Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 18492
Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel torn lliure per a la cobertura de dues places d'Animador/ra Sociocultural

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 23242 de data 20 de desembre de 2021, ha resolt el següent:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir dues places d'ANIMADOR/A SOCIO CULTURAL, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, grup C, subgrup C1, dotades pressupostàriament i corresponents a  l'oferta pública d'ocupació de 2018,  taxa addicional d'estabilització de la feina temporal,  publicada al BOIB núm. 161, de 25 de desembre de 2018, en els termes establerts a l'Annex 1 que s'adjunta al present decret.

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir dues places d'ANIMADOR/A SOCIO CULTURAL, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, grup C, subgrup C1, dotades pressupostàriament i corresponents a  l'oferta pública d'ocupació de 2018,  taxa addicional d'estabilització de la feina temporal,  publicada al BOIB núm. 161, de 25 de desembre de 2018, en els termes establerts a l'Annex 2 que s'adjunta al present decret.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva.

3.- Publicar a la pàgina web www.palma.cat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 28 de desembre de 2021

La cap de Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón

 

 

ANNEX I

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES - TORN LLIURE

 

NÚM

NOM

1

AMENGUAL CASTELLO, CELIA

2

AMENGUAL NICOLAU, JAUME

3

BINIMELIS BOSCH, PERE

4

CAIMARI ABRIL, GEMA

5

CAPO GENOVARD, MARGALIDA

6

CARRASCO VILLAVERDE, CAROLINA

7

CASTRO SOSA, ENARA

8

CERRON BRUNO, NELLY JACKELINE

9

CORTES NUÑEZ, NEUS

10

COSTA PETIT, MARITXELL

11

LÓPEZ CARBONELL, MARIA DACIL

12

LÓPEZ VIDAL, ANA

13

MAIMÓ FLOR, NURIA

14

MARTÍNEZ COMPANY, ELISA MARGARITA

15

MARTÍNEZ HORRACH, CATERINA

16

OBRADOR BENNASAR, BARTOMEU

17

PALAU LÓPEZ, ELISABET

18

RAMÓN LLADÓ, PAU FRANCESC

19

RAMOS BUJOSA, JAVIER

20

SAMPOL FRONTERA, FRANCISCA

21

SÁNCHEZ VICTORI, FRANCISCO JOSÉ

22

SANCHIS FORTEZA-REY, CLARA

23

SERRA VADELL, MARTA

24

TOLEDO ARROM, PAU

25

TORRES GARCÍA, SUSANA

26

TRUJILLO PONS, CÀNDID

27

TUDELA CHAMORRO, GUILLERMO

28

VIDAL NICOLAU, FRANCISCO

29

VILLADONIGA MARTIN, TAIS SANDRA

 

ANNEX II

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES - TORN LLIURE

 

NÚM

NOM

MOTIU EXCLUSIÓ

OBSERVACIONS

1

FONT VALLS, BARTOLOMÉ

TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT.

NO ACREDITA REQUISIT DE TITULACIÓ

2

RUIZ FERNÀNDEZ, ELISABET

TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT.

NO ACREDITA REQUISIT DE TITULACIÓ

3

VEGA COLL, MARTA

TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT. LLENGUA CATALANA NIVELL B2.

ACREDITACIÓ ERRÒNIA DEL REQUISIT DE TITULACIÓ

4

VELILLA GOLOBARDA, LAURA

TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT. LLENGUA CATALANA NIVELL B2.

MANCA COMPULSA REQUISIT DE TITULACIÓ. MANCA COMPULSA CERTIFICAT DE CATALÀ.