Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 632672
Aprovació definitiva del nou catàleg d'arbres i arbredes singulars de interès local del municipi de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la corporació plenària en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2021, es va aprovar inicialment el nou “Catàleg d'arbres i arbredes singulars de interès local del municipi de Calvià”.

En compliment del previst en l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, es va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies, publicant-se anunci en el BOIB número 144, de 21 d'octubre de 2021, perquè qualsevol interessat pogués examinar l'expedient i formular al mateix reclamacions, objeccions o observacions. 

Finalitzat el tràmit d'exposició pública i segons consta en informe emès el dia 16 de desembre de 2021 per l'encarregada de la Unitat de Registre General no s'han presentat al·legacions a l'aprovació inicial de la derogació del citat Catàleg.

L'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears regula el procediment d'elaboració de reglaments i ordenances i la modificació dels mateixos, establint en el seu apartat d) que si després del període d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés. Així mateix, conforme a l'article 103.1 no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat íntegrament en el BOIB, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a que fa referència l'article 113 de la citada Llei.

En conseqüència, pel present disposo el següent Decret:

1º- Aprovar definitivament el nou “Catàleg d'arbres i arbredes singulars de interès local del municipi de Calvià, en no haver-se presentat reclamacions o suggeriments en el període d'exposició pública, de conformitat amb l'establert a l'article 102 de la Llei 20/2006 i a l'acord adoptat per la corporació plenària en sessió de dia 30 de setembre de 202, pel qual es va aprovar inicialment el citat catàleg.

2º- Procedir a la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a que es refereix l'article 113 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

Es pot accedir al Catàleg d'arbres i arbredes singulars del municipi de Calvià des de aquest enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1V6VKjOUoO7etsvHyXaGnEO_RnWujovMP/view?usp=sharing

 

Calvià, en el dia de la signatura electrònica (28 de desembre de 2021)

La tinenta de batle delegada de Joventud, Participació Ciutadana, Medi Ambient, Transició Ecològica i Memòria Democràtica (Per delegació de Batlia de 15 de juny de 2021) Margarita Plomer Fornés