Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 632850
Registre de personal. Modificació lloc de feina F31830017 Tècnic/a en intervenció sociopolicial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 17/11/2021, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-752 relativa a la modificació del lloc de feina de tècnic/a en intervenció sociopolicial, de l'Àrea de seguretat Ciutadana, d'acord amb la petició de la Regidoria de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

Lacap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 752 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

POL

POLICIA LOCAL DE PALMA

ÒRGAN:

POL100

PREFECTURA

UNITAT:

POL1007000

DEPARTAMENT ASSISTENCIAL

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F31830017

TÈCNIC/A EN INTERVENCIÓ SOCIOPOLICIAL

1

G

22

96

C

AJP

A2

JE4

H1

AG, AE

3052 - SUBESCALA DE GESTIÓ

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT EDUCADOR/A SOCIAL

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

3106 - INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

C1

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F31830017

TÈCNIC/A EN INTERVENCIÓ SOCIOPOLICIAL

1

G

22

96

C

AJP

A2

JE4

H1

AG, AE

3052 - SUBESCALA DE GESTIÓ

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT EDUCADOR/A SOCIAL

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

 

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL

 

C1

 

​​​​​​​LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JE4

JORNADA ESPECIAL - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

96

  18.535,86 €