Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 491596
Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 18 d’octubre de 2021, relativa a l’aprovació de la llista definitiva de les persones que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure de l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga, corresponents a l’Oferta pública extraordinària, taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal-TAO-, de personal funcionari de l’any 2017 i a la publicació de la llista de llocs de treball vacants que s’ofereixen per a la seva adjudicació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 20 de juny de 2018 es van aprovar les bases generals que han de regir l'execució de les ofertes d'ocupació pública del personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per als anys 2016 i 2017(BOIB núm. 80, de 28 de juny de 2018).

2. Mitjançant Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 3 de desembre de 2019 (BOIB núm. 165 de 7 de desembre de 2019) es varen aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits, i es va designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per l'ingrés pel torn lliure i per la promoció interna, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga, corresponents a l'Oferta pública extraordinària, taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal-TAO-, de personal funcionari de l'any 2017.

3. Realitzades les proves selectives, per Acord del Tribunal Qualificador de 7 de juliol de 2021, s'aproven la llista provisional de la fase de concurs de les persones aspirants de la convocatòria extraordinària de Psicologia i la llista provisional de les persones aspirants seleccionades en el procès selectiu (fase d'oposició i fase de concurs). Resoltes les reclamacions, en data 30 de juliol, es publica la llista definitiva de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants a la fase de concurs.

4. Mitjançant Acord de data 21 de setembre de 2021, el Tribunal Qualificador ha elevat a la Presidència la llista definitiva de les persones que han superat el procés selectiu amb l'ordre de prelació final perquè l'aprovi i n'ordeni la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com places convocades. Així mateix, d'acord amb la base general 10.4 i la base específica 12 de la convocatòria, s'ha de publicar la llista de llocs de treball corresponents a les places convocades per a que les persones seleccionades puguin sol·licitar la destinació.

Fonaments de Dret

1. El títol VII de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la bases de règim local, relatiu al personal al servei de les entitats locals.

2. Els articles 61 i 62 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en els quals es regulen els sistemes selectius i l'adquisició de la condició de funcionari de carrera.

3. L'article 7 del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als que s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració Local, disposa que «La resolució de les proves selectives i els corresponents nomenaments hauran d'efectuar-se pel President de la Corporació d'acord amb la proposta del Tribunal, que tindrà caràcter vinculant sense que, en cap cas, pugui aprovar-se ni declarar-se que ha superat les proves selectives un nombre d'aspirants superior al de les places convocades.»

4. Els articles 22 i 23 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'estat, estableixen les regles bàsiques pel que fa a la relació d'aprovats i a l'aportació de documentació acreditativa de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria.

5. Els articles 44 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els quals es regula la selecció de personal i requisits d'accés a la funció pública.

6. Els articles 32 i 34 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que és d'aplicació supletòria d'acord amb l'article 1.

7. D'acord amb la base general 5.2 i la base específica 2.2 de la convocatòria, les places que no es cobreixin pel torn lliure s'acumularan a les places del torn de promoció interna i al revés.

8. D'acord amb la base general 10.4 i la base específica 12 de la convocatòria, s'ha de publicar la llista definitiva de les persones aspirants que han superat les proves selectives, en l'ordre de puntuació i ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com places convocades. La llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu s'ha d'elevar a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials perquè l'aprovi i n'ordeni la publicació al BOIB. En aquesta resolució ha de constar la relació de llocs de treball corresponents a les places convocades, a l'efecte que les persones seleccionades puguin sol·licitar destinació.

9. D'acord amb la base general 11.1 i la base específica 14.1 de la convocatòria extraordinària, en el termini de 20 dies naturals des del dia següent al de la publicació al BOIB, les persones seleccionades han de presentar la documentació exigida per poder se nomenats personal funcionari.

10. La Presidència de l'IMAS és l'òrgan competent per convocar i resoldre els procediments de selecció, d'acord amb allò que preveu l'article 7.2.13 del text consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB n.º67, de 18 de maig de 2019).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el procès selectiu, amb l'ordre de puntuació, per a l'ingrés pel torn lliure de l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga corresponents a l'Oferta d'ocupació pública extraordinària, taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal -TAO-, de personal funcionari de l'any 2017,en els termes que estableix l'Annex I d'aquesta Resolució.

2. Publicar la relació dels llocs de treball corresponents a les places convocades que s'ofereixen, a l'efecte que les persones que han superat el procès selectiu sol·licitin la destinació, d'acord amb allò establert a l'Annex II d'aquesta Resolució.

3. Requerir a les persones aspirants seleccionades que, en el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d'aquesta Resolució, comuniquin l'ordre de preferència dels llocs de treball oferts, i presentin en el Registre General de l'IMAS, en els registres auxiliars dels centres que depenguin, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, els documents següents:

a) Sol·licitud amb l'elecció, per ordre de prioritat, dels llocs de treball oferts i que haurà d'incloure la totalitat dels llocs assenyalats en l'Annex II d'aquesta Resolució (Annex III).

b) Còpia compulsada del títol acadèmic exigit en la convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol.

c) Còpia compulsada del certificat del nivell de coneixement de la llengua catalana exigit.

d) Declaració de no haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir a l'escala, subescala, classe i especialitat, del qual hagi estat separat o inhabilitat, segons el model que facilitarà el Departament de Recursos Humans de l'IMAS, que s'adjunta com Annex IV.

En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

e) Certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de l'escala, subescala, classe i especialitat.

f) Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

4. Establir que l'adjudicació dels llocs de treball s'efectuarà segons l'ordre final de prelació de les persones aprovades i d'acord amb la petició de destinació de la persona interessada.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Tauler d'edictes electrònic de l'IMAS.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 18 d'octubre de 2021

El president de l'IMAS Javier de Juan Martín

 

ANNEX I Llista de les persones aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pel torn lliure de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga, corresponent a la convocatòria extraordinària de l'Oferta d'Ocupació Pública de personal funcionari de 2017, amb l'ordre de prelació següent:

ORDRE DE PRELACIÓ DNI NOM PUNTUACIÓ PROCÉS SELECTIU
1 ***3787** LOPEZ GALMES, MARIA SAMANTA 85,7625
2 ***0139** SIMO MESQUIDA, MARIA FRANCISCA 83,3860
3 ***2894** LLAMBIAS CORTES, PATRICIA COLOMA 76,0290
4 ***9004** MISEROL ROCCA, YOLANDA 73,2955
5 ***8797** SERRANO BUJALANCE, ELENA MARIA 72,3890
6 ***3215** ESCANDELL MAYANS, JUAN 65,5340

 

Documents adjunts