Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 633562
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 378/2021 de 21 de desembre de 2021, relatiu a l’horari del Registre General del Consell Insular de Menorca durant l’any 2022 (Exp. 1614/000008/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Insular de Menorca compta amb quatre punts de registre d'entrada de documents, dos dels quals depenen del Departament de Serveis Generals (Servei d'Atenció Ciutadana - SAC ) i dos del Departament d'Economia i Territori.

 Així mateix, el Consell Insular de Menorca compta amb un Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) que posa a l'abast dels ciutadans i ciutadanes els serveis administratius i la presentació de documents al Registre General adaptant l'horari de l'Administració a les necessitats de la població. 

Durant l'estiu i les festes de Nadal per motius d'organització interna dels permisos i llicències dels treballadors i a l'efecte de poder oferir un bon servei d'atenció ciutadana en la franja horària de matins, que és quan hi ha més afluència de ciutadans, l'horari d'atenció i per tant del registre d'entrada serà de matins.

L'article 158.4 del Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca estableix que correspon a la Presidència d'aquest Consell Insular disposar tot allò que faci referència a l'organització i el funcionament del Registre General, inclosa la definició del seu horari de funcionament.

Per Decret de Presidència núm. 478/2003, de 30 de juliol, es varen establir els llocs i els horaris del Registre General del Consell Insular de Menorca.

De conformitat amb les atribucions que em confereix l'article 158.4 del Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca,

PRIMER.- Establir l'horari següent del Registre General del Consell Insular de Menorca, des del dia 7 de gener fins al dia 29 de maig de 2022 i des del dia 1 d'octubre fins al dia 18 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

- Maó

a) Seu del Consell Insular de Menorca (Servei d'Atenció Ciutadana)

Ubicació: Plaça de la Biosfera, 5

Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 17.00 hores

 

b) Sa Granja

Ubicació: Carretera des Grau, km 0'5

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores

- Ciutadella

a) Dependències administratives generals de Ciutadella (Servei d'Atenció Ciutadana)

Ubicació: Plaça de la Catedral, 5

Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 17.00 hores

 

b) Sa Roqueta

Ubicació: Polígon Industrial de Ciutadella (POICI), c/ dels Bijuters, 36

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores

SEGON.- Establir l'horari següent del Registre General del Consell Insular de Menorca, des del dia 30 de maig fins al dia 30 de setembre de 2022 i des del dia 19 de desembre de 2022 fins al dia 6 de gener de 2023, ambdós inclosos.

- Maó

a) Seu del Consell Insular de Menorca (Servei d'Atenció Ciutadana)

Ubicació: Plaça de la Biosfera, 5

Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores

 

b) Sa Granja

Ubicació: Carretera des Grau km 0'5

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores

- Ciutadella

a) Dependències administratives generals de Ciutadella (Servei d'Atenció Ciutadana)

Ubicació: Plaça de la Catedral, 5

Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores

 

b) Sa Roqueta

Ubicació: Polígon Industrial de Ciutadella (POICI), c/ dels Bijuters, 36

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores

TERCER.- Disposar la publicació de l'horari en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'edictes de la corporació.

 

Maó, 22 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta, La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)