Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 632939
Registre de personal MF-751 Amortització lloc de feina f40041007 cap d’unitat del distrite litoral i f40061133 comandament coordinador/a de la Comissaria Operativa i de Seguretat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 17/11/2021, es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-751 relativa a l'amortització del lloc de feina F40041007 Cap d'unitat litoral de l'Àrea de seguretat Ciutadana, i F40061133 de Comandament coordinador/a de la comissaria operativa i seguretat, d'acord amb la petició de la Regidoria de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 751 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

POL

POLICIA LOCAL DE PALMA

ÒRGAN:

POL100

PREFECTURA

UNITAT:

POL1000000

PREFECTURA

 LLOCS DE TREBALL QUE ES DONEN DE BAIXA

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40041007

CAP D'UNITAT DEL DISTRICTE LITORAL

1

S

22

190

CE

AJP

A2

JEA

HP13

AE

3106 - INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

LIF, RDL

 

ÒRGAN:

POL120

PREFECTURA / COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT

UNITAT:

POL1200000

COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT

 LLOCS DE TREBALL QUE ES DONEN DE BAIXA

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061133

COMANDAMENT COORDINADOR/A DE LA COMISSARIA OPERATIVA I DE SEGURETAT

1

S

20

291

CE

AJP

A2

JEA

HP27

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

CPRR, LIF, RDL

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

CE

CONCURS ESPECÍFIC

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

HP13

HORARI DEL CAP DEL DISTRICTE LITORAL SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HP27

HORARI DEL COMANDAMENT COORDINADOR DE LA COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

OBS

OBSERVACIONS

CPRR

CANVI PLAÇA I REVISIÓ DE LES RETRIBUCIONS SEGONS ACORD REGULADOR

LIF

LOCALITZACIÓ I FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA

RDL

RENÚNCIA DIA LLIURE

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

190

  30.823,24 €

291

  27.784,54 €