Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 633564
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria d'ajuts al sector equí 2021 (concessió i pagament) (exp. 3304-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Dia 20 de setembre de 2021, en sessió de caràcter ordinari, el Consell Executiu del CIM va aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'ajuts al sector equí per a l'any 2021 (BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021).

2. L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajuts de minimis és donar suport a les actuacions, interiors o exteriors, de promoció, divulgació i formació o tecnificació dutes a terme pels agents del sector equí de Menorca amb la finalitat d'impulsar i dinamitzar aquesta divisió econòmica.

3. Les activitats subvencionables es podien dur a terme entre el dia 1 de novembre de l'any 2020 a 30 d'octubre de l'any 2021; tanmateix, el termini per justificar les despeses objecte de subvenció coincideix amb el que estableix la convocatòria per a les sol·licituds.

4. La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 50.000 € corresponents a la partida 5.41900.4890002.

5. La base 4 esmenta les activitats subvencionables (borses de viatge; promoció i divulgació; jornades formatives), la 6 en detalla els requisits i la 7 indica la documentació, tant administrativa com específica, que havien de presentar els sol·licitants dels ajuts.

6. La base 8 determina quines despeses tenen caràcter subvencionable, mentre que la 9, mitjançant percentatges, imports màxims i circumstàncies que els fan ampliables, estableix els criteris d'aplicació a cadascuna de les activitats subvencionables per a determinar els imports dels ajuts.

7. Segons els punts 2 i 5 de la base 14, en la fase de comprovació de la despesa realitzada es podien requerir al beneficiari, mitjançat tècniques de mostreig, els justificants de despesa seleccionats, mentre que les despeses han de correspondre a factures que compleixin els requisits i les formalitats legals i comptar amb els corresponents justificants de pagament bancari.

8. El 5 de novembre de 2021 s'exhauria el termini de presentació de sol·licituds (30 dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB). El 2 de desembre de 2021 l'instructor de l'expedient va emetre un informe del qual es desprèn que s'han presentat, en temps i forma, les quatre sol·licituds relacionades a continuació:

Sol·licitant

(NIF/CIF)

Acció

subvencionable

Màxim

subvencionable

Ajut

sol·licitat

Fincas Biniarroga Vell

(B57684094)

Borsa de viatge

2.400 €

(2 actes)

1.473,30 €

Francesc Morlà Marquès

Borsa de viatge

2.400 €

(2 actes)

1.774,85 €

Miguel Borràs Revet

Borsa de viatge

4.000 €

(4 actes)

3.719,36 €

Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto (G07056054)

Promoció

i divulgació

8.000 €

(70% publicitat)

5.160,65 €

 

 

Total

12.128,16 €

9. L'informe de l'instructor, fent esment als requeriments dels justificants de despeses seleccionades durant la fase de comprovació, observa les particularitats següents:

a) El sol·licitant amb NIF 41504690V no aporta justificant de pagament bancari de la despesa declarada núm. 6, d'import total 376,00 €.

b) El sol·licitant amb NIF 41738795M, de les despeses declarades núm. 3 i núm. 5 (de bases imposables 137,94 € i 568,18 €, respectivament), només en justifica el pagament bancari de 90,00 € i 160,00 €, respectivament; a més, no aporta justificant de la despesa declarada núm. 6, de base imposable 223,73 €.

 

c) El sol·licitant amb CIF B57684094 no aporta justificants de les despeses declarades núm. 5 i 6 (90,75 € i 200,00 €, respectivament), i els justificants de quilometratge, presentats en forma de tiquets de combustible, són substituïts pel càlcul d'ofici a raó de 0,25€/km, segons el punt e de l'apartat Borsa de viatges inclòs en la base 9 i amb l'ajut de l'aplicatiu Google Maps.

d) El sol·licitant amb CIF G0705605, per justificar la despesa declarada núm. 1, de base imposable 448,00 €, aporta la factura M/19397, de base imposable 313,60 €.

I d'aquestes justificacions parcials o no justificacions es desprèn el que segueix:

Sol·licitant

NIF/CIF

Ajut

sol·licitat

Despesa elegible i

justificada

Fincas Biniarroga Vell

B57684094

1.473,30 €

1.252,44 €

Francesc Morlà Marquès

***

1.774,85 €

1.144,80 €

Miguel Borràs Revet

***

3.719,36 €

3.343,36 €

Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto

G07056054

5.160,65 €

3.518,37 €

 

 

Total

9.258,97 €

10. Dia 2 de desembre de 2021 la Comissió Avaluadora dels ajuts, basant-se en l'informe de l'instructor, acordà de proposar la concessió i els pagaments següents:

Sol·licitant

NIF/CIF

Ajut

sol·licitat

Proposta

concessió

Fincas Biniarroga Vell

B57684094

1.473,30 €

1.252,44 €

Francesc Morlà Marquès

***

1.774,85 €

1.144,80 €

Miguel Borràs Revet

***

3.719,36 €

3.343,36 €

Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto

G07056054

5.160,65 €

3.518,37 €

 

 

Total

9.258,97 €

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;

El Consell executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Concedir i tramitar el pagament, per un import total de 9.258,97, dels ajuts relacionats a continuació corresponents a la convocatòria d'ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca al sector equí per a l'any 2021 per donar suport a les actuacions, interiors o exteriors, de promoció, divulgació i formació o tecnificació, dutes a terme pels agents d'aquest sector entre l'1 de novembre de l'any 2020 i el 30 d'octubre de l'any 2021, amb càrrec a la partida 5.41900.4890002 del pressupost del CIM per a l'any 2021:

Sol·licitant

NIF/CIF

Proposta de con-

cessió i pagament

Fincas Biniarroga Vell

B57684094

1.252,44 €

Francesc Morlà Marquès

***

1.144,80 €

Miguel Borràs Revet

***

3.343,36 €

Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto

G07056054

3.518,37 €

Segon. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present concessió en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 45 1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

 

​​​​​​​L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 29 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)