Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 634429
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual es disposa el trasllat del personal i dels alumnes del Col•legi d’Educació Infantil i Primària Sant Ferran de ses Roques al nou edifici situat al carrer d’Atzaró, s/n, de Sant Ferran de ses Roques, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre estatal de centres docents no universitaris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Ordre de 2 d'octubre de 1974 sobre modificacions de centres escolars estatals (BOE núm. 268, de 8 de novembre), es va ampliar l'escola graduada mixta amb 4 unitats escolars, ubicada a la localitat de Sant Ferran de ses Roques, al municipi de Formentera.

2. El 15 de febrer de 2019, els tècnics de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), van emetre un informe de supervisió amb proposta d'aprovació del projecte integrat del nou col·legi d'educació infantil i primària (CEIP) i d'escola pública d'educació infantil (EI) a Sant Ferran de Ses Roques.

3. El 5 d'octubre de 2021, una vegada acabades les obres, es va expedir el certificat de final d'obra de les noves instal·lacions del CEIP Sant Ferran de ses Roques, al carrer d'Atzaró, s/n, de Sant Ferran.

4. El 9 de desembre de 2021, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre el trasllat del personal i dels alumnes del CEIP Sant Ferran de ses Roques al nou edifici situat al carrer d'Atzaró, s/n, i la inscripció d'aquest trasllat en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD).

5. El 10 de desembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza el trasllat del personal i dels alumnes del CEIP Sant Ferran de ses Roques al nou edifici situat al carrer d'Atzaró, s/n, i la inscripció d'aquest trasllat en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD).

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i primària (BOIB núm. 120, de 5 d'octubre).

5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 10 de desembre de 2021, dict la següent

Resolució

1. Disposar el trasllat del personal i dels alumnes del CEIP Sant Ferran de ses Roques al nou edifici situat al carrer d'Atzaró, s/n, de Sant Ferran de ses Roques, amb efectes de l'1 de setembre de 2021.

2. Establir que la Conselleria d'Educació i Formació Professional adopti les mesures oportunes per al trasllat que es disposa en aquesta Resolució.

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07001186

Denominació genèrica: col·legi d'educació infantil i primària

Denominació específica: Sant Ferran de ses Roques

Titular: Conselleria d'Educació i Formació Professional

Domicili: c. d'Atzaró, s/n

Localitat: Sant Ferran de ses Roques

Municipi: Formentera

CP: 07871

Ensenyaments autoritzats: 18 unitats i 450 places escolars d'educació infantil de segon cicle i educació primària, distribuïdes de la manera següent:

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats i 150 places escolars.

Educació primària: 12 unitats i 300 places escolars.

4. Inscriure el trasllat i la nova adreça en el Registre de centres docents de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i actualitzar les dades en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD).

5. Notificar aquesta Resolució a la direcció del centre, a la Direcció General de Personal Docent i al Departament de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè en prengui coneixement.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà