Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 499588
Decret 41/2021, de 21 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament de personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret 17/2019, de 9 de juliol (BOIB núm. 99, de 18 de juliol), el senyor Pau Thomas Pérez va ser nomenat personal eventual de la Presidència per ocupar el lloc de treball de cap de la Secretaria de Projectes.

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de treball considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera. També estableix que el president o presidenta i els consellers o conselleres disposen lliurement el nomenament i el cessament del seu personal eventual, nomenaments i cessaments que s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l'autoritat que el va nomenar.

Per tot això, dict el següent

DECRET

Primer. Es disposa el cessament del senyor Pau Thomas Pérez com a personal eventual de la Presidència en el lloc de treball de cap de la Secretaria de Projectes, amb efectes de 24 d'octubre, i se li agraeixen els serveis prestats.

Segon. Es disposa la publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 d'octubre de 2011

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias