Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 634584
Pla Normatiu de l'Ajuntament de Santanyí per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de dia 27 de desembre de 2021, va adoptar l'acord que a continuació es transcriu:

PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2022

Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP) va incorporar, com a novetat, un nou títol VI relatiu a l'exercici de la potestat normativa que, d'acord amb el preàmbul de la pròpia llei, cerca, entre altres objectius,millorar la planificació normativa ex ante–previ a la seva elaboració- en nom d'una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.

Vist que l'article 132 de la LPACAP recull l'obligació que tenen les administracions públiques d'aprovar un "Pla normatiu" que contingui les iniciatives reglamentàries que han de ser aprovades en l'any següent i que aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà obligatòriament al Portal de la Transparència de l'Administració corresponent. Atès el que disposa la Llei de transparència, accés ala informació públic i bon govern que també recull l'obligació de fer pública la informació relativa ales decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments administratius relacionats amb l'exercici de les seves competències i preveu les obligacions de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica. Vist que la competència per aprovar el Pla normatiu anual correspon al Ple municipal. I finalment d'acord amb les aportacions de les diferents àrees de l'Ajuntament que han informat sobre les disposicions normatives que tenen previst aprovar, modificar o derogar durant aquest pròxim any 2022.

Per tot això, es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Aprovar el Pla normatiu per a l'any 2022 que es detalla a continuació:

- Reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Santanyí

- Reglament de funcionament del Consell de dones del municipi de Santanyí

- Taxa per certificat cadastral (per poder ser oficina PIC)

- Reglament d'honors i distincions

- Ordenança de composició i estètica de les edificacions i construccions.

- Ordenances municipals reguladores de les contraprestacions econòmiques perla prestació del servei públic de proveïment domiciliari d'aigua dels abonats almunicipi de Santanyí.

- Modificacions puntuals de les diferents ordenances i reglaments per al'adequació a la normativa en vigor i per circumstàncies imprevistes.

- Ordenança fiscal per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

Segon. Disposar la publicació del Pla Normatiu en el Portal de Transparència de l'Ajuntament deSantanyí tal com preveu l'article 132 de la LPACAP.

Tercer. Comunicar aquests acords a les persones responsables de les diferents àrees municipals, i alcap del Servei informàtics de l'Ajuntament als efectes de la publicació del Pla normatiu aprovat en el portal de transparència de Santanyí.

La proposta s'aprova per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (SUMA i PSOE).[RAW.PRO.DOC.ACU]»

 

Santanyí, document signat electrònicament al marge (30 de desembre de 2021)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat