Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

Núm. 497766
Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aprova una segona modificació de les bases per a la confecció de diverses borses de treball per a contractes de naturalesa temporal a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Segons el que estableix l'article 24.1 lletra i) dels Estatuts de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (BOIB núm. 202, d'1 de desembre 2020), correspon al gerent desenvolupar la política de personal, segons les directrius del Patronat, i promoure els procediments de selecció i promoció.

En data 3 de setembre el gerent de la Fundació va resoldre convocar i aprovar les bases per a la confecció de diverses borses de treball per a contractes de naturalesa temporal a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 4 de setembre de 2021).

En data 5 d'octubre el gerent de la Fundació va resoldre modificar les bases atesa la necessitat d'afegir la presència de suplents al Tribunal, per adequar el temari de les audicions d'arpa i trompeta, i per tal d'afegir un punt a les bases relativa a l'accés a l'ocupació pública per part de persones amb discapacitat (BOIB núm. 137, 7 d'octubre de 2021).

Atesa la necessitat d'incorporar la solista d'arpa al tribunal i, d'altra banda, per tal que els aspirants realitzin les proves de forma consecutiva amb una sola nota i així agilitar el procés de les audicions, es realitzen diverses modificacions a les bases.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar una segona modificació de les bases per a la confecció de diverses borses de treball per a contractes de naturalesa temporal a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el següent sentit:

1.1 Modificació de la composició dels vocals del Tribunal a la Base Cinquena, incoporant la solista d'arpa entre els vocals:

On diu:

“ Vocals: concertino, concertino associat, solista de Violí II, ajuda de solista de Violí II, solista de viola, solista de violoncel, solista de contrabaix, i solistes de cada una de les seccions de fusta, trompa, metalls i percussió, i tres músics no solistes triats per sorteig. En suplència dels solistes, intervindràn els ajuda de solista respectius. En suplència dels tutti, intervindran els tutti suplents, que també seran objecte de sorteig.

Ha de dir:

“Vocals: concertino, concertino associat, solista de Violí II, ajuda de solista de Violí II, solista de viola, solista de violoncel, solista de contrabaix, i solistes de cada una de les seccions de fusta, trompa, metalls, percussió, i arpa, i tres músics no solistes triats per sorteig. En suplència dels solistes, intervindràn els ajuda de solista respectius. En suplència dels tutti, intervindran els tutti suplents, que també seran objecte de sorteig.

1.2 Modificació de la Base Sisena relativa al Desenvolupament del procés selectiu, per tal que els aspirants realitzin els dos exercicis de l'audició de forma consecutiva en una sola compareixença davant el Tribunal i per tal que se'ls puntui amb una sola nota:

On diu:

“Amb la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procés, s'anunciarà la data i el lloc en què es duran a terme les audicions.

Les proves de selecció consistiran en els exercicis recollits a l'annex III d'aquestes bases, consistents en dos exercicis per a cada instrument.

Cada membre del Tribunal puntuarà els dos exercicis amb un número del 0 (puntuació més baixa) al 10 (puntuació més alta), i podrà afegir com a màxim un decimal. Els dos exercicis (obra obligatòria i passatge orquestral) tenen la mateixa importància (50% cadascuna). Una vegada anotades totes les puntuacions, es rebutjaran la més alta i la més baixa. Finalment, es realitzarà una mitjana, la qual serà la puntuació final de les proves artístiques.

La puntuació que els membres del Tribunal atorguin a cada aspirant serà secreta. Cada membre del Tribunal tindrà un full per a cada prova, en què escriurà la nota atorgada i les observacions que consideri. Aquest full serà anònim i la persona que exerceixi la secretaria del Tribunal el recollirà al final de cada prova.

Finalment, per a la confecció de les llistes definitives, als aspirants que hagin superat les proves artístiques amb més d'un 5 de mitjana, s'haurà de sumar a dita mitjana el mèrit relatiu a l'acreditació dels següents nivells de català:

  • Certificat del Nivell C1 de Català: +0,10 punts
  • Certificat del Nivell C2 de Català: +0,20 punts

Atès que aquests dos nivells són del mateix itinerari, la puntuació no és acumulativa, en el sentit que la puntuació per al certificat de nivell superior se subsumeix la del certificat de nivell inferior.

La informació i les notificacions als interessats durant cadascuna de les fases del procés de selecció s'efectuaran mitjançant les corresponents publicacions a la web de la Fundació.”

Ha de dir:

“Amb la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procés, s'anunciarà la data i el lloc en què es duran a terme les audicions.

Les proves de selecció consistiran en els exercicis recollits a l'annex III d'aquestes bases, consistents en dos exercicis per a cada instrument.

Cada membre del Tribunal puntuarà els dos exercicis de forma conjunta amb una sola nota entre el número 0 (puntuació més baixa) i el 10 (puntuació més alta), i podrà afegir com a màxim un decimal. Una vegada anotades totes les puntuacions, es rebutjaran la més alta i la més baixa. Descartades la nota més alta i la més baixa, es realitzarà una mitjana, la qual serà la puntuació final de les proves artístiques.

La puntuació que els membres del Tribunal atorguin a cada aspirant serà secreta. Cada membre del Tribunal tindrà un full, on escriurà la nota atorgada i les observacions que consideri. Aquest full serà anònim i la persona que exerceixi la secretaria del Tribunal el recollirà al final de l'audició.

Finalment, per a la confecció de les llistes definitives, als aspirants que hagin superat les audicions amb més d'un 5, s'haurà de sumar a dita nota el mèrit relatiu a l'acreditació dels següents nivells de català:

  • Certificat del Nivell C1 de Català: +0,10 punts
  • Certificat del Nivell C2 de Català: +0,20 punts

Atès que aquests dos nivells són del mateix itinerari, la puntuació no és acumulativa, en el sentit que la puntuació per al certificat de nivell superior se subsumeix la del certificat de nivell inferior.

La informació i les notificacions als interessats s'efectuaran mitjançant les corresponents publicacions a la web de la Fundació.”

1.3 Modificació de la Base Setena relativa al Desenvolupament de les audicions, per tal de precisar el moment del sorteig previ a les audicions, concretant-se en mitja hora abans de l'inici de les audicions per a cada instrument:

On diu:

“L'ordre d'intervenció dels aspirants s'establirà mitjançant un sorteig previ a l'inici de les proves. En cada prova, la compareixença dels aspirants serà requerida de viva veu; s'exclouran els que no compareguin a l'acte. El Tribunal podrà exigir en qualsevol moment als aspirants que acreditin la seva identitat. El Tribunal podrà, durant l'execució de la prova, comunicar-se amb el candidat per guiar o indicar el desenvolupament de la mateixa: repetició, interrupció, etc.

Els candidats realitzaran els dos exercicis de forma consecutiva davant el Tribunal. Els exercicis es duran a terme amb cortina.

 

La utilització del telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu de telecomunicació dins els locals on es duguin a terme les proves estarà absolutament prohibida tant per als aspirants com per als membres del Tribunal. Els aspirants queden advertits que el fet d'utilitzar-los donarà lloc a l'exclusió de l'audició.

Les proves seran obertes al públic, complint amb les mesures sanitàries relatives a la COVID-19 i sempre que sigui possible complir amb les restriccions d'aforament. No es podrà accedir a les sales una vegada començades les proves. Així mateix, no es permetrà l'ús de mòbils al públic assistent.”

Ha de dir:

“L'ordre d'intervenció dels aspirants s'establirà mitjançant un sorteig que es durà a terme mitja hora abans de l'inici de les proves i es realitzarà aquest sorteig previ abans de les audicions de cada instrument. En cada audició, la compareixença dels aspirants serà requerida de viva veu; s'exclouran els que no compareguin al sorteig. El Tribunal podrà exigir en qualsevol moment als aspirants que acreditin la seva identitat. El Tribunal podrà, durant l'execució de la prova, comunicar-se amb el candidat per guiar o indicar el desenvolupament de la mateixa: repetició, interrupció, etc.

Els candidats realitzaran els dos exercicis de forma consecutiva davant el Tribunal. Els exercicis es duran a terme amb cortina.

​​​​​​​La utilització del telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu de telecomunicació dins els locals on es duguin a terme les proves estarà absolutament prohibida tant per als aspirants com per als membres del Tribunal. Els aspirants queden advertits que el fet d'utilitzar-los donarà lloc a l'exclusió de l'audició.

Les proves seran obertes al públic, complint amb les mesures sanitàries relatives a la COVID-19 i sempre que sigui possible complir amb les restriccions d'aforament. No es podrà accedir a les sales una vegada començades les proves. Així mateix, no es permetrà l'ús de mòbils al públic assistent.”

1.4 Modificació de la Base Vuitena relativa al Resultats de les proves, per tal d'adequar-la a l'existència d'una sola nota conjunta:

On diu:

“Acabat dit termini, es publicaran les llistes definitives, amb els aspirants que hagin obtingut més d'un 5 de mitjana als exercicis, sumant-se després el mèrit del coneixement de llengua catalana per a la confecció d'aquestes llistes definitives.”

Ha de dir:

“Acabat dit termini, es publicaran les llistes definitives, amb els aspirants que hagin obtingut més d'un 5, sumant-se després el mèrit del coneixement de llengua catalana per a la confecció d'aquestes llistes definitives.”

2. Declarar la conservació de totes les actuacions anteriors relatives a la presentació d'instàncies i seguir amb la tramitació del procediment selectiu.

3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB i a la pàgina web de la Fundació.

 

Palma, 21 d'octubre de 2021

El gerent de la Fundació

Pere Malondra Sánchez