Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 499055
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d’octubre de 2021 per la qual es publica el nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera; i que el president o presidenta i els consellers o conselleres nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual.

Aquests nomenaments i cessaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el nomenament de la Sra. Margalida Bonnín Perello, amb DNI número *****167Q, com a personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per ocupar el lloc de treball d'Assessor tècnic/a, codi 100205, d'aquesta Conselleria.

2. Disposar que aquest nomenament té efectes des del dia 25 d'octubre de 2021.

 

Palma, 21 d'octubre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez