Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 632952
Registre de personal MF-756 Modificació lloc de treball f20250082 cap de servei d’informació i atenció urbanística àrea model de ciutat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24/11/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-756 relativa a la modificació del lloc de feina F20250082 de Cap de servei d'informació i atenció urbanística, de l'Àrea de Model de Ciutat, d'acord amb la petició de la Regidoria de l'Àrea.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

Palma, 21 de desembre de 2021

La cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 756 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MHS

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

ÒRGAN:

MHS011

COORDINACIÓ GENERAL DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT / DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME

UNITAT:

MHS0112500

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA / SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ URBANÍSTICA

                                                                                                              LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250082

CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ URBANÍSTICA

1

S

26

112

CE

AJP

A1, A2

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ARQUITECTURA

 

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ARQUITECTURA TÈCNICA

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250082

CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ URBANÍSTICA

1

S

26

112

CE

TOT

A1, A2

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ARQUITECTURA

 

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ARQUITECTURA TÈCNICA

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

CE

CONCURS ESPECÍFIC

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TOT

TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

112

  21.917,70 €