Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 635060
Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de desembre de 2021 per la qual s’estableixen criteris d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021, pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, modificat per l’Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Consell de Govern, en la sessió de 29 de novembre de 2021, va aprovar un Acord pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19.

2. El punt segon de l'Acord de Consell de Govern esmentat estableix les condicions específiques aplicables al desenvolupament de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats. Segons aquest apartat, l'accés per part de persones majors de 12 anys a l'interior dels locals i establiments que es descriuen en els punts següents de l'Acord, quan l'illa es troba en el nivell d'alerta sanitària declarada pel Govern de les Illes Balears que es determina en els mateixos punts, requereix presentar una certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les circumstàncies següents:

1. Que la persona compta amb la pauta completa d'una vacuna contra la COVID-19 amb autorització de comercialització de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 726/2004. Es considera que es compta amb la pauta completa una vegada hagin transcorregut 14 dies des que va rebre la segona dosi o, si escau, la dosi única per al cas de les vacunes monodosis o per a les persones que només han de rebre una sola dosi perquè han superat prèviament la COVID-19.

2. Que la persona disposa d'una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) tipus PCR, TMA o PRAg negativa.

3. Que la persona hagi patit la malaltia dins els sis mesos anteriors.

3. Posteriorment, mitjançant l'Acord de Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 es modificaren les mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, aprovades per l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021.

En concret, aquest Acord modifica el punt sisè de l'Acord de 29 de novembre de 2021, el qual queda redactat en els termes següents:

Sisè

Condicions específiques per al desenvolupament de l'activitat de determinats establiments i locals, quan les illes on radiquin es trobin en nivell d'alerta sanitària 3 o superior

En el nivell d'alerta sanitària 3 o superior, els requisits d'accés als establiments prevists en l'apartat tercer d'aquest Acord són exigibles a:

a) Gimnasos i altres instal·lacions esportives.

b) Acadèmies de ball.

c) Tot tipus d'esdeveniments culturals i esportius en espais interiors, com cinemes, circs de carpa, teatres, auditoris, sales de concerts, spas, piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme activitats culturals i esportives.

d) Congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.

e) Clubs de gent gran, qualsevol que sigui la denominació que s'hi doni, i espais que desenvolupin activitats que els són pròpies.

f) Establiments de jocs i apostes.

g) Establiments de restauració qualificables com a tals d'acord amb el que disposen els articles 53, 54 i 55 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb cabuda interior per a menys de 50 persones. Si aquests establiments compten, a més, amb espais qualificables de terrasses cobertes, d'acord amb el que disposa el punt primer C d'aquest Acord, l'interior de l'establiment i la terrassa coberta es consideren locals independents a l'efecte del còmput de les cabudes respectives.

El que disposa aquest apartat és aplicable també als espais amb servei de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes. També és aplicable als establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb participació de menys de 50 persones i en les quals es prestin activitats de restauració o ball, així com a qualsevol establiment o instal·lació on es dugui a terme l'activitat de restauració.

En aquests casos els responsables poden optar entre comprovar el certificat COVID dels clients en el moment de l'accés d'aquests al local, o una vegada que hi hagin accedit, si bé en tot cas abans de fer la comanda.

h) Participació en competicions esportives i entrenaments d'àmbit autonòmic a l'aire lliure i interior per a persones més grans de 12 anys.

Aquest Acord esdevé efectiu a partir de la publicació i manté l'eficàcia fins al dia 24 de gener de 2022.

4.Atès que, per una banda, el contingut de l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 ─modificat per l'Acord de 23 de desembre de 2021─ afecta menors que compleixen els 12 anys durant l'àmbit temporal d'aplicació d'aquest Acord, els quals ─per qüestions del calendari de vacunació aprovat─ no poden complir amb la doble pauta de vacunació exigida per al desenvolupament de les activitats en establiments i locals que regula l'Acord esmenat, i d'altra banda, atès que la Comunitat Autònoma només té competències en la regulació dels requisits de competicions esportives d'àmbit autonòmic, cal aclarir els termes de l'Acord de Consell de Govern de 29 de novembre de 2021, modificat per Acord de Consell de Govern de 23 de desembre de 2021.

Fonaments de dret

1. L'article 43.2 de la Constitució espanyola de 1978 estableix que és competència dels poders públics tutelar la salut pública a través de les mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris, i indica que la llei ha d'establir els drets i deures de tothom sobre aquest tema.

2. La competència en matèria sanitària s'atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut del que disposen els articles 30.48 i 31.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

3. De conformitat amb el que estableix l'article 2.7.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Salut i Consum exerceix, entre d'altres, les competències en l'àmbit material de la vigilància epidemiològica, anàlisi i avaluació de l'estat de salut de la població i de les malalties; la prevenció de les malalties, i, en concret, l'adopció de les mesures en matèria de protecció de la salut pública que estableix la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública.

4. De conformitat amb el que estableix l'article 14 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, correspon a la conselleria competent en matèria de salut planificar, coordinar i avaluar totes les actuacions que puguin incidir en matèria de salut pública, d'acord amb les directrius que estableixi el Govern.

5. L'article 41 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears estableix que correspon als consellers, com a membres del Govern, desenvolupar l'acció de govern en la seva àrea de responsabilitat.

6. L'article 9 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consellers, a més de les atribucions que els corresponen com a membres del Govern, dirigeixen i gestionen l'activitat administrativa de la conselleria en els sectors corresponents i assumeixen la responsabilitat inherent a aquesta direcció.

7. L'Acord de Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 (BOIB núm. 167, de 4 de desembre).

8. L'Acord de Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual es modifiquen les mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, aprovades per Acord de Consell de Govern de 29 de novembre de 2021.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Establir que als efectes del que disposa el punt tercer de l'Acord de Consell de Consell de Govern de 29 de novembre de 2021, pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, en el cas dels menors que compleixen 12 anys durant el mesos de desembre de 2021 i gener de 2022, s'ha d'entendre que compten amb la pauta completa amb l'administració d'una dosi de la vacuna contra la COVID-19 amb autorització de comercialització, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 726/2004.

2. Establir que els esdeveniments esportius als quals fa referència el punt sisè, apartat c), de l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021, pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, en la redacció atorgada per l'Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021, s'han d'entendre referits a esdeveniments esportius d'àmbit autonòmic.

3. Comunicar aquesta Resolució a la Direcció de l'Advocacia a fi que, si ho considera oportú, el presenti davant l'òrgan judicial competent a l'efecte del que estableix l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 30 de desembre de 2021

La consellera de Salut i Consum Patricia Gómez Picard