continuació, s'ha d'accedir a <Plans de formació de l'EBAP 2022>; a continuació, s'ha d'accedir al pla específic; finalment, s'ha d'accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada curs.
 2. Mitjançant l'imprès habilitat a aquest efecte, en el qual han de fer constar totes les dades que s'hi sol·liciten, inclosa l'adreça electrònica, que és l'eina per comunicar l'admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d'exclusió. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'EBAP, en el de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, o d'acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S'ha d'emplenar la sol·licitud completament, inclosa l'adreça de correu electrònic, que és l'eina que s'utilitza per comunicar l'admissió als cursos de formació. S'ha d'escriure el codi complet del curs. No s'admetrà cap sol·licitud sense les dades professionals de la persona.

2.2. En el moment d'emplenar la sol·licitud, s'ha de signar una declaració de responsabilitat sobre la veracitat de les dades consignades inclosa en el mateix tràmit telemàtic o en l'imprès de sol·licitud.

2.3. Els requisits d'alguns cursos s'han d'acreditar o al·legar per ser comprovats per l'EBAP juntament amb la sol·licitud i de manera individualitzada. Quan el requisit faci referència a la necessitat de presentar una proposta de la prefectura, la proposta ha de preveure una justificació sobre la idoneïtat de l'alumne o l'alumna per al curs en qüestió.

2.4. En cas de presentar-se la sol·licitud per via telemàtica, la documentació s'ha de presentar a l'EBAP o mitjançant correu electrònic.

2.5. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest pla suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Punt 3. Requisits i condicions preferents

3.1. Quan el pla de formació estableixi persones destinatàries preferents per a l'activitat formativa, l'EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions preferents. En cas que no hi hagi aspirants suficients, l'EBAP podrà fer extensiva l'activitat formativa a aspirants que no compleixin les condicions preferents però que tenguin un perfil que s'adeqüi al contingut del curs.

3.2. Quan un curs estableixi un requisit excloent per participar en l'activitat formativa, no s'admetran les sol·licituds de les persones interessades que no el compleixin.

Punt 4. Selecció

4.1. Només s'admetran les sol·licituds que compleixin els requisits que estableixen aquestes instruccions.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d'una activitat determinada supera el nombre de places previst, l'EBAP en farà la selecció corresponent.

Els criteris de prelació de la selecció són els següents:

1r. Pertànyer al grup de persones destinatàries del pla de formació i del curs específic.

2n. En igualtat de condicions, no haver participat en altres activitats de l'EBAP convocades els anys 2021 i 2022.

3r. La data de presentació de la sol·licitud.

4t. No estar immers en la incoació d'un expedient disciplinari.

5è. Ser personal adscrit a una corporació local que no tengui la consideració d'administració promotora de conformitat amb l'article 10 de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

4.3. Poden oferir-se cursos en què s'hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d'avaluació determinats prèviament.

4.4. Si hi ha activitats presencials que coincideixin parcialment o totalment en les dates, les persones interessades només seran admeses a una activitat. No obstant això, és possible l'admissió a un curs presencial o semipresencial i a un curs en línia que coincideixin parcialment o totalment en les dates, i també l'admissió a dos cursos en línia que coincideixin parcialment o totalment en les dates.

II. Instruccions específiques del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals

Punt 1. Modalitats d'inscripció als cursos

1.1. En el cas de les activitats incloses en el Pla de Formació Policial de Corporacions Locals, tenint en compte l'especificitat d'aquesta formació, l'organisme proposant elaborarà la llista d'alumnes que compleixen els requisits. Així mateix, es podrà presentar una llista de les persones que han de fer la formació perquè està directament relacionada amb les funcions que desenvolupen al lloc de treball.

1.2. Mitjançant l'imprès habilitat a aquest efecte, s'han de fer constar les dades de totes les persones que es proposen per fer el curs, inclosa l'adreça electrònica, que és l'eina per comunicar l'admissió als cursos.

1.3. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'EBAP, en el de la Conselleria  Presidència, Funció Pública i Igualtat, o d'acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S'ha d'emplenar la sol·licitud completament, inclosa l'adreça de correu electrònic, que és l'eina que s'utilitza per comunicar l'admissió als cursos de formació. S'ha d'escriure el codi complet del curs. No s'admetrà cap sol·licitud sense les dades professionals de la persona.

2.2. En la sol·licitud, a més de la relació de persones proposades s'ha d'indicar l'ordre de prioritat per a l'admissió a l'acció formativa.

