Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 499569
Decret 40/2021, de 21 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament de personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret 17/2021, de 22 de febrer (BOIB núm. 26, de 23 de febrer), la senyora Margalida Bonnín Perelló va ser nomenada personal eventual de la Presidència per ocupar el lloc de treball d'assessora tècnica.

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de treball considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera. També estableix que el president o presidenta i els consellers o conselleres disposen lliurement el nomenament i el cessament del seu personal eventual, nomenaments i cessaments que s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l'autoritat que el va nomenar.

Per tot això, dict el següent

DECRET

Primer. Es disposa el cessament de la senyora Margalida Bonnín Perelló com a personal eventual de la Presidència en el lloc de treball d'assessora tècnica, amb efectes de 24 d'octubre, i se li agraeixen els serveis prestats.

Segon. Es disposa la publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 d'octubre de 2021

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias