Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 17430
Modificació del Decret núm. 2019-0898 de data 26 de juny de 2019, referent a la composició de la Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-0009 de 07 de gener de 2022, el següent:

Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).

Assumpte: Modificació del Decret núm. 2019-0898 de data 26 de juny de 2019, referent a la composició de la Junta de Govern Local.

Vist el Decret de la Batlia núm. 2020-0198 de 17 de febrer de 2020 per la qual es modifica el Decret de la Batlia núm. 2019-0898 de 26 de juny de 2019, relatiu a la composició de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Son Servera.

Vist l'acord del Ple, adoptat en sessió extraordinària i urgent de 5 de novembre de 2021, relatiu a la renúncia com a regidora municipal de Margalida Vives Andreu.

Vist l'acord del Ple, adoptat en la sessió extraordinària i urgent de 22 de desembre de 2021, relatiu al nomenament i la presa de possessió de José Miguel Servera Leno com a regidor d'aquest Ajuntament.

De conformitat amb les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d'abril de 1985, i per l'article 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 18 de novembre de 1986, i els articles 22, 23 i 24 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

RESOLC:

Primer. – Modificar el punt primer del Decret núm. 2019-0898 de data 26 de juny de 2019, referent a la composició de la Junta de Govern Local, i nombrar membre de la mateixa al regidor José Miguel Servera Leno en substitució de Margalida Vives Andreu, la qual estarà presidida per aquesta Batlia i integrada per els membres que a continuació s'indiquen:

  • Maria Remedios Cañadas Garcia

  • José Miguel Servera Leno

  • Sergio Valbuena Pérez.

  • Miguel Ángel Espases Collantes

  • Maria Teodora Moreno Gómez.

Segon.- De la present resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que celebri, notificant-se, així mateix, personalment als designats i es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sense perjudici d ela seva efectivitat del dia següent al de la present resolució, conforme s'indica en el número 1 de l'article 23 d ela Llei 7/1985, de 2 d'abril, i a l'article 52.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de 28 de novembre de 1986.”

 

Son Servera, 13 de gener de 2022

La batlessa

Natalia Troya Isern