Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 15032
Expedient núm: 15808/2021. Nomenament funcionari carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm: 15808/2021, en relació amb l'Exp. 823/2015

Nomenament de la Sra. Carolina Sánchez Rabassa, Camacho, funcionari de carrera de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, Oficial de policia local, de l'Ajuntament d'Alaior, amb plaça identificada a la plantilla pressupostària de personal amb el c. id. nº 037

Emissora: RRHH/LPM

Feim públic que per resolució d'alcaldia número 2021-1653 de data 30 de desembre de 2021, s'ha resolt en la seva part bastant el següent: «[...] PRIMER.- Nomenar Carolina Sánchez Rabassa (***0531**) funcionari de carrera i assignar-li la plaça de la plantilla pressupostària de personal (codi id nº 037) de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, Oficial de policia local, de l'Ajuntament d'Alaior; rere haver superat amb aptitud la fase de pràctiques del procediment selectiu corresponent. [...]»

 

Alaior, 10 de gener 2022

El alcalde

José Luis Benejam Saura