Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 632859
Registre de personal MF-749 Creació expansions llocs infraestructures

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 17/11/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-749 relativa a la l'increment d'expansions de llocs de feina al departament d'infraestructures.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

La cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 749 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

INA

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

ÒRGAN:

INA010

COORDINACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES

UNITAT:

INA0101000

DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30840013

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

1

G

22

53

C

AJP

A2

JG1

H1

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ARQUITECTURA TÈCNICA

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30840013

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

2

G

22

53

C

AJP

A2

JG1

H1

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ARQUITECTURA TÈCNICA

 

B2

 

 

UNITAT:

INA0101200

DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES / SERVEI ADMINISTRATIU

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010044

TAG

3

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

F22000198

ADMINISTRATIU/IVA

1

G

16

37

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010044

TAG

5

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

F22000198

ADMINISTRATIU/IVA

2

G

16

37

C

AJP

C1

JG1

H1

AG

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

 LLOCS DE TREBALL QUE ES DONEN DE BAIXA

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F85000002

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA  II

1

G

16

160

C

AJP

C1

JG1

H1

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT AUXILIAR DE BIBLIOTECA

 

B2

MS

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS

OBSERVACIONS

MS

LLOC ADAPTAT PER MOTIUS DE SALUT

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

37

  11.069,10 €

53

  14.673,96 €

59

  18.983,86 €

160

  13.786,50 €