Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 15660
Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de 21 d’octubre per la qual es constitueixen les dues borses extraordinàries (preferent i subsidiària) de personal funcionari interí d’agents covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 26 de juliol de 2021 (BOIB núm. 100, de 27 de juliol) es va convocar el procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d'Agents covid, s'aprovaren les bases que han de regir la convocatòria i es designaren els membres de les Comissions Tècniques de Valoració.

2. En data de 17 d'agost de 2021 es va publicar la Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 13 d'agost de 2021, de modificació de la Resolució de 26 de juliol de 2021, per la qual es convoca el procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d'Agents covid, s'aproven les bases que han de regir la convocatòria i es designen els membres de les Comissions Tècniques de Valoracions.

3. Mitjançant la Resolució de 13 de setembre de 2021 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs esmentat, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Aquesta Resolució es va publicar en data 14 de setembre de 2021.

4. En data 6 d'octubre de 2021 la Comissió Tècnica de Valoració de la Borsa subsidiària va detectar una sèrie d'incidències arran de la comprovació de les certificacions emeses pels Ajuntaments d'Eivissa i Calvià així com també pel Consell Insular de Formentera:

- L'aspirant Francisco Javier Anadón Jaume amb DNI núm. **1570** va al·legar a la seva sol·licitud la superació d'algun exercici del procés selectiu d'accés a la categoria de policia convocat per l'Ajuntament d'Eivissa. De conformitat amb el certificat de 27 de setembre de 2021 emès per la tècnica de relacions laborals de dit Ajuntament es constata que el Sr. Anadón no consta entre les persones que han superat algun exercici d'aquest procés selectiu.

-L'interessat Antonio Palmer Serrano, amb DNI núm. **7812** va al·legar a la seva sol·licitud la superació d'algun exercici del procés selectiu d'accés a la categoria de policia convocat per l'Ajuntament de Calvià. De conformitat amb el certificat de l'Ajuntament de 26 d'agost de 2021, el Sr. Palmer va resultar no apte a la primera i única prova realitzada.

- El Sr. José Manuel Quintero Costa amb DNI núm. **4615** va al·legar a la seva sol·licitud la superació d'algun exercici del procés selectiu d'accés a la categoria de policia convocat pel Consell Insular de Formentera. La certificació de 30 d'agost de 2021 emesa per aquest ens local constata la seva no presentació i participació a dit procés selectiu l'any 2021.

En tant es va comprovar que aquests tres interessats no reunien, a priori, el requisit específic de la borsa subsidiària previst a la base 4.4 de la convocatòria (en relació amb la superació d'algun exercici d'un procés selectiu de policia local o bomber), la Comissió Tècnica de Valoració va decidir atorgar-los un tràmit d'audiència perquè poguessin presentar les al·legacions, documents i justificacions oportunes a tal respecte. També es va acordar assignar una puntuació equivalent a zero als tres aspirants a l'efecte de no paralitzar el procediment. Dins el termini establert varen presentar al·legacions el Sr. Francisco Javier Anadón Jaume (8 d'octubre) i el Sr. José Manuel Quintero (29 d'octubre).

És important constatar que si bé en l'expedient administratiu consten les esmentades certificacions, a l'hora de publicar la llista d'admesos es van exterioritzar incorrectament aquestes dades.

5. En data 23 d'octubre de 2021 es va publicar la Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual es constitueixen les dues borses extraordinàries (preferent i subsidiària) de personal funcionari interí d'agents Covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

6. Per altra banda, en data 28 d'octubre de 2021 es va oferir a l'aspirant David Capó Calafell (situat en la setena posició de la borsa subsidiària d'agents Covid per l'illa de Mallorca) un interinatge a l'Ajuntament d'Algaida. En la mateixa data el Sr. Capó va manifestar la seva conformitat amb el nomenament així com la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat .

7. La Comissió Tècnica de Valoració una vegada analitzades les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Javier Anadón Jaume (8 d'octubre) i pel Sr. José Manuel Quintero (29 d'octubre) va aprovar en la sessió de 12 de novembre de 2021 una sèrie d'Acords en relació amb l'exclusió del Sr.Francisco Javier Anadón Jaume i del Sr. Antonio Palmer Serrano així com també de l'assignació d'una puntuació de 0,833 punts a l'aspirant José Manuel Quintero Costa. També es va acordar atorgar a aquest últim interessat un termini de dos dies hàbils perquè pogués al·legar les rectificacions que considerés pertinents, de conformitat amb la base 10 de l'annex 1 de la Resolució de la Direcció Gerència de 26 de juliol de 2021.

8. El Sr. José Manuel Quintero Costa no ha presentat al·legacions dins el termini indicat.

9. En data 22 de desembre de 2021 l'Ajuntament d'Algaida va remetre una certificació en què es constata que, arran d'un requeriment realitzat pel mateix consistori, el Sr. David Capó Calafell no compleix amb el requisit establert per la convocatòria de posseir el permís de conduir de la classe A2.

10. En data 16 de desembre de 2021 la Comissió Tècnica de Valoració va acordar en acta proposar a l'òrgan competent la modificació de la llista definitiva de persones valorades i ordenades per tal d'incloure al Sr. Quintero Costa amb una puntuació de 0,833 punts.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic.

4. L'article 92.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

5. L'article 189.1 i 2.b), de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

6. La disposició transitòria quarta del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

7. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. L'article 29 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés del personal al servei de la CAIB estableix:

«En qualsevol moment del procés selectiu, si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no compleix un o diversos requisits exigits per la convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió al conseller competent en matèria de funció pública de la CAIB, amb l'audiència prèvia de l'interessat, fent constar les causes que justifiquin la proposta. El conseller resoldrà el que procedeixi en dret.»

Tal com s'ha indicat als antecedents d'aquesta Resolució, la Comissió Tècnica de Valoració (una vegada analitzades les certificacions emeses pel Consell Insular de Formentera, pel Ajuntament d'Eivissa i pel Ajuntament de Calvià) va considerar la possibilitat que es pogués donar el supòsit establert a l'article 29 de l'esmentat Decret 27/1994: En conseqüència es va atorgar als tres interessats un tràmit d'audiència perquè poguessin presentar les al·legacions, documents i justificacions corresponents a tal efecte. Així, en el termini indicat només varen presentar al·legacions el Sr. José Manuel Quintero Costa i el Sr. Francisco Javier Anadón Costa .

Una vegada analitzats els corresponents escrits d'al·legacions , la Comissió Tècnica de Valoració va acordar el següent en data 12 de novembre de 2021:

...-El Sr. José Manuel Quintero, amb DNI núm. **4615*, presenta al·legacions el 29 d'octubre de 2021, dins el termini de 10 dies a comptar des de la notificació el 26 d'octubre. El Sr. Quintero presenta una documentació relativa al procés selectiu al·legat a la seva sol·licitud de participació a la borsa subsidiària. Concretament aporta “l'acta núm. 4/2018 de realització de les proves físiques corresponents a la tercera fase del procés selectiu per la provisió de sis places de funcionari de carrera, categoria policia, del consell Insular de Formentera, mitjançant el sistema d'oposició (BOIB núm. 52, de 28 d'abril de 2018 i modificació publicada al BOIB núm. 91 de juliol de 2018)”. Amb aquesta documentació vol acreditar la superació de la primera prova, relativa a les proves físiques.

Resposta: Una vegada analitzada la documentació aportada per l'interessat (acta núm. 4/2018), efectivament es comprova que el Sr. Quintero consta entre els aspirants que han superat la prova física d'un procés selectiu convocat pel Consell Insular de Formentera per a l'accés a la categoria de policia. De conformitat amb aquesta acta, aquesta prova s'inclou en un procés selectiu la convocatòria del qual es va publicar en el BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018 (modificada en BOIB núm. 52, de 28 d'abril de 2018 i BOIB núm. 91, de 24 de juliol de 2018) ...

La base 4.3 i 4.4 de l'annex 1 de la Resolució de la Direcció Gerència de 26 de juliol de 2021 pel qual es convoquen dues borses de funcionaris interins d'agents covid (BOIB núm. 100, de 27 de juliol) estableix el següent:

“4.3. Requisits específics de la primera borsa preferent

Haver participat en qualsevol dels processos selectius d'accés al cos de les policies locals de les Illes Balears o als processos selectius d'accés a les places de bombers dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, en els darrers cinc anys, tot i no haver-ne superat cap exercici.

Per complir el requisit de participació, l'aspirant s'ha d'haver presentat a algun dels exercicis del procés selectiu. Per tant, no es compleix el requisit amb la sola inclusió en la llista d'admesos del procediment de què es tracti.

A més, per computar el termini de cinc anys, el procés selectiu s'ha d'haver publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dins els cincs anys anteriors al darrer dia de presentació de sol·licituds.

Aquest requisit s'acreditarà mitjançant un certificat emès per l'ens local respectiu

4.4. Requisits específics de la segona borsa subsidiària

Haver participat en qualsevol del processos selectius d'accés al cos de les policies locals de les Illes Balears o en els processos) selectius d'accés a les places de bombers dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments dels darrers cinc anys i haver superat algun exercici. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant un certificat emès per l'ens local respectiu. El càlcul dels inc anys es realitzarà amb la previsió continguda en el punt anterior.

4.5. La data de referència per complir els requisits exigits és el dia que acaba el termini per presentar sol·licituds.”

Per tant, la convocatòria del procediment selectiu en el qual el Sr. Quintero ha superat algun exercici (prova física) està inclòs en el termini temporal establert per la base 4.4 indicada anteriorment.

Atès l'exposat, s'estima l'al·legació presentada pel Sr. Quintero la qual cosa li suposa complir amb el requisit de participació a la borsa corresponent.

Com a conseqüència de l'estimació de les al·legacions, s'ha de modificar la puntuació assignada a l'interessat (zero punts) de conformitat amb els criteris establerts a la base 9.1 de l'annex 1 de la Resolució de la Direcció Gerència de 26 de juliol de 2021 esmentada anteriorment:

9. Puntuació, ordre de prelació i desempats

9.1. Puntuació i ordre de prelació

L'ordre de prelació de la borsa preferent està determinat per la nota obtinguda en el curs bàsic de policia local o de bombers.

L'ordre de prelació de la borsa subsidiària es determinarà en funció de la puntuació major obtinguda com a resultat de la suma de les notes dels exercicis superats ponderada en funció del nombre d'exercicis prevists en el procés selectiu corresponent.

Les notes dels exercicis que, d'acord amb les bases que regeixen els respectius processos selectius no s'hagin puntuat d'acord amb una escala de 0 a 10 punts, s'han de reconvertir amb referència a 10 punts.

D'igual manera també s'ha de ponderar la nota final de la suma dels exercicis superats, tenint en compte el nombre d'exercicis que integren els diferents processos selectius, atès que no tots els processos selectius inclouen exactament el mateix nombre de proves.

Si l'aspirant s'ha presentat a més d'un procés selectiu en els darrers cinc anys es tindrà en compte la nota més elevada obtinguda d'entre els diferents processos selectius als quals s'hagi presentat.

En els exercicis que no hagin estan puntuats en els respectius procediments selectius amb una puntuació determinada, sinó en termes d'apte/no apte (com en el cas de les proves psicotècniques i de personalitat), la puntuació atorgada és de cinc punts a tots els aspirants.

No s'entenen com a exercicis superats les proves mèdiques ni les notes obtingudes en els cursos bàsics de policia o de bombers.

D'acord amb el punt 5 de l'acta 4/2018 de realització de les proves físiques del procés selectiu convocat pel Consell Insular de Formentera, el Sr. Quintero (amb DNI núm. **4615**) té una puntuació de 10 punts d'aquest exercici.

De conformitat amb l'annex 1 de les Bases que regiran l'accés per sistema d'oposició a 6 places de funcionari/funcionària de carrera, categoria de policia, del Consell Insular de Formentera publicades en el BOIB núm. 52, de 28 d'abril de 2018, “la nota mitjana d'apte de la prova física s'atorgarà sempre que el resultat sigui 5 o superior; si es inferior a 5, serà no apte” (en concordança amb l'article 168.1 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears).

