Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 15679
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 per la qual s’adjudica pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoria de infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 14 de desembre de 2022, es va publicà en el BOIB nº 171 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de desembre de 2021 por la qual es va convocà, pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoría de infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

2. El 3 de gener del 2022 es va publicà la llista provisional d'admesos i exclosos, i es va concedir un termini de 5 dies hàbils per formular al·legacions i per subsanar les deficiències en les sol·licituds.

3. La Comissió de selecció es va reunir el dia 12 de gener de 2022 per fer la baremació definitiva dels mèrits dels aspirants.

4. El 12 de gener de 2022 es va publicà el llistat definitiu de mèrits dels candidats de la esmentada resolució.

Consideracions jurídiques

1. En el BOIB núm. 31 de 28 de febrer de 2012, es publicà el Pacte de 24 de febrer pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit en el BOIB núm. 36/2012, de 8 de març). L'objecte principal del Pacte és establir els criteris generals per a la promoció interna temporal i l'ordre de finalització o cessament de l'esmentada situació.

2. Segons el punt 9.4 de les bases de la convocatòria, aquesta convocatòria s'ha de resoldre per mitjà d'una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Adjudicar les places de la categoría de infermer/a de de la plantilla orgànica de l'Hospital Universitari Son Llàtzer a:

  • Mónica Muñoz Navarro amb DNI 51****12S

  • Araceli Molina Henares amb DNI 43****69S

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

Palma, 13 de gener de 2022 El director gerent del Hospital Universitari Son Llàtzer Francisco Marí Marí Por delegació de firma del director general del Servei  de Salud (Resolució de 12 de febrer de 2016)