Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 634432
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Escola Infantil de primer cicle Escoleta des Camí Vell, de Sant Francesc, i el canvi de la denominació específica; es disposa el trasllat del personal i dels alumnes al nou edifici del centre, a Sant Ferran, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 116, de 24 d'agost de 2019, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 23 d'agost de 2019 pel qual es crea l'Escola Infantil de primer cicle incompleta Escoleta des Camí Vell, de la qual és titular el Consell Insular de Formentera.

2. El 4 d'agost de 2021, el Consell Insular de Formentera, va presentar una sol·licitud (NRE GOIBE347032/2021) per a la modificació de l'autorització de l'Escola Infantil de primer cicle (EI) Escoleta des Camí Vell, mitjançant l'ampliació amb 2 unitats de 0 a 1 anys, 1 unitat d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys i el canvi de la denominació específica del centre, que passarà a ser Sant Ferran. A més, va demanar l'autorització per al trasllat del personal i dels alumnes des de l'edifici del camí Vell de la Mola, de Sant Francesc de Formentera, al nou edifici situat al carrer d'Atzaró, s/n, de Sant Ferran de ses Roques.

3. El 5 d'octubre de 2021, una vegada acabades les obres del nou edifici, es va expedir el certificat de final d'obra de les noves instal·lacions de l'EI Sant Ferran, al carrer d'Atzaró, s/n, a Sant Ferran de ses Roques.

4. El 12 de novembre de 2021, la Comissió de Valoració de la Qualificació del Professorat es va reunir per estudiar la documentació presentada i, una vegada revisada, va emetre un informe favorable sobre les titulacions del personal del centre.

5. El 15 de desembre de 2021, la cap de Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de la configuració de l'EI Escoleta des Camí Vell, mitjançant l'ampliació amb 2 unitats de 0 a 1 anys, 1 unitat d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys; el canvi de la denominació específica del centre, que es dirà Sant Ferran, i el trasllat del personal i dels alumnes al nou edifici situat al carrer d'Atzaró, s/n, de Sant Ferran de ses Roques, amb la inscripció d'aquest trasllat en el Registre de centres docents.

6. El 16 de desembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza la modificació de la configuració de l'EI Escoleta des Camí Vell, mitjançant l'ampliació amb 2 unitats de 0 a 1 anys, 1 unitat de 1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys; el canvi de la denominació específica del centre, que es dirà Sant Ferran i el trasllat del personal i dels alumnes al nou edifici situat al carrer d'Atzaró, s/n, de Sant Ferran de ses Roques, amb la inscripció d'aquest trasllat en el Registre de centres docents.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 16 de desembre de 2021, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar el canvi de la denominació específica de l'EI Escoleta des Camí Vell, de Sant Francesc, que passarà a ser Sant Ferran.

2. Autoritzar la modificació de la configuració del centre mitjançant l'ampliació amb 2 unitats de 0 a 1 anys, 1 unitat d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys.

3. Disposar el trasllat del personal i dels alumnes del centre al nou edifici situat al carrer d'Atzaró, s/n, a Sant Ferran de ses Roques, amb efectes de l'1 de setembre de 2021.

4. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07015896

Denominació genèrica: escola infantil de primer cicle

Denominació específica: Sant Ferran

Titular: Consell Insular de Formentera

Domicili: c. d'Atzaró, s/n

Localitat: Sant Ferran de ses Roques

Municipi: Formentera

CP: 0787

 

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle, amb 6 unitats i 74 places escolars distribuïdes de la manera següent:

- De 0 a 1 anys: 2 unitats i 14 places escolars, amb un màxim de 7 places escolars a cada unitat.

- D'1 a 2 anys: 2 unitats i 24 places escolars, amb un màxim de 12 places escolars a cada unitat.

- De 2 a 3 anys: 2 unitats i 36 places escolars amb un màxim de 18 places escolars a cada unitat.

5. Inscriure aquestes modificacions en el Registre de centres docents de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (Repositori) i actualitzar les dades en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

6. Notificar aquesta Resolució a la direcció del centre, a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i al Departament de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè en prengui coneixement.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà