Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 633080
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es reclassifica del lloc de treball sobre la reclassificació del lloc de treball del lloc de treball de secretaria de classe tercera a classe segona (06158), reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de l’Ajuntament de Porreres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 24 de novembre de 2021 va tenir entrada en el Registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (reg. entrada núm. 574022/2021) un ofici de la batlessa de l'Ajuntament de Porreres de dia 23 de novembre de 2021 mitjançant el qual dóna trasllat de l'aprovació de la modificació de la relaci´o de llocs de treball de la Corporació en la sessió de 22 de novembre de 2021 i sol·licita la reclassificació a segona categoria del lloc de secretaria de la Corporació i informa també la creació de les places d'Intervenció i de Tresoreria amb nivell de català C1.

2. Juntament amb amb aquesta sol·licitud es tramet,certificat del ple de 22 de novembre de 2021, certificat de l'aprovació de la revisió del padró municipal, publicació en el BOIB núm 65 de 20 de maig de 2021 del pressupost i plantilla municipal per a l'exercici 2021.

3. Es sol·licita es comuniqui al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública els canvis exposats anteriorment en el lloc de treball [06158] per tal que es procedeixi a la seva inscripció dins el registre integrat de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

4. L'Ajuntament de Porreres, mitjançant la documentació aportada, juntament amb la petició i vist el caràcter d'organització interna del lloc de treball esmentat, acredita suficientment que compleixen amb les condicions requerides per a que es concedeixi la re classificació sol·licitada.

5. El Servei de Corporacions Locals va emetre l'informe jurídic corresponent el 23 de desembre de 2021.

6. El director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local va emetre la proposta de resolució corresponent el 23 de desembre de 2021.

Fonaments de dret

1. L'article 92 bis. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció que en fa l'apartat 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, disposa que el Govern regularà les especialitats de la creació, classificació i supressió de llocs reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

2. L'article 8.1.b) del Reial decret 128/2018 esmentat estableix que els llocs de treball de Secretaria de les entitats locals seran classificats per les comunitats autònomes en classe segona: Secretaries d'Ajuntaments de municipis la població dels quals estigui compresa entre 5.001 i 20.000 habitants, el pressupost del qual superi els 3.000.000 d'euros.

3. L'article 24 de del Reial decret 128/2018 estableix que correspon als Secretaris de categoria d'entrada l'exercici dels llocs de treball mencionats a l'article 8.1.b) d'aquest reial decret.

4. L'article 11 del Reial decret 128/2018 estableix que en les Entitats Locals la secretaria de les quals estigui classificada en classe primera o segona, existirà un lloc de treball denominat Intervenció, que tindrà atribuïda la responsabilitat administrativa de les funcions enumerades a l'article 4 d'aquest reial decret.

5. L'article 14 del Reial decret 128/2018 estableix que en les Corporacions Locals la secretaria de les quals estigui classificada en classe primera o segona, existirà un lloc de treball denominat Tresoreria, al qual correspondrà responsabilitat administrativa de les funcions enumerades a l'article 5 d'aquest reial decret.

6. L'article 27 del Reial decret 128/2018 configura com a sistema normal de provisió el concurs de mèrits per als llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

7. La disposició addicional primera del Reial decret 128/2018 estableix que les modificacions en la classificació o forma de provisió de llocs de treball efectuades d'acord amb aquest Reial decret no afectaran els destins dels que els estiguessin desenvolupant amb caràcter definitiu.

8. L'article 45.1 a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que en tot cas els actes administratius han de ser objecte de publicació, i aquesta té els mateixos efectes que la notificació quan tengui per destinataris una pluralitat indeterminada de persones.

9. L'article 2.2 b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les corporacions locals a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Reclassificar el lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de Porreres de classe tercera a classe segona, reservat a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria d'entrada amb nivell de català C1 i amb forma de provisió de concurs.

2. Disposar que aquesta re classificació no afecta els destins dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que estan ocupant aquests llocs amb caràcter definitiu.

3. Publicar la Resolució que es dicti en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-la a l'Ajuntament de Porreres i al Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'aquesta comunitat autònoma.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 de desembre de 2021

La consellera de Presidència, Funci´o Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez