Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 633407
Aprovació Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de Batlia d'aquest Ajuntament de data 29 de desembre de 2021, es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a las places que a continuació es ressenyen per a l'any 2021.

PERSONAL FUNCIONARI

Funcionaris de Carrera:

GRUP

SUBGRUP

SUBESCALA

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

A

A1

TÈCNICA

1

T.A.G.

C

C1

ADMINISTRATIU

1

Administració General

Escala d'Administració Especial:

GRUP

SUBGRUP

SUBESCALA

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

A

A1

TÈCNICA

1

Assessor Jurídic

Subescala de Serveis Especials:

GRUP

SUBGRUP

SUBESCALA

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

C

C1

SERVEIS ESPECIALS

5

POLICIA LOCAL

PERSONAL LABORAL

CATEGORIA LABORAL

ESPECIALITAT

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

4

------

1

Oficial 1ª

5

------

1

PEÓN

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article 70 del text refós de la Llei de l'estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la Batlessa, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Alcúdia, en el dia de la signatura electrònica (29 de desembre de 2021)

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal