Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 17745
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 por la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria, se publica la llista de persones incloses en la segona crida de l’examen i es fixa la data i la seu de la prova

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 23 de desembre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157 l'Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a 2017 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, complementària a l'aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2017.

En virtut d'aquest Acord es varen aprovar, entre d'altres, un total de 559 places corresponents a la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El 12 de juny de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 72 l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 pel qual es corregeixen els errors detectats en l'Acord indicat en el punt anterior.

3. El 15 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 208 l'Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

En virtut d'aquest Acord es varen aprovar, entre d'altres, un total de 90 places corresponents a la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

4. El  29 de juliol de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 101 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la qual es s'aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

En virtut d'aquesta Resolució, s'aprova la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 649 places vacants  de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, de les quals  614 són pel sistema de torn lliure i 35 pel de promoció interna.

5. El 4 de novembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 152 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d'octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució indicada en el punt anterior.

6. El 21 de desembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 174 l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual es modifica l'Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, complementària a l'aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2017.

Com a conseqüència d'aquest Acord es modifica l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'any 2017 i s'aprova la creació d'un total de 82 noves places de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears,

Les citades places es sumaran a les 559 places ja aprovades en virtut de l'Acord indicat en el punt primer i a les 90 aprovades en base a l'Acord mencionat en el punt tercer de l'apartat “Fets” d'aquesta resolució.

7. El dia 12 de desembre de 2021 es va realitzar a les seus previstes l'exercici de la fase d'oposició del concurs oposició de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria. Prèviament a la realització de la prova, una sèrie de persones aspirants admeses varen aportar al Servei de Provisió i Selecció de Personal Estatutari del Servei de Salut, qui ho va traslladar al tribunal qualificador, la comunicació i la documentació exigida a les bases 8.10 i 8.11 de la resolució de convocatòria. Una vegada s'ha confirmat que aquestes persones es varen trobar en una situació de causa  major degudament justificada i que se les ha de donar l'oportunitat d'examinar-se, el Servei de Salut de les Illes Balears ha establert l'organització d'una segona crida per realitzar la prova de la fase d'oposició, la publicació de la llista de les persones afectades així com la data i la seu de l'exercici.

Fonaments de dret

1. L'article 3 del Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social regula les “bases de la convocatòria”. En particular, el punt segon de l'esmentat article estableix que:

“2. Una  vegada publicades, les convocatòries o les bases només podran ser modificades amb subjecció estricta a les normes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, excepte en allò relatiu a l'increment del número de places convocades, si així vingués  imposat per les necessitats del servei. En aquest supòsit, i sempre que aquest increment no superi  el 15 per cent de les places inicialment convocades i que la resolució que ho autoritzi sigui publicada abans de la finalització de la fase d'oposició, no serà preceptiva l'obertura d'un nou termini de presentació d'instàncies”.

2. La disposició addicional quarta de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El punt 2.1 a) de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears.

4. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, els bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa al tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria amb la finalitat d'incorporar les 82 noves places corresponents a l'esmentada categoria creades en virtut de l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021.  

2. Disposar l'increment del número de places convocades, de manera que la xifra total de places vacants a cobrir pel concurs oposició convocat queda fixada en 731 places, d'acord amb la distribució següent:

  • 696 places per al torn lliure, 49 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sens perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
  • 35 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sens perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

3. Aprovar la publicació de la llista de persones que han de participar en la segona crida de l'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria, que figura a l'annex d'aquesta resolució.

4. Establir i fer pública la data i lloc de la segona crida de l'exercici de la fase d'oposició, que es realitzarà el proper dia 6 de febrer, a les 10.00 hores, a les següents seus:

  • Mallorca: Edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7.5. CP 07112 Palma.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703 Maó.
  • Eivissa i Formentera: Hospital Can Misses. Carrer Corona, s/n. CP 07800 Eivissa.

5. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

Palma, 12 de gener de 2022  

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

 

Annex

Llista de persones incloses en la segona crida de l'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears

Torn lliure

DNI

41524664G

30945254L

43197418Z

43084954C

43214495W

44326106T

41608151R

43188058S

43205462P

43119358Q

41573959X

54631795X

43210877H

37337235R

47511966S

34064968J

43052452V

43096736A

43109607V

41587790H

78221859D

43020612D

46955864F

22555563S

41506164L

 

Torn lliure discapacitat

DNI

43117650X