Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 495512
Rectificación bases Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució d'Alcaldia num. 2021-3410 de data 20 d'octubre de 2021, s'acorda  rectificar a instància del Servei d'Assessorament de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, revisades d'acord amb el que disposa l'article 13.1 c) del Decret 3/2009, de 16 de gener, les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places de Policia Local,  una es vacant a l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia de l'any 2019 i l'altre de l'any 2020, publicades al BOIB núm. 129 de 18 de setembre de 2021,  i que una vegada rectificades es transcriuen a continuació:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCES SELECTIU PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT OPOSICIÓ DE DUES PLACES DE POLICIA LOCAL (UNA A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY 2019 I L'ALTRE UNA DE LES TRES VACANTS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PUBLICA DE L'ANY 2020) DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA MITJANÇANT EL SISTEMA D'ACCÉS DE TORN LLIURE I PROCEDIMENT ORDINARI.

PRIMERA. – OBJECTE

1.- Es objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant oposició per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 2 places de Policia Local, una corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 i l'altre correspon a una de les tres vacants de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020, pel sistema d'oposició, accés per torn lliure i procediment ordinari, places enquadrades a la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1.

2.- S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 4/2013, de 17 juliol, de Coordinació de les Policies Locals d'Illes Balears i les seves modificacions; el Decret 40/2019, de 25 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals d'Illes Balears; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma d'Illes Balears; Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a ocupar llocs de treball en l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i altres disposicions legals vigents en matèria de policia local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Decret llei 1/2007, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local d'Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma d'Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals d'Illes Balears, i altres disposicions legals vigents en matèria de policia local de la Comunitat Autònoma d'Illes Balears.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

1.Per a ser admesos en el procés selectiu, les persones interessades han de complir els següents requisits en la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu:

a. Tenir la nacionalitat espanyola.

b. Tenir 18 anys complerts.

c. Estar en possessió, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds del títol de Batxiller, tècnic mitjà o equivalent. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, en el seu cas, la homologació. La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat pot declarar també l'equivalència de títols.

d. No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

e. No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g. No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

h. Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B.

i. Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

j. Haver pagat els drets d'examen que es determinen en la base quarta.

k. Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell B2 mitjançant el certificat emès per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.

2. Amb caràcter previ a la presa de possessió, la persona interessada ha de manifestar que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic dels que delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

3. Les persones aspirants han de reunir els requisits establerts en aquestes bases a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es poden efectuar les comprovacions oportunes fins la presa de possessió com a funcionari de carrera.

TERCERA. – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.- De conformitat amb la Llei Orgànica 3/18 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa a les persones aspirants que les dades personals contingudes en la sol·licitud  d'admissió, la documentació que acompanyi aquesta o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria, s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del qual es responsable l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, i que te per finalitats, entre d'altres, la convocatòria, tramitació, qualificació i resolució d'aquesta convocatòria.

En cas de que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades en el BOIB, en el tauler d'edictes de la seu electrònica de la pàgina web d'aquesta Institució (www.santjosep.org), d'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria i la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es fa constar que, en el supòsit de que l'interessat hagi posat en coneixement de l'Ajuntament dades de salut, autoritza expressament el tractament per a l'acompliment de les finalitats anteriorment exposades.

QUARTA. - PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ.

1. La sol·licitud per a participar en les proves de selecció s'hauran de dirigir a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, i es presentarà en el Registre general d'aquesta Corporació, a la Seu electrònica o en la forma prevista a l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) dins el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE. Quan l'últim dia del termini fos inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Les sol·licituds que es registrin fora del termini anterior seran excloses i s'arxivaran (Annex IV).

2.-La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la no admissió de les persones aspirants al procés selectiu.

3.-A més a més de les dades de caràcter personal i professional que deuen constar en el model normalitzar de sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar-la amb la documentació que es detalla a continuació:

a. Declaració responsable de les persones aspirants que compleixin totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, independentment de que ho acreditin amb posterioritat a la finalització del procés selectiu.

b. El fet de constar a la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de que es compleixen els requisits per participar a aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu deuen presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al nomenament.

c. Fotocopia compulsada del Document Nacional de Identitat en vigor, o el resguard de la sol·licitud de renovació.

d. Fotocopia compulsada del certificat expedit per la EBAP d'haver superat el curs de capacitació de la categoria de policia o per l'òrgan competents i en plena validesa, en el cas de que es disposi del mateix, als efectes d'exempció de la superació de dit curs segons el període de pràctiques establert a la base duodecimal.

e. Fotocopia compulsada de la titulació exigida.

f. Fotocopia compulsada dels permisos de conducció A2 i B en vigor, o amb el resguard de la sol·licitud de renovació.

g. En la sol·licitud haurà de constar un correu electrònic i telèfons (fix i mòbil) a efectes de comunicació amb l'Ajuntament de Sant Jose de sa Talaia.

h. Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.

