Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 493453
Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 6641/2021

Mitjançant el decret de batlia núm. 2051-0951, s'ha resolt el següent:

"En data 18 de desembre de 2019 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca va aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura com a personal funcionari de carrera de dues places d'auxiliar administratiu d'administració general de l'Ajuntament d'Inca mitjançant el sistema de concurs-oposició. Les bases que regeixen aquest procés selectiu es varen publicar en el BOIB núm. 171 de 21 de desembre de 2019, i la convocatòria en el BOE núm. 314 de 31 de desembre de 2019.

Una vegada realitzats tots els exercicis de la fase d'oposició i valorats els mèrits presentats en la fase de concurs, el Tribunal qualificador en data 9 de juny de 2021 ha fet pública la relació d'aprovats en la web municipal, i ha elevat aquesta relació junt amb l'acta de la sessió al sr. Balte president perquè formuli els nomenaments pertinents.

La Sra. A C Q titular del DNI núm. 43_580X, mitjançant els registres d'entrada núm. 2021-E-RC-9803 de 11 de juny de 2021 i 2021-E-RC-10081 de 17 de juny de 2021, ha presentat la documentació requerida, per la qual cosa, s'ha de procedir al seu nomenament com a funcionari de carrera auxiliar administrativa d'administració general, i en el termini de cinc (5) dies, a comptar des de la comunicació del nomenament, haurà de prendre possessió del seu càrrec.

Per tot allò exposat i vist l'informe favorable emès per la tècnica d'administració general interina que consta a l'expedient, d'acord amb el que preceptua l'article 41.14 a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; HE RESOLT:

PRIMER. Acceptar la proposta del Tribunal qualificador i nomenar la sra. A C Q titular del DNI núm. 43_580X personal funcionari de carrera auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C subgrup C2, d'aquesta corporació amb el nivell de destí 16.

SEGON. Autoritzar i Disposar (AD) la despesa per un import de 14.241,89 euros en concepte de retribució per la plaça de personal funcionari auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C subgrup C2, d'aquesta corporació amb el nivell de destí 16, durant l'any 2021, i d'acord amb els imports fixats en el decret de la batlia 2021-0039 de 20/01/2021, i les cotitzacions de la seguretat social vigents legalment a la data actual, i amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

CONCEPTES RETRIBUTIUS PERSONAL AUX.ADMINISTRAT.FUNCIONARI DE CARRERA                  (subgrup C2-nivell 16)

RETRIBUCIONS MENSUALS 2021

RETRIBUCIONS DEL 01/07/2021 A 31/12/2021

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SOU (subgrup C2)

656,18 €

3.937,10 €

000.92000.1200100

P.PROPORCI. 2 PAGUES EXTRES

254,42 €

1.526,52 €

000.92000.1200600

COMPLEMENT DE DESTI (nivell 16)

383,19 €

2.299,13 €

000.92000.1200100

COMPLEMENT ESPECIFIC

493,10 €

2.958,59 €

000.92000.1210000

ALTRES COMPLEMENTS (RESI.BALEARS)

46,71 €

280,24 €

000.92000.1210100

DIFERENC.INDEMNITZ.RESIDENCIA

54,75 €

328,49 €

000.92000.1210300

TOTAL BRUT

1.888,34 €

11.330,06 €

000.92000.1210300

SEG. SOCIAL EMPRESA (25,70%)

485,30 €

2.911,83 €

 

COSTS TOTALS

2.373,65 €

14.241,89 €

000.92000.1600000

 

​​​​​​​TERCER.- Notificar a la sra. A C Q que per a adquirir la condició de personal funcionari de carrera haurà de prestar jurament o promesa de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril i prendre possessió del seu càrrec en el termini de cinc dies que es comptaran des de la notificació del nomenament.

QUART.- Publicar el nomenament al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca."

 

Inca, en el dia de la signatura electrònica (13 d'octubre de 2021)

El batle Virgilio Moreno Sarrió​​​​​​​