2.3. En el moment d'emplenar la sol·licitud, s'ha de signar una declaració de responsabilitat sobre la veracitat de les dades consignades inclosa en el mateix imprès de sol·licitud.

2.4. Els requisits d'alguns cursos s'han d'acreditar o al·legar perquè l'EBAP els comprovi juntament amb la sol·licitud i de manera individualitzada.

2.5. Quan les activitats formatives estableixin requisits molt específics, serà necessari acreditar-los documentalment abans de l'inici de les activitats.

Punt 3. Requisits preferents o exclusius

3.1. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits preferents, l'EBAP comprovarà que les persones proposades compleixen les condicions de preferència. En cas de no haver-hi aspirants suficients, les activitats formatives es podran oferir a aspirants que no compleixin aquestes condicions però que tenguin un perfil que s'adapti al contingut de les activitats.

3.2. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits exclusius, l'EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions d'exclusivitat. No s'admetran les sol·licituds dels aspirants que no compleixin aquestes condicions. L'EBAP es reserva la possibilitat de modificar els requisits d'exclusius a preferents, sempre que els canvis estiguin justificats degudament.

3.3. De manera excepcional, l'EBAP podrà establir ordres concrets de preferència en l'admissió en determinades activitats formatives amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la formació.

Punt 4. Selecció

4.1. La presentació de la sol·licitud de participació a una activitat formativa suposa l'acceptació d'aquestes instruccions i de les de desenvolupament pròpies de cada activitat. A més, només s'admetran les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d'una activitat determinada supera el nombre de places previst, l'EBAP en farà la selecció corresponent.

4.3. Poden oferir-se cursos en què s'hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d'avaluació determinats prèviament.

4.4. Per als cursos de monitor/instructor/reciclatge de tir, la corporació local haurà d'aportar la munició que ha d'utilitzar el seu policia local seleccionat per a aquest curs.

En qualsevol cas, l'EBAP ha de garantir que se seleccioni com a mínim una persona de cada corporació local sol·licitant. Per aquest motiu, l'EBAP farà un repartiment proporcional i equitatiu entre les sol·licituds rebudes.

Punt 5. Curs de Caps de Policia Local de les Illes Balears

Les habilitats, destreses i actituds que es desprenen d'aquesta activitat formativa, s'han de traduir en uns objectius competencials que han de presidir cada de les unitats formatives que configuren el disseny del Curs de caps de policia local. Per tant, aquests objectius han se sintetitzar l'acompliment professional que es pretén aconseguir un cop finalitzada l'acció formativa i en el context laboral.

En aquest sentit, i com a objectiu general, una vegada finalitzat el curs l'alumnat ha de ser capaç d'exercir les funcions pròpies de la prefectura del cos, fonamentades en les habilitats directives i de gestió.

És una acció formativa en línia amb una càrrega lectiva de 110 hores, entesa com el nombre d'hores de treball exigides perquè l'alumnat pugui assolir les competències, les habilitats i les destreses definides en els objectius del curs.

En aquesta càrrega lectiva hi estan incloses les hores corresponents a alguna sessió presencial, les hores de treball en l'entorn virtual, les dedicades a la recerca i realització de treballs, pràctiques o projectes o altres activitats complementàries.

Les unitats formatives del curs són les que es decriuen a continuació.

Unitat 1. Lideratge de persones i direcció d'equips (20 hores)

Unitat 2. Gestió dels recursos humans (20 hores)

Unitat 3. Gestió econòmica-financera (20 hores)

Unitat 4. Relacions amb la ciutadania (20 hores)

Unitat 5. Habilitats personals i de gestió (30 hores)

III. Instruccions específiques del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers

Punt 1. Modalitats d'inscripció als cursos

1.1. El personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinatari del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers que tengui accés al Portal de Serveis al Personal ha de tramitar la sol·licitud directament des d'aquest portal.

1.2. El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal pot tramitar les sol·licituds per mitjà de dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-s'hi, s'ha d'accedir a la pàgina web de l'EBAP (http://ebap.caib.es); a continuació, s'ha d'accedir a <Plans de formació de l'EBAP 2022; a continuació, s'ha d'accedir al pla específic; finalment, s'ha d'accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada curs.

b) Mitjançant l'imprès habilitat a aquest efecte, en el qual s'han de fer constar totes les dades que s'hi sol·liciten, inclosa l'adreça electrònica, que és l'eina per comunicar l'admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d'exclusió. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'EBAP, en el de la Conselleria Presidència, Funció Pública i Igualtat, o d'acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

​​​​​​​Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S'ha d'emplenar la sol·licitud completament, inclosa l'adreça de correu electrònic, que és l'eina que s'utilitza per comunicar l'admissió als cursos de formació. S'ha d'escriure el codi complet del curs. No s'admetrà cap sol·licitud sense les dades professionals de la persona.

2.2. Independentment del que estableixen els punts anteriors, l'activitat pot exigir que sigui el responsable de la Direcció General d'Emergències i Interior qui en proposi els destinataris amb l'ordre de prelació per ser-hi admesos.

2.3. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest pla suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Punt 3. Requisits i condicions preferents

3.1. Quan el pla de formació estableixi persones destinatàries preferents per a l'activitat formativa, l'EBAP ha de comprovar que les persones interessades les compleixen. En cas de no haver-hi aspirants suficients, l'EBAP podrà fer extensiva l'activitat formativa a aspirants que no compleixin les condicions preferents però que tenguin un perfil que s'adeqüi al contingut del curs.

3.2. Quan el pla de formació estableixi un requisit excloent per participar en l'activitat formativa, no s'admetran les sol·licituds de les persones interessades que no el compleixin.

Punt 4. Selecció

4.1. Només s'admetran les sol·licituds que compleixin els requisits que estableixen aquestes instruccions.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d'una activitat determinada supera el nombre de places previst, l'EBAP en farà la selecció corresponent.

Els criteris de prelació de la selecció són els següents:

1r. Pertànyer al grup de persones destinatàries del pla de formació i del curs específic.

2n. En igualtat de condicions, no haver participat en altres activitats de l'EBAP convocades els anys 2021 i 2022.

3r. La data de presentació de la sol·licitud.

4t. No estar immers en la incoació d'un expedient disciplinari.

5è. Ser personal adscrit a una corporació local que no tengui la consideració d'administració promotora de conformitat amb l'article 10 de l'Acord de Formació per a l'ocupació de les Administracions Públiques de 9 de març de 2018.

4.3. Poden oferir-se cursos en què s'hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d'avaluació determinats prèviament.

4.4. Si hi ha cursos que coincideixin parcialment o totalment en els horaris, les persones interessades només seran admeses a un.

IV. Instruccions específiques del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil

Punt 1. Modalitats d'inscripció als cursos

1.1. El personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinatari del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil que tengui accés al Portal de Serveis al Personal ha de tramitar la sol·licitud directament des d'aquest portal.

1.2. Les persones sense accés al Portal de Serveis al Personal poden tramitar la sol·licitud mitjançant dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-s'hi, s'ha d'accedir a la pàgina web de l'EBAP (http://ebap.caib.es); a continuació, s'ha d'accedir a <Plans de formació de l'EBAP 2022>; a continuació, s'ha d'accedir al pla específic; finalment, s'ha d'accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada curs.

b) Mitjançant l'imprès habilitat a aquest efecte, en el qual s'han de fer constar totes les dades que s'hi sol·liciten, inclosa l'adreça electrònica, que és l'eina per comunicar l'admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d'exclusió. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'EBAP, en el de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, o d'acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

​​​​​​​Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S'ha d'emplenar la sol·licitud completament, inclosa l'adreça de correu electrònic, que és l'eina que s'utilitza per comunicar l'admissió als cursos de formació. S'ha d'escriure el codi complet del curs. No s'admetrà cap sol·licitud sense les dades de l'agrupació a la qual pertany la persona.

2.2. Independentment del que estableixen els punts anteriors, l'activitat pot exigir que sigui el cap d'agrupació qui en proposi els destinataris amb l'ordre de prelació per ser-hi admès.

2.3. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest pla suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Punt 3. Requisits i condicions preferents

3.1. Quan el pla de formació estableixi persones destinatàries preferents per a l'activitat formativa, l'EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions preferents. En cas de no haver-hi aspirants suficients, l'EBAP podrà fer extensiva l'activitat formativa a aspirants que no compleixin les condicions preferents però que tenguin un perfil que s'adeqüi al contingut del curs.

3.2. Quan el curs estableixi un requisit excloent per participar en l'activitat formativa, no s'admetran les sol·licituds de les persones interessades que no el compleixin.

Punt 4. Selecció

4.1. Només s'admetran les sol·licituds que compleixin els requisits que s'estableixen en aquestes instruccions.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d'una determinada activitat supera el nombre de places previst, l'EBAP farà la selecció corresponent.

