Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 17280
Estimació parcial del recurs de reposició contra les bases per a la constitució d’una borsa extraordinària de treball de persones funcionàries interines de l’escala d’administració especial, amb categoria professional de coordinador/a d’activitats esportives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució de Batlia núm.14 de 12 gener de 2022 es va resoldre:

Primer. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per la Sra. Carmen Isabel Vera Gaspar, en representació del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i l'Esport de les Illes Balears (en endavant COLEF IB), contra les bases per a la constitució d'una borsa extraordinària de treball de persones funcionàries interines de l'escala d'administració especial, amb categoria professional de coordinador/a d'activitats esportives.

Segon. Modificar la clàusula segona de les bases per a la constitució d'una borsa extraordinària de treball de persones funcionàries interines de l'escala d'administració especial, amb categoria professional de coordinador/a d'activitats esportives, i ajustar-les a les competències pròpies de la titulació de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Tercer. Amb la finalitat de donar publicitat a aquest canvi en les tasques assignades a la persona treballadora que obtingui la plaça, haurà de publicar-se aquesta modificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. Notificar-ho a la interessada i publicar-ho al taulell d'anuncis de la pàgina web municipal.

 

Ferreries, en la data de la signatura electrònica (13 de gener de 2022)

La batlessa

Joana Febrer Rotger

  

MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA SEGONA DE LES BASES DE COORDINADOR/A D'ACTIVITATS ESPORTIVES PUBLICADES AL BOIB NÚMERO 180 DE 30 DE DESEMBRE DE 2021

Segona. Funcions encomanades:

Les funcions encomanades, són a tall d'exemple, les que es detallen a continuació:

a) Elaborar projectes d'animació socioesportiva a partir de l'anàlisi de les característiques de l'entorn, incorporant les últimes tendències d'aquest camp professional i, en el seu cas, les propostes de millora extretes del seguiment d'altres projectes anteriors, aprofitant les convocatòries institucionals.

b) Desenvolupar i registrar el pla d'avaluació dels projectes d'animació socioesportiva, concretant els instruments i la seqüència d'aplicació, així com el tractament i la finalitat de les dades obtingudes, tot això amb ajuda de les tecnologies de la informació.

c) Gestionar la posada en marxa del projecte d'animació socioesportiva, organitzant els recursos i les accions necessàries per a la promoció, desenvolupament i supervisió d'aquest.

d) Avaluar la condició física, la competència motriu i les motivacions de les persones participants en els programes d'animació socioesportiva, tractant les dades de manera que serveixin en el plantejament i retroalimentació dels programes.

e) Programar l'ensenyament d'activitats fisicoesportives individuals, d'equip, en funció dels participants, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia didàctica i d'animació més apropiada i les adaptacions per a persones amb discapacitat.

f) Programar les activitats d'inclusió socioesportiva en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia d'intervenció més apropiada.

g) Programar la recreació mitjançant activitats fisicoesportives i jocs, en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia d'animació més apropiada i les adaptacions per a persones amb discapacitat.

h) Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions d'ensenyament d'activitats fisicoesportives i jocs per a tota mena de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions.

i) Dissenyar i seqüenciar exercicis i tasques de les activitats d'inclusió socioesportiva per a persones majors i per a col·lectius en risc d'exclusió, respectant els objectius i les fases de les sessions o activitats.

j) Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions o activitats de recreació, per a tota mena de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions o activitats.

k) Dirigir i dinamitzar el procés d'ensenyament d'activitats físiques i esportives, adaptant el programat a la dinàmica de l'activitat i del grup i avaluant els aprenentatges dels participants.

l) Dirigir i dinamitzar les activitats d'inclusió socioesportiva programades, adaptant-les a la dinàmica de l'activitat i del grup.

m) Dirigir i dinamitzar les activitats recreatives fisicoesportives i els jocs programats, adaptant-los a la dinàmica de l'activitat i del grup.

n) Assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per a la realització de les activitats, preparant els espais, els equips i els materials requerits.

o) Proporcionar l'atenció bàsica als participants que sofreixen accidents durant el desenvolupament de les activitats, aplicant els primers auxilis.

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

r) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

s) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament d'aquest, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

t) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

u) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que s'estableix per la normativa i els objectius de l'empresa.

v) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a totes les persones», en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

y) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.