Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 499065
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d’octubre de 2021 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 23 de febrer de 2021, el senyor Martí Gelabert Pibernat i va ser nomenat personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el lloc de treball d'assessor tècnic, codi 100205,

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera. També disposa que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual; nomenaments i cessaments que s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Disposar el cessament del senyor Martí Gelabert Pibernat com a personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el lloc de treball d'assessor tècnic, codi 100205, amb efectes del dia 24 d'octubre de 2021, i agrair-li els serveis prestats.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 d'octubre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodriguez