Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 634435
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Escola Infantil de primer cicle La Miranda, de Sant Francesc de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 3 de juny de 2011 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració, amb l'ampliació de 3 unitats d'educació infantil de primer cicle, de l'Escola Infantil La Miranda de Sant Francesc Xavier de Formentera (BOIB núm. 88, de 14 de juny), aquest centre va quedar configurat de la manera següent:

- De 0 a 1 anys: 2 unitats i 14 places escolars.

- D'1 a 2 anys: 2 unitats i 24 places escolars.

- De 2 a 3 anys: 2 unitats i 36 places escolars.

2. El 27 de juliol de 2021, el Consell Insular de Formentera, com a titular de l'Escola Infantil de primer cicle (EI) La Miranda, va presentar una sol·licitud de modificació de l'autorització de l'EI La Miranda, amb la supressió d'1 unitat de 0 a 1 anys i l'ampliació amb 1 unitat d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys.

3. El 28 de juliol de 2021, una vegada revisada la documentació, es va requerir al titular del centre que aportàs la documentació que mancava per continuar amb la tramitació de l'expedient d'autorització.

4. El 10 d'agost de 2021, el titular del centre va presentar una sol·licitud de pròrroga en l'entrega de la documentació requerida.

5. El 14 d'octubre de 2021, el Consell Insular de Formentera va presentar la documentació requerida per tramitar l'autorització de la modificació de la configuració de l'EI.

6. El 20 d'octubre de 2021, l'arquitecte de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) va emetre un informe favorable per a la configuració sol·licitada.

7. El 12 de novembre de 2021, la Comissió de Valoració de la Qualificació del Professorat es va reunir per estudiar la documentació presentada i, una vegada revisada, va emetre un informe favorable sobre les titulacions del personal del centre, condicionat a complir abans del 27 de juliol de 2023 la disposició transitòria cinquena del Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.

8. El 13 de desembre de 2021, realitzada la visita d'obres el 26 de novembre, el tècnic de l'IEPI va emetre un informe tècnic favorable.

9. El 14 de desembre de 2021, la cap de Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de la configuració de l'EI La Miranda.

10. El 14 de desembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza la modificació de la configuració de l'EI La Miranda, de Sant Francesc de Formentera.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 14 de desembre de 2021, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar la modificació de la configuració de l'EI La Miranda, de Sant Francesc de Formentera, amb la supressió d'1 unitat de 0 a 1 anys i l'ampliació amb 1 unitat d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi del centre: 07013875

Denominació genèrica: escola infantil de primer cicle

Denominació específica: La Miranda

Titular: Consell Insular de Formentera

Domicili: Av. de Porto-salè, s/n, c. de Pius Tur Mayans, 14

Localitat: Sant Francesc

Municipi: Formentera

 

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle, amb 7 unitats distribuïdes de la manera següent:

- De 0 a 1 anys: 1 unitat i 7 places escolars.

- D'1 a 2 anys: 3 unitats i 36 places escolars.

- De 2 a 3 anys: 3 unitats i 54 places escolars.

3. Inscriure aquesta autorització en el Registre de centres docents de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (Repositori) i en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà