Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 497384
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 20 d´octubre de 2021 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a d’Unitat del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el Real Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, i d'acord amb la Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 10 de 21/01/2016 i modificació BOIB núm. 72 de 09/06/2016), dict la següent

Resolució

Acordar la convocatòria pública d'un lloc de Supervisor/a d'Unitat del Servei d'Urgències de l'Hospital d'Inca d'acord amb les especificacions següents:

1) Lloc objecte de la convocatòria

La denominació del lloc a cobrir és: Supervisor/a d'Unitat del Servei d'Urgències de l'Hospital d'Inca.

2) Requisits

a) Tenir la condició de personal estatutari sanitari fix, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari) i la titulació de diplomat o grau en infermeria.

b) Estar en les situacions de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del sistema nacional de salut.

c) Tenir els coneixements de llengua catalana (B1) d´´' acord amb la normativa vigent.

Aquests requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria.

3) Característiques del lloc convocat

El règim jurídic del lloc objecte de la convocatòria és l'establert en l'Estatut Marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i demés disposicions aplicables.

4) Funcions

Tindrà les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, del correcte funcionament de la unitat i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

5) Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB, adreçada a l'òrgan convocant, i s'ha de formalitzar en el Registre de la Gerència o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6) Documentació a aportar amb la sol·licitud

Les persones aspirants han de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació:

a. Fotocòpia acarada del document nacional d'identitat.

b. Fotocòpia acarada del nomenament de personal estatutari sanitari fix.

c. Fotocòpia del títol de diplomat o grau en infermeria

d. Currículum professional del candidat.

e. Projecte Tècnic de Gestió i Organització del Servei d'Urgències. De manera orientativa i sense que sigui obligatori que els aspirant triin entre aquests temes, s'indiquen algunes àrees i exemples d'interès per a l'Hospital d'Inca:

f. Accessibilitat de la població al Servei de Salut i efectivitat dels processos: per exemple, “Implantació del triatge avançat”, “Estratègies per a la disminució de l'estada mitjana al Servei d'Urgències”, etc.

g. Seguretat i excel·lència clínica: per exemple “Identificació inequívoca de pacients”, “Prevenció de les complicacions associades al catèter venós”, “Identificació, valoració i maneig dels pacients vulnerables al Servei d'Urgències”, “Pràctica clínica basada en l'evidència al Servei d'Urgències: barreres i facilitadors”

h. Comunicació i continuïtat de cures: per exemple, “Millora dels registres infermers i TCAE”, “Gestió del temps i planificació del servei infermer a Urgències”.

i. Atenció de salut basada en valor: per exemple “Identificació dels elements per a la satisfacció dels pacients del Servei d'Urgències”, “Pla de millora d'un Servei d'Urgències Hospitalari”, “Acompanyament en situacions de final de vida al Servei d'Urgències”  

  Se valorarà positivament:

- Claredat en l'exposició, concreció i factibilitat.

- Caràcter multidisciplinar: capacitat de tenir en compte la importància dels diferentes actores del procés, que puguin tenir influència en ell, tant per capacitat d'aportar valor, com per ser aliances necessàries o un potencial bloqueig.

- Capacitat per identificar estratègies de monitoratge de la millora i/o l'impacte de la innovación o canvi.

- Capacitat per superar les potencials tensions entre equips de treball diferents.

L'acreditació dels mèrits s'ha d'efectuar mitjançant documentació original o fotocòpia acarada.

7) Nomenaments

La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar la supervisió convocada i la situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a. Si té la plaça estatutària fixa al mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria al mateix centre.

b. Si té la plaça estatutària fixa a un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc convocat i quedarà en situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

c. Si té la plaça estatutària fixa en un altre Servei de Salut o Administració Sanitària, ocuparà únicament el lloc de supervisió convocat, quedant respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que procedeixi, i en la qual sigui declarat, en la seva Administració d'origen.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Inca, 20 d´octubre de   2021

La directora gerent de l'Hospital Comarcal  d'Inca

(BOIB núm. 31 04/03/2021, 39 20/03/2021)

Soledad Gallardo Bonet

  

 

Annex 3

Model de sol·licitud

Dades de l'aspirant

Nom i llinatges:..............................................................................................

Núm. doc. Identitat:.......................................................................................

Dades a l'efecte de rebre-hi notificacions

Nom de la via:................................................................................................

Núm.:........... Pis:............. Porta:.............. Localitat:.......................................

Codi postal:............................................. Municipi:.......................................

Telèfons:........................................................................................................

Adreça electrònica:.........................................................................................

EXPÒS

1. Que el _________ d__________ de 2021 es va publicar en el BOIB la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca d'una plaça de supervisora del Servei d'Urgències de la plantilla orgànica autoritzada.

2. Que compleixo els requisits exigits en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Ser admès/a en la convocatòria, per la qual cosa adjunt a aquesta sol·licitud la documentació exigida.

Inca, _________ d___________ de 2021

(rúbrica)

 

 

DIRECTORA GERENT DE L'HOSPITAL COMARCAL D'INCA