Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 634338
Modificació àrees delegades

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle amb data 29 de desembre de 2021 va dictar la resolució que es transcriu literalment:

«DECRET DE BATLIA

Antecedents:

Primer.- En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment les assenyalades a l'art. 41 del RD 2.568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), i més concretament les establertes als articles 43 i 44 del ROF així com l'establert a l'art. 23 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i més concretament a l'art. 46 i ss del ROF.

Segon.- Vista l'evolució de l'activitat municipal estimo convenient modificar les delegacions efectuades el mes de juny de 2019.

Per tot l'anterior RESOLC

Primer.- Designar els Regidors com a encarregats de les àrees que es diran:

- Sr. Sebastian Amengual Figueras: Interior, Seg.Ciutadana, M.Ambient, Esports i Mobilitat.

- Sr. Juan Oliver Gelabert: Coordinació Municipal, Urbanisme, Promoció Econòmica, Economia i Hisenda i Manteniment

- Sra. Francisca M. Bonet Fiol: Cultura, Joventut, Igualtat i Participació Ciutadana.

- Sr. Pere Joan Munar Munar: Fires i Festes i Educació.

- Sr. Jose A. Bibiloni Amengual: Sanitat, Cementiri, Serveis Socials, Benestar Social i Agricultura i Obres Públiques.

Totes les delegacions seran de les compreses a l'article 43.5 b) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( RD 2568/86 ), que comprèn la direcció interna i gestió dels serveis corresponents, sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Segon.- Notificar el present decret als interessats per al seu coneixement i efectes oportuns.

Tercer.- Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la present resolució.

Quart.- Que del present Decret se'n informi al Ple del Ajuntament en la primera sessió que aquest celebri.

 

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (30 de desembre de 2021)

El batle Antoni Bennasar Pol