Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 18564
Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d'universitat.

Vistes les propostes formulades per les comissions corresponents que han jutjat els concursos d'accés per a la provisió de places de professorat universitari, convocats per Resolució d'aquesta universitat de 7 d'octubre de 2021 (Butlletí Oficial de l'Estat de 25 d'octubre) i tenint en compte que s'han complert els tràmits reglamentaris, aquest Rectorat, de conformitat amb el que estableixen l'article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 38 dels Estatuts d'aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, ha resolt de nomenar catedràtics d'universitat als candidats que es detallen a continuació:

  • Senyor Óscar Valero Sierra, amb NIF ****0830*, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Geometria i Topologia, adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, en la plaça codi 030302.

  • Senyor Gabriel Cardona Juanals, amb NIF ****0197*, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, en la plaça codi 304257.

  • Senyor Rafael Ramis Barceló, amb NIF ****9518*, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història del Dret i de les Institucions, adscrita al Departament de Dret Públic, en la plaça codi 050812.

Aquests nomenaments tindran efectes plens a partir de la corresponent presa de possessió dels interessats, que ha d'efectuar-se en el termini màxim de vint dies a comptar del dia següent a la publicació de la present Resolució al Butlletí Oficial de l'Estat.

La present Resolució podrà ser impugnada mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos des del dia següent a la publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de l'Estat. Potestativament podrà interposar-se recurs de reposició davant el Rector en el termini d'un mes des del dia següent a la publicació. En aquest cas, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu esmentat fins que no s'hagi resolt expressament la reposició, o s'hagi produït la desestimació presumpta d'aquesta.

 

Palma, 10 de gener de 2022

Per delegació del Rector (Resolució de 14 de juny de 2021, FOU núm. 519)

El vicerector de Personal Docent i Investigador

Antoni Bordoy