Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 634609
Resolució d’atorgament i denegació d’ajudes econòmiques per a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d’atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 28 de juliol de 2021, el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va dictar la resolució per la que es va aprovar la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a l'any 2021.

2. L'extracte d'aquesta resolució es va publicar al BOIB número 105 de 7 d'agost de 2021.

3. Una vegada revisades les sol·licituds admeses i esmenades, si era possible les deficiències que presentaven, la Comissió Avaluadora es va reunir el 16 de novembre de 2021. Aplicats els criteris de valoració establerts a les bases i a la convocatòria, van acordar la corresponent proposta d'atorgament i denegacions, d'acord amb les entitats que van presentar en temps i forma la documentació requerida al registre general. Aquestes entitats van ser les següents:

Per a la LÍNIA 1

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA

CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

FUNDACIÓ ADECCO

GERMANES DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL. PROJECTE SOCIOEDUCATIU NAÜM

Per a la LíNIA II

CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

FUNDACIÓ PROJECTE JOVE

4. Atès això, el 02 de desembre de 2021, va entrar al Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS (via SEGEX) l'informe proposta d'atorgament i denegacions d'aquestes ajudes emès del cap de Secció d'Inserció Social de l'IMAS, pel que sol·licitava d'acord amb l'informe tècnic de valoració i adjuntant l'acta de la comissió avaluadora, que es procedeixi a l'atorgament i a la denegació de les ajudes corresponents.

Aquest informe proposava segons feta d'acord amb els criteris de valoració procedir a fer el següent atorgament a aquestes entitats i pel següent import:

LÍNIA I

 

QUANTIA 650.000,00 €

 

 

ENTITATS

CIF

Quantia sol·licitada

Puntuació obtinguda

Import valoració per puntuació

GERMANES DE LA CARITAT SANT VICENÇ DE PAUL (NAUM)

R07000009D

47.081,43 €

33,5

47.081,43 €

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA

R0700067B

369.895,72 €

50

369.895,72 €

CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

Q2866001G

218.439,29 €

50

218.439,29 €

TOTAL

 

 

 

635.416,44 €

 

 

LÍNIA II

 

QUANTIA 100.000,00€

 

ENTITATS

CIF

Quantia sol·licitada

Puntuació obtinguda

Import valoració per puntuació

CAN GAZÀ INSTITUT CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

G57226086

60.000,00 €

49

60.000,00 €

FUNDACIÓ PROJECTE JOVE

G07803570

35.693,22 €

34

35.693,22 €

TOTAL

 

95.693,22 €

 

95.693,22 €

Igualment es va proposar denegar per no assolir els punts necessaris, tal i com s'estableix al punt 12.1 de les BASES de la convocatòria, publicades amb la resolució del president de l'IMAS de 28 de juliol de 2021, al BOIB número 105 de 7 d'agost de 2021, les entitats i per la valoració següent:

ENTITAT

IMPORT

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

MOTIU DE DENEGACIÓ (LÍNIA I)

FUNDACIÓ ADECCO

27.126,65 €

12

No assolir els 25 punts necessaris, punt 12.1 BASES

Consideracions jurídiques

1. El Ple del Consell de Mallorca, per acord de dia 11 d'abril de 2019, va aprovar els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67 de 18 de maig de 2019). L'article 2.1 dels Estatuts disposa que l'IMAS, té per objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

2. D'acord amb l'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia, són competències pròpies dels consells els serveis socials i l'assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.

3. D'acord amb l'article 3 dels Estatuts de l'IMAS, aquest organisme té personalitat jurídica pròpia i la capacitat d'obrar necessària per complir els seus fins.

4. D'acord amb l'art. 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions , amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei.

5. Vista l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (OGS) aprovada en sessió de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018), en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. Així com, vist que aquesta OGS dóna compliment al previst al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions adequant, d'acord amb la Disposició addicional segona d'aquest Decret legislatiu, l'activitat de concessió de subvencions del Consell a l'establert a la mateixa Llei.

6. D'acord amb l'Ordenança general de Subvencions i amb la convocatòria, el procediment de selecció de les entitats beneficiàries s'ha de fer mitjançant concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 21 de l'Ordenança esmentada.

7. La Comissió Avaluadora constituïda per a aquesta convocatòria ha estudiat i comprovat totes les sol·licituds presentades, fent els requeriments d'esmenes que van pertocar, i posteriorment va emetre l'informe que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

8. En virtut del punt 11.1 d'aquesta convocatòria d'ajudes econòmiques, les resolucions de concessió o de denegació de les ajudes es notificarà a les entitats interessades i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

9. L'òrgan competent per aprovar les bases específiques i resoldre els procediments d'ajudes, prestacions i subvencions relatives a les competències atribuïdes a l'IMAS, és la Presidència de l'IMAS, en virtut de l'article 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS i atès el Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena el conseller executiu de Drets Socials (BOIB núm. 92 de 9 de juliol de 2019), el qual, d'acord amb l'article 7.1 dels Estatuts de l'IMAS, exercirà també el càrrec de president de l'IMAS.

Per tot això,

RESOLC

Primer. ATORGAR les ajudes econòmiques a les següents entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut, per a l'any 2021, pels conceptes i pels imports que seguidament es ressenyen, així com DISPOSAR en el seu favor una despesa per a la LÍNIA I per un import total de SIS-CENTS TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETZE AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (635.416,44€) i per a la LÍNIA II per un import de noranta-cinc amb sis-cents noranta-tres mil euros amb vint-i-dos cèntims (95.693,22€), amb càrrec a la partida 30.23152.48000 del vigent pressupost de despeses de l'IMAS (núm. de relació compteable Q/2021/2496), fent un total de 731.109,66€, d'acord amb el detall següent:

LÍNIA I

 

QUANTIA 650.000,00 €

 

 

ENTITATS

CIF

Quantia sol·licitada

Puntuació obtinguda

Import valoració per puntuació

GERMANES DE LA CARITAT SANT VICENÇ DE PAUL (NAUM)

R07000009D

47.081,43 €

33,5

47.081,43 €

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA

R0700067B

369.895,72 €

50

369.895,72 €

CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

Q2866001G

218.439,29 €

50

218.439,29 €

TOTAL

 

 

 

635.416,44 €

 

 

LÍNIA II

 

QUANTIA 100.000,00€

 

ENTITATS

CIF

Quantia sol·licitada

Puntuació obtinguda

Import valoració per puntuació

CAN GAZÀ INSTITUT CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

G57226086

60.000,00 €

49

60.000,00 €

FUNDACIÓ PROJECTE JOVE

G07803570

35.693,22 €

34

35.693,22 €

Segon: Denegar les ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut, per a l'any 2021 sol·licitades per les següents entitats i pels motius següents:

ENTITAT

IMPORT

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

MOTIU DE DENEGACIÓ (LÍNIA I)

FUNDACIÓ ADECCO

27.126,65 €

12

No assolir els 25 punts necessaris, punt 12.1 BASES

Tercer. CANCEL·LAR l'autorització de la despesa per la diferència comptable no atorgada per l'import de 18.890,34€.

Quart. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base Nacional de Dades de Subvencions.

Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats relacionades.

Sisè. COMUNICAR al cap de la Secció d'Inserció Social, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.

 

Palma, 29 de desembre de 2021

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler