Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 15505
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge dia 12 de gener de 2022 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 20.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la presidència o dels consellers, no reservats a personal funcionari de carrera, i que el president o la presidenta i els consellers nomenen lliurement el seu personal eventual.

Així mateix, l'article 20.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març, estableix que el president o la presidenta i els consellers nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual i que els nomenaments i cessaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l'autoritat que el va nomenar, com també en cas de renúncia. El cessament no dona, en cap cas, dret a indemnització.

Mitjançant la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de febrer de 2021 es va nomenar la senyora Antonia María Artigues Monteros personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge en el lloc de feina de responsable de comunicació.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Disposar el cessament de la senyora Antonia María Artigues Monteros, personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, com a responsable de comunicació, a la qual se li agraeixen els serveis prestats.

2. Disposar que aquest cessament té efectes des del dia 15 de gener de 2022.

3. Publicar aquest cessament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de gener de 2022

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas