Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 633563
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2021 (exp. 3244-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Dia 27 de setembre 2021, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca va aprovar la convocatòria dels ajuts a la formació i l'assessorament del sector agrari per a l'any 2021, que es regeix per les bases dels ajuts de formació i assessorament agrari aprovades dia 23 de juliol de 2018 i publicades dia 2 d'agost de 2018 al BOIB núm. 95.

2. L'import global màxim de l'ajut acordat pel Consell Executiu del CIM és de 60.000 € amb càrrec a la partida 5.41230.4890000 del pressupost del 2021.

3. Dia 16 d'octubre de 2021 es va publicar la convocatòria en el BOIB número 142, i el termini per sol·licitar l'ajut era de 20 dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat. Les activitats subvencionables s'havien de dur a terme entre dia 1 de gener i doa 30 de novembre de l'any en curs.

4. Són objecte de subvenció:

Línia 1: Cursos de formació dirigits al sector agrari i ramader que contribueixin a la seva capacitació, en especial els que tenguin per objecte la capacitació en noves tecnologies que contribueixin a l'adaptació dels pagesos a la tramitació electrònica d'expedients. Pressupost 30.000 €.

Línia 2: Organització de jornades tècniques de temàtica relacionada amb el sector agrari. Pressupost 20.000 €.

Línia 3: Assessorament, sessions d'orientació i activitats de demostració i informació. Pressupost 10.000 €.

5. La base 8, que determina l'import de la subvenció, diu que la subvenció màxima destinada a les accions de la línia 1 serà de 4.000 €, per a la línia 2 serà de 5.000 € i per a la línia 3 serà de 4.000 €. Cada entitat podia sol·licitar un màxim de dues accions entre les tres línies. El cost màxim de cada acció, sigui de la línia 1, 2 o 3 ha de ser de 18 € per hora i alumne.

6. Dia 25 de novembre de 2021 es reuní la Comissió Avaluadora dels ajuts i va emetre la seva proposta, en què figura, entre altres, l'ampliació del termini de justificació als beneficiaris de la convocatòria.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat dels sis membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir els ajuts següents corresponents a la convocatòria d'ajuts del CIM a la formació i assessorament del sector agrari per l'any 2021, que es regeix per les bases dels ajuts de formació i assessorament agrari aprovades dia 23 de juliol de 2018 i publicades dia 2 d'agost de 2018 al BOIB núm. 95, amb càrrec a la partida pressupostaria 5.41230.4890000:

Sol·licitant

NIF

LÍNIA 1 Cursos formació

LÍNIA 2 Jornades tècniques

LÍNIA 3 Assessorament

TOTAL PRESSUPOST

GOB Menorca

G07089600

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

FAGME

G07558976

4.000,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

TOTAL

12.000,00 €

Segon. Ampliar el termini de la justificació als beneficiaris fins al 20 de desembre de 2021.

Tercer. Notificar aquests acords als interessats en la part que individualment els correspongui.

Quart. Remetre a la BDNS aquests acords en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 29 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)