Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 499593
Decret 42/2021, de 21 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de treball considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera. També estableix que el president o presidenta i els consellers o conselleres nomenen lliurement el seu personal eventual i que els nomenaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En la relació de llocs de treball de personal eventual vigent figura com a lloc de treball adscrit orgànicament a la Presidència de les Illes Balears el de cap de la Secretaria de Projectes.

Per tot això, dict el següent

DECRET

Primer. Es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears, en el lloc de treball de cap de la Secretaria de Projectes, amb efectes de 25 d'octubre, la senyora Milena Herrera Garcia.

Segon. Als efectes de dietes i indemnitzacions per raó del servei, és aplicable el que disposen el Decret 16/2016, de 8 d'abril, o la norma que el substitueixi, i l'article 16 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

Tercer. Als efectes de retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el dret a la percepció dels conceptes esmentats que la persona interessada acrediti en les diferents administracions públiques.

Quart. Es disposa la publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 d'octubre de 2021

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias