Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 493498
Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 6640/2021. Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca.

Mitjançant el decret de batlia núm. 2051-0952, s'ha resolt el següent:

"En data 18 de desembre de 2019 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca va aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura com a personal funcionari de carrera de dues places d'auxiliar administratiu d'administració general de l'Ajuntament d'Inca mitjançant el sistema de concurs-oposició. Les bases que regeixen aquest procés selectiu es varen publicar en el BOIB núm. 171 de 21 de desembre de 2019, i la convocatòria en el BOE núm. 314 de 31 de desembre de 2019.

Una vegada realitzats tots els exercicis de la fase d'oposició i valorats els mèrits presentats en la fase de concurs, el Tribunal qualificador en data 9 de juny de 2021 ha fet pública la relació d'aprovats en la web municipal, i ha elevat aquesta relació junt amb l'acta de la sessió al sr. Balte president perquè formuli els nomenaments pertinents.

En data 11 de juny de 2021, mitjançant registre d'entrada núm. 2021-E-RC-9792, la Sra. MTSR titular del DNI núm. 78_404Y ha presentat la documentació requerida, per la qual cosa, s'ha de procedir al seu nomenament com a funcionari de carrera auxiliar administrativa d'administració general, i en el termini de cinc (5) dies, a comptar des de la comunicació del nomenament, haurà de prendre possessió del seu càrrec.

Per tot allò exposat i vist l'informe favorable emès per la tècnica d'administració general interina que consta a l'expedient, d'acord amb el que preceptua l'article 41.14 a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; HE RESOLT:

PRIMER. Acceptar la proposta del Tribunal qualificador i en conseqüència, nomenar la Sra. MTSR titular del DNI núm. 78_404Y com a personal funcionari de carrera auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C subgrup C2, d'aquesta corporació i amb el nivell de destí 16.

SEGON. Autoritzar i Disposar (AD) la despesa per un import de 14.241,89 euros en concepte de retribució per la plaça de personal funcionari auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C subgrup C2, d'aquesta corporació amb el nivell de destí 16, durant l'any 2021, i d'acord amb els imports fixats en el decret de la batlia 2021-0039 de 20/01/2021, i les cotitzacions de la seguretat social vigents legalment a la data actual, i amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

CONCEPTES RETRIBUTIUS PERSONAL AUX.ADMINISTRAT.FUNCIONARI DE CARRERA (subgrup C2-nivell 16)

RETRIBUCIONS MENSUALS 2021

RETRIBUCIONS DEL 01/07/2021 A 31/12/2021

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SOU (subgrup C2)

656,18 €

3.937,10 €

000.92000.1200100

P.PROPORCI. 2 PAGUES EXTRES

254,42 €

1.526,52 €

000.92000.1200600

COMPLEMENT DE DESTI (nivell 16)

383,19 €

2.299,13 €

000.92000.1200100

COMPLEMENT ESPECIFIC

493,10 €

2.958,59 €

000.92000.1210000

ALTRES COMPLEMENTS (RESI.BALEARS)

46,71 €

280,24 €

000.92000.1210100

DIFERENC.INDEMNITZ.RESIDENCIA

54,75 €

328,49 €

000.92000.1210300

TOTAL BRUT

1.888,34 €

11.330,06 €

000.92000.1210300

SEG. SOCIAL EMPRESA (25,70%)

485,30 €

2.911,83 €

 

COSTS TOTALS

2.373,65 €

14.241,89 €

000.92000.1600000

 

TERCER.- Notificar a la Sra. MTSR titular del DNI núm. 78_404Y que per a adquirir la condició de personal funcionari de carrera haurà de prestar jurament o promesa de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril i prendre possessió del seu càrrec en el termini de cinc dies que es comptaran des de la notificació del nomenament.

QUART. Publicar el nomenament al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca.

 

Inca, 13 d'octubre de 2021

El batle

Virgilio Moreno Sarrio