Els criteris de prelació de la selecció són els següents:

1r. Pertànyer al grup de persones destinatàries del curs específic.

2n. En igualtat de condicions, no haver participat en altres activitats de l'EBAP convocades els anys 2021 i 2022.

3r. La data de presentació de la sol·licitud.

4t. No estar immers en la incoació d'un expedient disciplinari.

4.3. Poden oferir-se cursos en què s'hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d'avaluació determinats prèviament.

4.4. Si hi ha cursos que coincideixin parcialment o totalment en els horaris, les persones interessades només seran admeses a un.

4.5. A banda dels criteris de prelació, els alumnes se seleccionaran tenint en compte les propostes del cap de l'agrupació i el fet que la distribució territorial estigui representada.

Punt 5. Curs bàsic de protecció civil

5.1. El Curs bàsic de protecció civil, de 30 hores, constarà de dues parts, una teòrica i una pràctica.

5.2. La part teòrica, que es durà a terme mitjançant la modalitat d'autoaprenentatge és equivalent a 14 hores que corresponen a les matèries:

- Normativa, coordinació i funcionament dels voluntaris de protecció civil.

- Autoprotecció i intervencions en matèria de trànsit.

- Catalogació de riscs municipals.

- Incendis forestals.

- L'afrontament de l'estrès en emergències.

- Primers auxilis i DESA.

L'EBAP oferirà el material didàctic a l'espai web EBAP en Obert, a la pàgina web (http://ebap.caib.es), per fer possible l'aprenentatge autònom de les persones.

L'EBAP convocarà les proves de certificació de coneixements (PCC), en les dates que s'especifiquen a continuació, per acreditar la superació d'aquesta part de teoria. Aquestes proves consistiran en un examen tipus test (d'entre 30 i 60 preguntes) amb respostes alternatives. Per superar la prova teòrica s'haurà de contestar correctament el 50 % del total de les preguntes formulades.

Mallorca

- Dissabte 5 de març de 2022

Menorca

- Dissabte 5 de març de 2022

Eivissa i Formentera

- Dissabte 5 de març de 2022

De conformitat amb l'article 11 del Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears , les persones que vulguin formar part d'una agrupació municipal de voluntaris de protecció civil han de trametre la sol·licitud d'ingrés a l'ajuntament del qual depengui l'agrupació de voluntaris i la Direcció General d'Emergències i Interior proposarà a l'EBAP les persones aspirants a voluntàries amb dret a fer la PCC a cada convocatòria amb una antelació mínima de vint dies a la data prevista per a l'examen.

5.3. Una vegada superada la fase teòrica, l'aspirant a voluntari haurà de realitzar la fase pràctica, equivalent a 16 hores de formació, consistent en una sèrie de seminaris presencials, els quals són el següents:

 • Autoprotecció i intervencions en matèria de trànsit
 • Incendis forestals
 • Tècniques d'afrontament de l'estrès
 • Primers auxilis i DESA

5.4. Els aspirants que estiguin en possessió d'una de les següents formacions, estaran exempts de realitzar les següents parts del Curs Bàsic:

 • La titulació de Formació Professional de grau mitjà o superior de Tècnic en Emergències i Protecció Civil. En aquest cas, les persones aspirants quedarien exemptes de realitzar tant la part teòrica com pràctica del curs.
 • Els aspirants en possessió de la titulació universitària de Grau d'Infermeria estaran exempts de dur a terme el taller de primers auxilis i DESA.
 • Els aspirants amb la titulació de la Formació Professional de grau mitjà d'auxiliar d'Infermeria estaran exempts de dur a terme el taller de primers auxilis i DESA.
 • Els aspirants que acreditin haver superat el Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia impartit per l'EBAP estaran exempts de dur a terme el taller d'autoprotecció i intervencions en matèria de trànsit.
 • Els aspirants que acreditin haver superat el Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de bomber impartit per l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, el Consell Insular de Menorca o el Consell Insular d'Eivissa estaran exempts de dur a terme el taller d'incendis forestals.
 • Els aspirants del Cos Ajudant Facultatiu d'Agents de Medi Ambient de les Illes Balears i que acreditin, com a mínim, amb un any d'experiència, estaran exempts de dur a terme el taller d'incendis forestals.

5.5. L'EBAP, per desenvolupar millor les funcions que té encarregades, pot suprimir cursos per necessitats puntuals que hagin sorgit, o efectuar agrupacions per illes de l'examen teòric i de la fase pràctica sempre que les circumstàncies ho aconsellin.