Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 494313
Modificació bases i convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 18 d'octubre de 2021 la Junta de Govern Local ha adoptat el següent Acord:

«En data 16 d'octubre de 2021 es va publicar el Butlletí Oficial de les Illes Balears (núm. 142), l'Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2021, d'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de policia local de l'Ajuntament de Sineu.

Atès que s'ha advertit una errada en les bases, concretament pel que fa a la composició de l'òrgan de selecció (clàusula 5 de les bases), de conformitat amb l'article 30 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2017 i el Decret 6/2021.

Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent Acord:

PRIMER.- Modificar la clàusula cinquena de les bases aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2021, en els següents termes:

On diu:

«Cinquena. Òrgan de selecció

(...)

5. El tribunal qualificador estarà constituït per un president i quatre vocals, i pel mateix nombre de suplents designats/ades per l'Ajuntament entre el personal funcionari de carrera.

(...)»

Ha de dir:

«Cinquena. Òrgan de selecció

(...)

5. El Tribunal Qualificador ha d'estar constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

a) President o presidenta: designat per l'ajuntament convocant entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda.

b) Vocals: un vocal proposat per la Direcció General d'Emergències i Interior, competent en matèria de coordinació de policies locals, un altre proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, a través de l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears i un designat per l'ajuntament convocant.

c) Secretari o secretària: designat per l'ajuntament convocant amb veu i vot.

(...)»

El que es publica als efectes oportuns.

Sineu, 19 d'octubre de 2021

El batle

Tomeu Mulet Florit