ANEX I: PROCES SELECTIU

TERCERA: PROVES FÍSIQUES

Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem que s'assenyala. La nota final serà la mitjana obtinguda en les puntuacions de cadascuna de les proves, si bé el resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que la persona aspirant hagi superat un mínim de 4 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d'apte s'atorgarà sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, serà no apte.

Per tant, en aplicació de la base 9 de base 9.1 de l'annex 1 de la Resolució de la Direcció Gerència de 26 de juliol de 2021, quan l'exercici està puntuat amb la qualificació d'apte/no apte, s'ha de atorgar 5 punts a l'aspirant.

D'altra banda, la nota de l'exercici superat pel Sr. Quintero s'ha de ponderar tenint en compte el nombre d'exercicis que integren els diferents processos selectius. En el cas concret davant el qual ens trobam, i d'acord amb l'annex 1 de les Bases que regiran l'accés per sistema d'oposició a 6 places de funcionari/funcionària de carrera, categoria de policia, del Consell Insular de Formentera publicades en el BOIB núm. 52, de 28 d'abril de 2018, la ponderació és sobre 6 exercicis:

1 exercici superat: 5 punts / 6 exercicis del procés selectiu = 0,833 punts

En definitiva, s'assignen 0,833 punts al Sr. Quintero.

- El Sr. Francisco Javier Anadón Jaume, amb DNI núm. **1570**, presenta al·legacions el 8 d'octubre de 2021, dins el termini de 10 dies a comptar des de la notificació el mateix 8 d'octubre. Al·lega que se li ha qualificat amb 0 punts la seva participació en la borsa subsidiària d'Agents Covid. Sol·licita la revisió del seu examen d'Eivissa ja que “vaig aprovar l'examen tipus test de la convocatòria per a l'Ajuntament d'Eivissa aprovant la part de coneixements generals i vaig suspendre la d'ordenances”

Resposta: Una vegada analitzat el seu expedient, la Comissió ha comprovat que l'interessat només ha al·legat en la seva sol·licitud la seva participació (i superació amb un 7,45 del test general de 30 temes) a les oposicions a Policia de l'Ajuntament d'Eivissa corresponents a l'any 2021. No obstant això, de conformitat amb el certificat de 27 de setembre de 2021 de la tècnica de relacions laborals de l'Ajuntament d'Eivissa, el Sr. Anadón no consta entre les persones que han superat algun exercici...

...És important destacar que les bases d'aquest procés selectiu (BOIB núm. 197 de 19/11/2020) estableixen en el seu apartat 6.1.1:

“6. 1. 1. Primer exercici: prova de coneixements tipus test.

La prova de coneixements tipus test consta de dos exercicis que es realitzaran en una sola sessió. Els aspirants disposaran d'una hora de descans entre els exercicis.

1r. Consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. El qüestionari el proposa el Tribunal Qualificador i es designa per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, que estan relacionades amb el programa de temes que figurin en l'annex II de les presents bases. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.

…………

2n. Prova tipus test de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i de les ordenances municipals de l'Ajuntament d'Eivissa.

La prova consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari que figurin en l'annex III de les presents bases. Per accedir a la informació sobre coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals es pot consultar el portal web de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

Les preguntes no resoltes no s'han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que presenten més d'una resposta s'han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

….

La valoració d'aquesta prova ha de ser el resultat de la suma d'ambdues fases; la puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No s'han de sumar les dues fases si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 10. Per aprovar aquest exercici és necessari obtenir 20 punts com a mínim”

Per tant, per tal de considerar superat l'exercici de prova de coneixements s'han de superar les dues fases del mateix, circumstància que no s'ha donat en el cas del Sr. Anadón tal com ell mateix reconeix al seu escrit d'al·legacions.

Atès l'exposat, es desestimen les al·legacions presentades per l'interessat i es proposa a la Direcció-gerència de l'Escola, òrgan convocant de la borsa, l'exclusió del Sr. Francisco Javier Anadón Jaume per no reunir els requisits específics.

- El Sr. Antonio Palmer Serrano, amb DNI núm. **7812** no presenta al·legacions al tràmit d'audiència notificat el 14 d'octubre de 2021.

Atès l'exposat, es proposa a la Direcció-gerència de l'Escola, òrgan convocant de la borsa, l'exclusió del Sr. Antonio Palmer Serrano per no reunir els requisits específics.

9. Per altra banda, la base 4 de l'annex 1 de la Resolució de la Direcció Gerència de 26 de juliol de 2021 pel qual es convoquen dues borses de funcionaris interins d'agents covid (BOIB núm. 100, de 27 de juliol), modificada per Resolució 13 d'agost de 2021) estableix tant els requisits generals que han de complir els interessats en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds com també la documentació que les persones aspirants han de presentar davant el corresponent Ajuntament a l'efecte d'acreditar dit compliment:

«4.1. Requisits generals

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, pel que fa a qualsevol de les dues borses, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola

b) Tenir 18 anys complerts.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del personal a què corresponen aquestes borses.

e) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent en la matèria.

f) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A2 i B.

4.2. Documentació d'acreditació dels requisits generals

Les persones aspirants proposades per ser nomenades funcionàries interines han d'acreditar davant l'Ajuntament respectiu abans d'efectuar-se el nomenament el compliment dels requisits generals anteriors amb la presentació del model annex 5 acompanyat de la documentació següent:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor. En cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació.

b) L'original o una còpia del títol acadèmic exigit (anvers i revers). El justificant de pagament dels drets d'expedició d'aquest títol només té validesa fins a l'expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l'emissió del justificant del pagament dels drets d'expedició.

c) L'original o una còpia del certificat de nivell de coneixements de llengua catalana exigit per ocupar el lloc per l'Administració local corresponent. A aquests efectes són vàlids per acreditar el nivell de coneixements els certificats següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears. S'ha de disposar de la resolució d'homologació corresponent del certificat.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat acomiadades o separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de l'Administració local o autonòmica o dels organismes que en depenen, ni trobar-se inhabilitades per exercir funcions públiques.

e) Certificat mèdic segons el model oficial que acredita tenir les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions.

f) Una fotocòpia dels permisos de conduir de les classes A2 i B en vigor.

Sens perjudici del que s'estableix en l'apartat anterior, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'Ajuntament corresponent ha de comprovar d'ofici els documents esmentats que hagin estat emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

Si dins el termini indicat, i llevat dels casos de força major, les persones aspirants no presenten la documentació, o no tenen els requisits exigits, no poden ser nomenades funcionàries interines, resten anul·lades totes les seves actuacions i queden excloses de la borsa de treball corresponent, excepte que es tracti d'un requisit específic del lloc.»

Com s'ha indicat en el sisè punt dels antecedents, en data 28 d'octubre de 2021 es va oferir a l'aspirant David Capó Calafell un interinatge a l'Ajuntament d'Algaida. En la mateixa data el Sr. Capó va manifestar la seva conformitat amb el nomenament així com la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat .

En aquest sentit, la base 12.6 disposa a tal efecte que «Les persones proposades per ocupar un lloc de treball en un ajuntament tenen l'obligació de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals regulats a la base 4.2 d'aquest annex i dels altres requisits d'ocupació del lloc en un termini màxim de dos dies naturals, des que hagin rebut la proposta del nomenament. Així mateix, han de presentar una declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d'indisponibilitat regulades en la base 13.4 d'aquest annex»

En el punt novè dels antecedents s'ha fet esment al fet que l'Ajuntament d'Algaida va remetre en data 22 de desembre de 2021 una certificació en la qual es constata que a conseqüència del corresponent requeriment realitzat pel mateix consistori, el Sr. David Capó Calafell no compleix amb el requisit, establert per la convocatòria, de posseir el permís de conduir de la classe A2.

És preceptiu destacar que el no compliment per part d'un aspirant dels requisits generals establerts en la convocatòria (així com, en conseqüència, de la no acreditació documental dels mateixos) és motiu d'exclusió de la borsa corresponent, d'acord amb el que es disposa en la base 4.2 de la referida Resolució.

En conseqüència, ha d'excloure's al Sr. David Capó Calafell de la borsa d'agents Covid.

10. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20 de 14 de febrer).

11. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer).

12. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

13. Els articles 4.2, 5.2 i 12 dels Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar els errors advertits en la publicació de la Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de data 23 d'octubre per la qual es constitueixen les dues borses extraordinàries (preferent i subsidiària) de personal funcionari interí d'agents Covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera:

  • Assignar una puntuació de 0,833 punts al Sr. José Manuel Quintero Costa
  • Excloure de la borsa subsidiària al Sr. Francisco Javier Anadón Jaume, al Sr. Antonio Palmer Serrano i al Sr. David Capó Calafell per no reunir els requisits generals establerts a la Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 26 de juliol de 2021 (BOIB núm. 100, de 27 de juliol).
  • Publicar novament l'Annex I de l'esmentada Resolució amb les correccions indicades.

2. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la presidenta de l'EBAP, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'article 21.2 dels Estatuts de l'EBAP, aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (12 de gener de 2022)

La directora Gerent de l'EBAP Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX I Borsa extraordinària d'agents covid (Preferent i subsidiària)

 

BORSA PREFENT AGENTS COVID MALLORCA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

8,85

1

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

8,73

2

***5284*

CIFUENTES BORRAS, CRISTIAN

8,33

3

***2007*

TIJERAS ALONSO, RAMON

8,09

4

***3741*

PICO BUADES, BARTOMEU

7,37

5

***3831*

MUÑOZ ALCARAZ, MIGUEL

7,17

6

 

 

 

 

 

BORSA PREFERENT AGENTS COVID MENORCA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

8,85

1

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

8,73

2

 

 

 

 

 

BORSA PREFENT AGENTS COVID EIVISSA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

8,85

1

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

8,73

2

 

 

 

 

 

BORSA PREFENT AGENTS COVID FORMENTERA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

8,85

1

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

8,73

2

 

 

BORSA SUBSIDIARIA AGENTS COVID MALLORCA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***0056*

MUÑOZ BELLIDO, FRANCISCO ALEJAND

6,43

1

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

6,35

2

***1685*

FERRER SERRA, JAUME

6,19

3

***4259*

GARAU VILLEGAS, JUAN JESUS

6,16

4

***8336*

LEON POZO, PEDRO

6,06

5

***0956*

OLIVER MARIN, JOSE LUIS

6,05

6

***8575*

TRUYOLS MAS, MIQUEL ANGEL

5,78

7

***1874*

ALCANTARA RIUDAVETS, BORJA

5,74

8

***8633*

TORAN PALAO, VICTOR

5,66

9

***3938*

LLAGOSTERA TERRASA, PERE

5,58

10

***1789*

MONROIG RIERA, ANTONI

5,38

11

***8483*

TORRES CAMPS, MARC

5,33

12

***1717*

LOPEZ LOPEZ, MIRIAM

5,24

13

***3734*

FE ROIG, ANTONI

4,4

14

***7339*

TARILONTE ZOILO, RAUL

4,23

15

***7866*

GAYÀ ROSSELLÓ, MIQUEL

4,12

16

***7579*

PUIGRÓS CRESPÍ, JAUME

4,11

17

***7180*

BUADES MARTINEZ, RAUL

3,27

18

***3928*

DAVILA LEON, MARIA DEL ROSARIO

3,19

19

***9815*

RODRIGUEZ POVEA, JAVIER

3,18

20

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

3,14

21

***0943*

LLINAS SIMONET, MIGUEL ANGEL

3,13

22

***6056*

PEÑA PAZOS, VANESA

3,11

23

***1374*

FIOL OLIVER, BERNAT

3,08

24

***2445*

VIDAL FERRO, JUAN CARLOS

3,07

25

***3880*

FONT CURIENT, MIQUEL

3,01

26

***7227*

LLODRA VENY, BARTOMEU

2,98

27

***0758*

PALMER CAÑELLAS, INES

2,96

28

***7381*

PUIGCERCOS GAYA, MAURICIO GABRIE

2,96

29

***8704*

CABAÑERO TEBAR, FRANCISCO

2,94

30

***0144*

SANCHEZ BONILLA, FRANCISCO JAVIE

2,88

31

***1884*

CABALLERO NAVARRO, ISIDRO

2,87

32

***1852*

MATEU GOMILA, RAFEL

2,87

33

***8803*

BURGUERA LÓPEZ, LLUÍS

2,86

34

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

2,86

35

***9953*

OÑATE VILLALOBOS, CRISTINA

2,84

36

***4118*

SANCHEZ GONZALEZ, SHEILA

2,81

37

***8796*

SUREDA CANTOS, JOAN

2,81

38

***8098*

TORA ESCRIBANO, CRISTINA

2,78

39

***6824*

TENA CASTILLO, LOURDES

2,78

40

***1094*

SANCHEZ MORENO, LUIS VICENTE

2,76

41

***9105*

CATALA HIDALGO, SEBASTIAN

2,75

42

***3899*

COMES TAULER, JAUME

2,75

43

***2920*

QUETGLAS GOTARREDONA, MIGUEL ANG

2,73

44

***3534*

POCOVI TIMONER, MIGUEL ANGEL

2,73

45

***3178*

GOMEZ MARTINEZ, SEBASTIAN

2,72

46

***1792*

BERNAT LLANERAS, AINA

2,71

47

***1347*

LLINAS MONCADA, ALEJANDRO JOSE

2,71

48

***6366*

GONZALEZ RIONDA, JOAQUIN

2,7

49

***3583*

MAYOL GREIL, STEFAN JOHANN

2,69

50

***2153*

RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

2,69

51

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

2,67

52

***1439*

RIPOLL FRAU, AMARANTA

2,65

53

***1628*

MARQUEZ CELORIO, RUBEN

2,65

54

***9387*

BARCELO TABERNER, MARIA DEL MAR

2,63

55

***9974*

MORCILLO RAMOS, RAUL

2,5

56

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

2,14

57

***9826*

MORELLO STIGLICH, GASTON MAXIMIL

1,99

58

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

1,26

59

***9970*

MORENO VICENTE, LUCÍA

1,25

60

***1622*

GONZALEZ MIRANDA, MARINA

1,25

61

***6506*

RECIO LORA, SILVIA

1,25

62

***6495*

FEMENIAS MORRO, CATALINA MARIA

1,25

63

***0456*

RECOBENI ONIEVA, NEUS

1,25

64

***5795*

RAMON BARCELO, MARIA DEL MAR

1,25

65

***1508*

CALDENTEY TORTELLA, MARIA MAGDAL

1,25

66

***0389*

TOUS FIOL, PAULA

1,25

67

***0337*

VERGARA GUTIERREZ, DANA ESTEFANI

1,25

68

***3347*

GOMEZ LUQUE, PATRICIA

1,25

69

***9312*

BRUNET GUASP, MARIA DEL MAR

1,25

70

***5476*

JIMÉNEZ MURRAY, JESSICA MARTINA

1,25

71

***4430*

FUENTES SORIANO, MARINA

1,25

72

***4067*

CASAS JAUME, JESSICA

1,25

73

***9866*

QUETGLAS PONCELL, MARIA

1,25

74

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

1,25

75

***4156*

DIAZ ROMO, LAURA MAIJA

1,25

76

***4616*

RODRIGUEZ OLIVER, TANIA

1,25

77

***2473*

FONT MACKIE, OLIVIA ROSA

1,25

78

***1807*

PERELLO PONS, MONICA

1,25

79

***5712*

SANCHEZ LOPEZ, LAURA

1,25

80

***2255*

CAMPS MUNAR, ESTER

1,25

81

***7772*

CUBERO RUIZ, LORENA

1,25

82

***4011*

FORNES ARTIGUES, MARIA FRANCISCA

1,25

83

***7359*

CARRASCOSA MINGUEZ, NOELIA

1,25

84

***0488*

SAN JUAN LINDE, RAISA MARIA

1,25

85

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

1,25

86

***9209*

GARCIA DEL ARCO, JOSE ANTONIO

1,25

87

***6802*

MENA GONZALEZ, IVAN

1,25

88

***3558*

BUSTOS MARTINEZ, SERGIO

1,25

89

***4629*

MONTALBAN HUERTA, ARITZ

1,25

90

***2539*

FERNANDEZ CARBONELL, JOSE ANTONI

1,25

91

***4200*

MATEU LLORENS, ANDREU

1,25

92

***7057*

VIDAL BONNIN, JUAN FRANCISCO

1,25

93

***9110*

GELABERT EDGREN, NICOLAS

1,25

94

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

1,25

95

***5479*

ALONSO MODINO, PEDRO

1,25

96

***8310*

MARTI VENY, ANTONI

1,25

97

***5750*

FERNANDEZ GARCIA, JAVIER

1,25

98

***4963*

VÁZQUEZ MARTÍ, ANDRÉS

1,25

99

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

1,25

100

***0700*

MORENO VERT, FRANCESC

1,25

101

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

1,25

102

***0986*

FADRIQUE VILLEGAS, JOSE

1,25

103

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

1,25

104

***9780*

ROSSELLO PELLICER, JOAN ANTONI

1,25

105

***3557*

PALOU BUADES, RAFEL

1,25

106

***9437*

ROMERO CLADERA, ALBERTO

1,25

107

***8757*

FONT ZAPATA, LUCAS

1,25

108

***8471*

VICENS OLIVER, ANDREU

1,25

109

***4006*

CORBALAN VAN UFFELEN, NORBERTO

1,25

110

***1380*

GAYA CLADERA, JON

1,25

111

***7273*

ABELLANEDA ANGUITA, SALVADOR

1,25

112

***5139*

SUÑER CULLA, DAVID

1,25

113

***9430*

MUNAR FAR, JOAN CARLES

1,25

114

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

1,25

115

***8247*

GONZALEZ OLIVER, MANUEL

1,25

116

***7185*

GOMEZ LAMELA, AITOR

1,25

117

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

1,25

118

***1562*

CABALLERO ROSSELLO, JOAN LLUIS

1,25

119

***8918*

ROMERO VERA, FRANCISCO MANUEL

1,25

120

***4283*

MARTÍNEZ FERNANDEZ, DAVID

1,25

121

***2621*

MORETE GARCÍA, ANTONIO

1,25

122

***3558*

FONT MAYOL, BERNARDINO

1,25

123

***3887*

SANCHO TOMAS, FERNANDO

0

124

 

 

BORSA SUBSIDIARIA AGENTS COVID MENORCA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

6,35

1

***8483*

TORRES CAMPS, MARC

5,33

2

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

3,14

3

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

2,86

4

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

2,67

5

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

2,14

6

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

1,26

7

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

1,25

8

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

1,25

9

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

1,25

10

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

1,25

11

***4107*

VAQUERO MOLL, ALBERTO

1,25

12

***7057*

VIDAL BONNIN, JUAN FRANCISCO

1,25

13

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

1,25

14

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

1,25

15

***8918*

ROMERO VERA, FRANCISCO MANUEL

1,25

16

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

1,25

17

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

1,25

18

 

 

BORSA SUBSIDIARIA AGENTS COVID EIVISSA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

6,35

1

***2222*

CUCALA SUAREZ, SAMUEL

5,14

2

***1962*

YANTÉN SANCHEZ, JUAN DAVID

4,07

3

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

3,14

4

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

2,86

5

***5160*

CRUZ GARCIA, CARLOS

2,69

6

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

2,67

7

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

2,14

8

***9826*

MORELLO STIGLICH, GASTON MAXIMIL

1,99

9

***5876*

SEVILLA MAYOL, MARCOS

1,86

10

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

1,26

11

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

1,25

12

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

1,25

13

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

1,25

14

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

1,25

15

***7057*

VIDAL BONNIN, JUAN FRANCISCO

1,25

16

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

1,25

17

***2311*

MONTILLA MORENO, JAVIER

1,25

18

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

1,25

19

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

1,25

20

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

1,25

21

***6150*

QUINTERO COSTA, JOSÉ MANUEL

0,833

22

 

 

BORSA SUBSIDIARIA AGENTS COVID FORMENTERA

 

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

6,35

1

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

3,14

2

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

2,86

3

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

2,67

4

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

2,14

5

***5876*

SEVILLA MAYOL, MARCOS

1,86

6

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

1,26

7

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

1,25

8

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

1,25

9

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

1,25

10

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

1,25

11

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

1,25

12

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

1,25

13

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

1,25

14

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

1,25

15

***6150*

QUINTERO COSTA, JOSÉ MANUEL

0,833

16