Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 494435
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret de nomenament bomber conductor de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 19.412 de 14 d'octubre de 2021, va acordar el següent:

1.Nomenar funcionaris en pràctiques per a la realització del setè exercici teòric-pràctic, obligatori i eliminatori, amb una durada de 660 hores, a les persones que es relacionen en aquest punt,  les quals no han estat eliminades a cap de les proves i que han obtingut major puntuació del procés selectiu per cobrir set places vacants de bomber/a conductor/a, vacants a la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, subescala serveis especials, classe b) servei contra incendis i salvament. grup C, subgrup C1, dotades pressupostàriament i corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels exercicis 2018 i 2019. Tota vegada que reuneixen els requisits exigits a la convocatòria.

LEO FA EVERATT

FAUSTO BERNARDO GOMEZ POMAR

CLIMENT GARAU MARTINEZ

ISAAC VICENTE MADRID VERGARA

ANTONI GUERRERO SERVERA

RAFAEL LOPEZ BECERRIL

ALBERT VERDERA SUAU

GERMAN ALBA URTASUN

PAU BALAGUER MIRALLES

JUAN MANUEL EGIDOS EXPOSITO

ALBERT SALVA ROMERO

PERE PONS SUBIRANA

MARC POZO PEREZ

PEDRO ANTONIO TOMAS HERRAEZ

BARTOMEU ANTONI MULET SANCHEZ

VICTOR ALLES CONTRERAS

PATRICK FIOL BURGEMEISTER

SEBASTIA AMER ESTEVA

MARC SANSO LUQUE

CARLOS MORENO GIL

SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-PACHECO

JUAN RIGO MERCANT

LUIS BLANES ROSSELLÓ

ESTEVE FERMIN HEISE BINIMELIS

2. Nomenar amb caràcter interí les persones que es relacionen en aquest punt,  les quals no han estat eliminades a cap de les proves i que han obtingut major puntuació del procés selectiu per cobrir set places vacants de bomber/a conductor/a, vacants a la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, subescala serveis especials, classe b) servei contra incendis i salvament. grup C, subgrup C1, dotades pressupostàriament i corresponents a les ofertes  públiques d'ocupació dels exercicis 2018 i 2019. Tota vegada que han realitzat el curs de Formació Bàsica de bomber/a expedit, homologat o convalidat per l'EBAP i que reuneixen tots els requisits exigits a la convocatòria.

FERNANDO MARTORELL MUNAR

MIGUEL JAUME VEGA

FRANCISCO CAIMARI ESTARELLAS

JAVIER CORREDERA ROMERO

3. Els efectes dels  nomenaments  del punt 1 i punt 2 d'aquest decret serà a partir del dia 18 d'octubre de 2021.

4. Notificar a les persones interessades.

5. Publicar al BOIB.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2021)

El cap del Departament  Adjunt de Personal p.d. decret de Batlia  núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Miguel R. Picó Ensenyat