Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es reclassifica del lloc de treball sobre la reclassificació del lloc de treball del lloc de treball de secretaria de classe tercera a classe segona (06158), reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de l’Ajuntament de Porreres

    Número d'edicte 13165 - Pàgines 418-419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual es disposa el trasllat del personal i dels alumnes del Col•legi d’Educació Infantil i Primària Sant Ferran de ses Roques al nou edifici situat al carrer d’Atzaró, s/n, de Sant Ferran de ses Roques, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre estatal de centres docents no universitaris

    Número d'edicte 13197 - Pàgines 420-421

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Escola Infantil de primer cicle Escoleta des Camí Vell, de Sant Francesc, i el canvi de la denominació específica; es disposa el trasllat del personal i dels alumnes al nou edifici del centre, a Sant Ferran, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents

    Número d'edicte 13198 - Pàgines 422-423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Escola Infantil de primer cicle La Miranda, de Sant Francesc de Formentera

    Número d'edicte 13199 - Pàgines 424-425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de desembre de 2021 per la qual s’estableixen criteris d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021, pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, modificat per l’Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021.

    Número d'edicte 13211 - Pàgines 426-428

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública sobre la modificació del Catàleg de funcions aprovat per la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019 i correcció d’errades materials

    Número d'edicte 13071 - Pàgines 429-438

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’atorgament i denegació d’ajudes econòmiques per a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d’atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut per a l’any 2021

    Número d'edicte 13201 - Pàgines 439-441

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 378/2021 de 21 de desembre de 2021, relatiu a l’horari del Registre General del Consell Insular de Menorca durant l’any 2022 (Exp. 1614/000008/2021)

    Número d'edicte 13179 - Pàgines 442-443

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2021 (exp. 3244-2021-000001)

    Número d'edicte 13180 - Pàgines 444-445

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria d'ajuts al sector equí 2021 (concessió i pagament) (exp. 3304-2021-000001)

    Número d'edicte 13181 - Pàgines 446-448

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2021

    Número d'edicte 13174 - Pàgina 449

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva del nou catàleg d'arbres i arbredes singulars de interès local del municipi de Calvià

    Número d'edicte 13154 - Pàgina 450

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Modificació àrees delegades

    Número d'edicte 13196 - Pàgina 451

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de personal Modificació MF-731 Pla d’ordenació infraccions generals

    Número d'edicte 13155 - Pàgines 452-456

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de personal MF-754 Creació expansiones lloc F22000024 administratiu/va del departament financer

    Número d'edicte 13157 - Pàgines 457-458

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de personal. Modificació lloc de feina F31830017 Tècnic/a en intervenció sociopolicial

    Número d'edicte 13159 - Pàgines 459-461

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de personal MF-749 Creació expansions llocs infraestructures

    Número d'edicte 13160 - Pàgines 462-464

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de personal MF-753 Creació lloc de feina tag justícia social, feminisme i LGTBI

    Número d'edicte 13161 - Pàgines 465-466

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de personal MF-751 Amortització lloc de feina f40041007 cap d’unitat del distrite litoral i f40061133 comandament coordinador/a de la Comissaria Operativa i de Seguretat

    Número d'edicte 13162 - Pàgines 467-469

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de personal MF-756 Modificació lloc de treball f20250082 cap de servei d’informació i atenció urbanística àrea model de ciutat

    Número d'edicte 13163 - Pàgines 470-472

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Pla Normatiu de l'Ajuntament de Santanyí per a l'any 2022

    Número d'edicte 13200 - Pàgina 473

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Concessió d’ajudes individualitzades per a la matrícula de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i Teatre 2021-2022 - tram 2

    Número d'edicte 13192 - Pàgina 474