Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 495851
Resolució d’adjudicació del lloc de treball de personal funcionari de cap de Servei de Pressuposts, codi núm. 01241, de la Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts, pel sistema de lliure designació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 11 de maig de 2021 es sol·licità la cobertura del lloc de Cap de Servei de pressuposts, codi 01241, de la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts, que actualment es troba vacant.

2. El 7 de juliol de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca aprovà les bases per al proveïment de l'esmentat lloc de treball pel sistema de lliure designació. 

3. El 26 de juliol de 2021 la presidenta del Consell Insular de Mallorca dictà un Decret pel qual convocà el proveïment de l'esmentat lloc de treball de cap de Servei de pressuposts de la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts del Departament d'Hisenda i Funció Pública, publicat al BOIB núm. 101 de 29 de juliol de 2021 i al BOE núm. 195 de 16 d'agost de 2021.

4. La llista provisional de persones admeses i excloses es publicà el 17 de setembre de 2021 i la llista definitiva es publicà el dia 7 d'octubre de 2021.

5. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en el procés de provisió consta que s'han presentat les persones següents:

- Mª Auxiliadora Vial Marqués

- Vicenç Ramis Vidal

- Catalina Carbonell Torres

6. D'acord amb la base 4 de la convocatòria, prèvia constatació del compliment dels requisits exigits, la secretaria tècnica del Departament d'Hisenda i Funció Pública signa el 15 d'octubre de 2021 la proposta d'adjudicació del lloc de feina de cap de servei de pressuposts de la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts (amb codi núm. 01241) a la Sra. Maria Auxiliadora Vial Marqués, en la que s'ha valorat especialment la seva experiència professional a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears pel coneixement que suposa del funcionament del Consell a nivell pressupostari i per les aportacions que pot fer pels coneixements en totes les àrees que es veuen afectades per l'execució pressupostària i el seu reflex comptable. A més, la proposta d'adjudicació valora la seva experiència per poder dur a terme les interrelacions necessàries amb les altres àrees dependents també de la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts. 

Fonaments de dret

1. Articles 101 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en els articles 75 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Els capítols II i III, respectivament, del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'aplicació en aquest àmbit en virtut del que disposa l'article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

3. Les bases per al proveïment del lloc de treball aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca en sessió del 7 de juliol de 2021.

Per tot el que s'ha exposat, com a conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública d'acord amb l'article 5.h del vigent decret de la Presidència del Consell pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, i vista la proposta de la secretaria tècnica del Departament d'Hisenda i Funció Pública de 15 d'octubre de 2021, dict la següent

 

​​​​​​​Resolució

1. Adjudicar el lloc de treball de cap de Servei de Pressuposts, codi núm. 01241, de la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts, pel sistema de lliure designació, a la Sra. Maria Auxiliadora Vial Marqués. 

2. Establir que el termini per prendre possessió és de tres dies hàbils, si no implica canvi de residència del funcionari, o d'un mes si comporta canvi de residència o el reingrés al servei actiu, i començarà a comptar a partir de l'endemà del cessament en el lloc de procedència, que s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució d'adjudicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 

3. Disposar que l'adjudicació del lloc de feina objecte d'aquesta convocatòria determina el cessament en el lloc de procedència, sigui quina sigui la forma d'ocupació. 

4. Establir que una vegada adjudicat el lloc de feina d'aquesta convocatòria, el temps mínim de permanència en aquest lloc de feina serà com a mínim de dos anys. L'obligació de romandre en el lloc, com a titular, un mínim de dos anys abans de participar en un procediment de provisió ordinària no és d'aplicació en els supòsits de remoció o suspensió del lloc de feina de mobilitat forçosa a què fa referència l'apartat 5 de l'article 74 de la Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o de participació en convocatòries de provisió ordinària de llocs de feina del mateix departament. 

5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (Tauler d'anuncis / Recursos Humans) als efectes oportuns.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 19 de octubre de 2021

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Decret de 26.01.2021, BOIB núm. 12, de 28.01.2021 ​​​​​​​Josep Lluis Colom Martínez