6.- Els drets d'examen, conforme a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal d'aquest Ajuntament per aquesta convocatòria, son de 18,00 €.

El pagament dels drets d'examen es realitzarà exclusivament per Internet, en l'apartat pagament online de tributs (autoliquidacions) de la pàgina web www.santjosep.org dins el termini de presentació de les sol·licituds.

7.- El pagament dels drets d'examen no suposa en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud a l'Administració dins del termini establert. No procedirà la devolució de l'import íntegre satisfet en concepte de taxa per drets d'examen, en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables als interessats. No obstant, es procedirà a la devolució de la taxa quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat tècnica i / o administrativa que constitueixen el fet imposable de la taxa no es realitzi. D'acord amb el previst a l'article 18.5 de la Llei 66/97, de 30 de desembre, de Mesures Tributàries i administratives, queden exemptes del pagament de la taxa de Drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat amb el corresponent certificat. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

8.- Les persones aspirants, hauran de conservar una copia segellada i registrada de la seva sol·licitud, per si li fos requerida en qualsevol moment de la realització de les proves selectives.

9.- Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

CINQUENA. - ADMISIÓ DELS ASPIRANTS

1.- En el termini màxim de tres dies hàbils, comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, l'autoritat que convoca o la que tingui la seva delegació, dictarà resolució per la que s'aprovarà la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu. Aquesta relació es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la pàgina web municipal (http://www.santjosep.org), identificant l'aspirant mitjançant la publicació del seu Document Nacional d'Identitat i si procedeix de la causa d'exclusió.

2.- Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació, per a esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu, i se l'advertirà que es considerarà no presentada la sol·licitud si no es compleix el requeriment.

3.- Una vegada finalitzat el termini i esmenades, si procedeix, les deficiències, l'Alcalde dictarà resolució, en el termini de tres dies hàbils, aprovant la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació del seu número del Document Nacional d'identitat, que serà publicada en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Les persones sol·licitants que dins del termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admeses, seran definitivament excloses del procés selectiu. Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses, i no serà necessari tornar-la a publicar.

Els errors materials o de fet podran ser rectificats o esmenats a qualsevol moment, ja sigui d'ofici o a petició de la part interessada.

6.- Juntament amb la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que serà publicada al tauler d'anuncis de la seu electrònica del portal web www.santjosep.org, es publicarà el nomenament dels membres del Tribunal qualificador, el lloc, data i hora de realització del primer exercici.

SISENA. – PROCES DE SELECCIÓ

1.- El procediment de selecció es el d'oposició.

2.- La fase d'oposició consisteix en la realització de les proves en els termes prevists en la base sèptima, amb l'objecte de determinar la capacitat l'aptitud de les persones aspirants i una altra consistent en un període de pràctiques, integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix , com de la fase de pràctiques per un període d'un any en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, d'acord amb el previst a l'art. 34.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

3.- Les persones que acrediten haver superat el curs bàsic de capacitació de policial local de la EBAP, i no tinguin degudament actualitzat, quedaran exemptes de realitzar el curs durant la fase del període de pràctiques.

4.- L'ordre d'actuació de les persones aspirants es realitzarà per ordre alfabètic dels cognoms.

SETENA. - FASE D'OPOSICIÓ

1.- Totes les proves de la fase d'oposició són de caràcter obligatori i eliminatori. Cal superar la prova anterior per a poder passar a la següent, no obstant, la Corporació podrà establir un calendari per a la pràctica de les proves corresponents a la fase d'oposició,  que comporta el desenvolupament de diversos exercici en una mateixa jornada, sense perjudici de que els aspirants en absència de les valoracions d'aquestes proves, accedeixin i realitzin la totalitat de les mateixes. Posteriorment a la realització de dites proves, es procedirà a la seva valoració, obrint el degut termini per a la presentació de possibles al·legacions.

PRIMER EXERCICI: prova d'aptitud física, que té per objecte comprovar, entre altres aspectes, les condicions de força, agilitat, i resistència de les persones aspirants. De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en la superació de les proves físiques que figuren en l'Annex I.

Per poder efectuar aquesta prova, els aspirants hauran de lliurar al tribunal qualificador, el mateix dia de la prova i abans de l'hora d'inici de les proves físiques, d'un certificat mèdic en què es faci constar que es reuneixen les condicions físiques necessàries per a dur-la a terme. El fet de no presentar l'esmentada certificació implica l'exclusió automàtica de l'aspirant a la realització de la prova i del procés selectiu.

Les proves físiques han de ser superades globalment, d'acord amb el barem i els mèrits assenyalats en l'Annex I.

El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de tres de les quatre proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui igual o superior a 3. La nota mitjana d'apte s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui igual o superior a 5; si és inferior a 5, serà de no apte.

Les aspirants que estiguin embarassades o en període de postpart en la data de realització de les proves físiques, la qual cosa impedeix o dificulta la realització d'aquesta prova, i sempre que ho acreditin mitjançant un certificat mèdic, han de posar-ho en coneixement del Tribunal Qualificador, amb caràcter previ a la realització de la prova o l'exercici. En aquest cas duran a terme la resta de les proves.

Si se superen aquestes, la qualificació de la fase d'oposició queda condicionada a la superació de les proves d'aptitud física en la data que el Tribunal determini, una vegada desaparegudes les causes que motivaren l'ajornament. El Tribunal pot establir d'ofici de forma motivada i amb audiència a l'aspirant afectada, una data apropiada per realitzar les proves físiques ajornades.

En tot cas, s'ha de declarar superat el procés selectiu a les persones aspirants amb una puntuació final que no puguin superar les aspirants que s'hagin acollit a aquest dret.

Les persones que acreditin el certificat en vigor d'aptitud física de l'EBAP segons estableix l'article 165 del Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol, estan exemptes de realitzar les proves físiques que figuren a l'annex I. La validesa del certificat és de dos anys que es comptaran des del dia de la superació de les proves. Dit certificat podrà ser presentat amb la sol·licitud de l'aspirant per a participar en el procés selectiu o prèviament a l'inici de les proves d'aptitud físiques, en el lloc, dia i hora designada per a la seva celebració.

SEGON EXERCICI: la prova de coneixements tipus test consta de dos exercicis dels quals es realitzaran en una sola sessió:

1r. Consisteix a respondre per escrit les preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. El qüestionari el proposa el Tribunal Qualificador i es designa per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, que estan relacionades amb el programa de temes que figuren en la convocatòria i que han d'estar inclosos en el temari publicat per l'EBAP per a cada categoria, amb la validació de la Direcció General d'Emergències i Interior, competent en matèria de coordinació de les policies locals.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i s'ha d'obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.

El temari per a aquesta prova estarà compost per un total de 30 temes, descrits en la Resolució de la presidència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, a proposta del director gerent, de 27 d'octubre de 2020, per la qual s'aprova el temari que ha de regir les convocatòries de proves selectives per a l'accés a la categoria de policia dels cossos de la policia local de les Illes Balears.

El qüestionari tipus test serà disposarà de 50 preguntes.

Les preguntes no resoltes no seran valorades. Les preguntes amb resposta errònia o que presentin més d'una resposta han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per qualificar l'exercici s'aplicarà la fórmula següent:

Q=(A-(E/4))X20/P

Q: resultat de la prova.

A: número de respostes encertades.

E: número de respostes errònies.

P: número de preguntes de l'exercici.

2n Prova tipus test de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i de les ordenances municipals de la corporació convocant. La prova consisteix a respondre per escrit les preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari proposat per l'ajuntament convocant.

Per accedir a la informació relativa al segon exercici (excepte de carrers) es pot consultar el portal web de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia www.santjosep.org.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

El qüestionari tipus test disposarà de 50 preguntes.

Les preguntes no resoltes no s'han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que presenten més d'una resposta han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per qualificar l'exercici s'ha d'aplicar la següent fórmula:

Q=(A-(E/4))X20/P

Q: resultat de la prova.

A: nombre de respostes encertades.

E: nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

La valoració d'aquesta prova ha de ser el resultat de la suma de les dues fases; la puntuació de cada fase suposarà el 50% de la puntuació total de la prova. No han de sumar les dues fases si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 10. Per aprovar aquest exercici és necessari obtenir 20 punts com a mínim.

Aquest exercici tindrà una durada màxima de 2,5 hores.

TERCER EXERCICI: prova de desenvolupament. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit a dos temes diferents, extrets del temari que disposa l'annex II de la present convocatòria. L'elecció dels mateixos s'ha de fer per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la. Aquesta prova tindrà una durada màxima de 2 hores.

La corporació podrà establir un calendari per a la pràctica de les proves corresponents a la fase d'oposició, que comporti el desenvolupament de diversos exercicis en jornades consecutives, sense perjudici que els aspirants en absència de les valoracions d'aquestes proves, accedeixin i realitzin la totalitat de les mateixes. Posteriorment a la realització d'aquestes proves, es procedirà a la seva valoració, obrint el degut termini per a la presentació de possibles al·legacions.

QUART EXERCICI: prova d'aptitud psicològica i de personalitat.

Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions a la categoria de destinació, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i / o de la personalitat.

Aquesta prova (efectuada per un o diversos professionals de la psicologia que actuaran com assessors del tribunal) haurà de constar de dues parts:

a) La primera consisteix a respondre un o diversos test d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la. El resultat serà d'APTE o NO APTE, quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una valoració d'apte.

b) La segona consisteix a respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les funcions de cada categoria i que poden consistir en un o diversos test i, si escau, en una entrevista personal per tal de completar el estudi. La seva valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració d'APTE.

2. En qualsevol cas, les proves i instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptaran amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els qüestionaris de personalitat disposaran d'escales de desitjabilitat social i / o sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.

 

VUITENA. - TRIBUNAL QUALIFICADOR

1.- El règim jurídic aplicable al Tribunal s'ajustarà en tot moment al que estableix pels òrgans col·legiats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i altres disposicions vigents que els siguin aplicables. Així mateix, s'ajustarà al que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a la Llei 3/2007, de 27 de Març , de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.-El Tribunal Qualificador quedés constituït en la forma següent:

  • President / a: designat per l'Ajuntament, entre personal funcionari de carrera de reconeguda experiència.
  • Secretari / a: que serà designat per l'Ajuntament entre funcionaris de carrera de la Corporació, amb veu i vot.
  • Tres vocals: un vocal designat per la Direcció General d'Interior competent en matèria de coordinació de policies locals, un altre proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública i un altre designat per l'Ajuntament, entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament.

3.- La designació nominal dels membres, que inclourà la dels seus respectius suplents, es farà per Decret d'Alcaldia, i es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de  la pàgina web de la Corporació.

4.- La composició dels membres dels tribunals de selecció de personal funcionari serà predominantment tècnica, i els membres hauran d'estar en possessió de la titulació o especialització igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places convocades, així com pertànyer al mateix grup o grups superiors.

5.- El personal d'elecció o de lliure designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. Tampoc poden formar part dels mateixos els representants dels empleats públics, sense perjudici de les funcions de vigilància i custòdia del bon desenvolupament del procediment selectiu. Els representants sindicals que participin en el procediment selectiu, amb aquestes funcions de vigilància i custòdia, han d'estar acreditats i com a màxim pot haver un per cada sindicat amb un màxim de quatre en cada procediment.

6.- La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar en representació o a compte de ningú.

7.- El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la presència, com a mínim, del president / ai secretari / ària o de qui els substitueixin, i de la meitat, almenys, de la resta dels seus membres amb dret a vot, titulars o suplents , indistintament. En cas d'absència del president / a titular o del suplent, el primer designarà d'entre els vocals amb dret a vot un substitut que el suplirà. En el supòsit en que el President / a titular no designi a ningú, la seva substitució es farà amb el vocal de més edat amb dret a vot.

8.- El Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors o especialistes per a tots o alguns dels exercicis assenyalats.

9.-Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP ), o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació dels aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

10.- El tribunal adoptarà les mesures oportunes per garantir, sempre que sigui possible, que tots els exercicis de la fase d'oposició siguin corregits sense que es conegui la identitat de les persones aspirants.

11.- Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publica.

NOVENA. - LLISTA I PROPOSTA D'APROVATS DEL TRIBUNAL

1.- Un cop conclosa la valoració del procés selectiu, el Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants, per l'ordre de puntuació aconseguida, amb indicació de les qualificacions obtingudes en cada un dels apartats, assignades al número del document nacional d'identitat.

2.- Tots els aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des de la publicació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió de la seva puntuació provisional davant del Tribunal. En aquesta revisió, hi podran assistir acompanyats d'un assessor.

3.- El Tribunal tindrà un termini màxim de tres dies hàbils per resoldre les reclamacions. Un cop resoltes publiqués la llista definitiva i elevés a Alcaldia proposta de nomenament dels dos primers aspirants aprovats per ordre de puntuació. Aquesta llista no podrà contenir un nombre de persones aprovades superior al de les places vacants objectes d'aquesta convocatòria.

DESENA. - PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

1.- Un cop publicada la llista d'aprovats amb plaça en el tauler d'anuncis de la seu electrónica de la pàgina web municipal, els aspirants que figuren de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament, dins el termini de vint dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació, els següents documents, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds:

a. Certificat mèdic oficial, vigent, que acrediti que no pateix cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament correcte de les funcions del lloc de treball.

b. Certificat d'Antecedents penals en vigor.

c. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, i de no trobar-se en alguna de les causes legals d'incapacitat i del servei de l'Estat, l'Administració local o autonòmica o dels organismes que depenguin d'aquestes, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, així com de no trobar-se en alguna de les causes legals d'incapacitat i incompatibilitat previstes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les Administracions Publiques.

d. Declaració jurada o promesa que no ocupa cap lloc de treball ni exercir cap activitat en el sector públic delimitat per l'article I de la Ley53 / 1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

2.- La manca de presentació de la documentació dins el termini establert, excepte casos de força major, o quan de la presentació dels documents es desprengui en no compliment dels requisits de la convocatòria, o supòsits de falsedat en la declaració, implicarà la invalidació de les actuacions de l'aspirant. En aquest sentit, comportarà la nul·litat subsegüent dels actes del tribunal en relació amb l'aspirant i la impossibilitat d'efectuar el nomenament, sense perjudici de la responsabilitat que pogués derivar per falsedat en les sol·licituds de participació. En aquest cas de proposarà en el seu lloc l'aspirant que vagi enrere per ordre de puntuació.

3.- Les persones que tingui la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats per obtenir el seu anterior nomenament i només han de presentar certificació del Ministeri, de la Comunitat Autònoma, de la corporació local o de l'organisme pública del que depenguin, que acrediti la condició de funcionari, que compleixen les condicions i requisits assenyalats i d'altres circumstàncies que constin al seu expedient personal.

No obstant això, si en la convocatòria s'exigeixen condicions o requisits que no consten en el seu expedient personal, s'hauran d'acreditar en la forma abans indicada.

4.- Quan es produeixin renúncies dels / les aspirants seleccionats / des, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan que convoca podrà requerir al següent de la llista de l'ordre facilitat pel Tribunal dels / les aspirants que segueixen a els / les proposats/ades, per al seu possible nomenament com a funcionari / a de carrera.

ONZENA. - PERSONAL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES

1.- Les persones que superin el procés selectiu i acreditin que compleixen els requisits que exigeix ​​la convocatòria seran nomenades funcionaris i funcionàries en pràctiques de la categoria de policia local. Aquesta situació es mantindrà fins que siguin nomenats funcionaris i funcionàries de carrera, si escau, o obtinguin la qualificació de no aptes i no aptes. En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques a un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

2.- Per completar el procediment selectiu és necessari superar un període de pràctiques. Aquest període està integrat per la superació del curs de capacitació de la Policia Local i per la superació de la fase de pràctiques al municipi de Sant Josep de sa Talaia, relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de Policia Local.

3.- L'Escola Balear d'Administració Pública de les Illes Balears ha d'impartir el curs de capacitació corresponent a la categoria de policia local. Les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2017, de 20 desembre, de modificació la Llei 4/2013, de 17 juliol, de Coordinació de Policies Locals de les Illes Balears i el tinguin degudament actualitzat, queden exemptes de realitzar aquesta fase de pràctiques.

4.- El període de pràctiques al municipi tindrà una durada d'un any. El tribunal qualificador elevarà a l'alcalde la llista definitiva de les persones aspirants declarades aptes i no aptes, qui resoldrà i ordenarà la publicació en el termini de 15 dies hàbils.

5.- Si algun aspirant és qualificat com no apte en la fase de pràctiques, o bé si abandona les pràctiques abans de la seva qualificació o és  expulsat, en la mateixa resolució es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l'oposició per ser nomenats personal funcionari en pràctiques. La dita resolució esgotarà la via administrativa i podrà ser recorreguda en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

DOTZENA. - VALORACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES.

1.- Aquest període de pràctiques es realitza al final del curs de capacitació, excepte que la incompatibilitat de dates aconselli repartir en dues etapes. En tot cas, cal haver completat almenys una cinquena part del curs de capacitació per a poder executar la primera etapa de pràctiques.

2.- Les persones exemptes de la realització del curs de capacitació, si l'ajuntament de Sant Josep ho considera adient, poden començar directament la fase de pràctiques al municipi.

3.- La fase de pràctiques al municipi amb el contingut que determini l'Ajuntament, tindrà una durada d'un any. La metodologia d'execució i la supervisió s'ajustarà al que s'estableix en la Resolució de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020, per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a distintes categories de Policia Local.

4.- La renúncia de la persona interessada s'ha de formalitzar per escrit i no inhabilita per a un nou ingrés a la funció pública.

5.- El personal funcionari en pràctiques té dret a percebre les retribucions equivalents al sou i les pagues extraordinàries corresponents al subgrup o grup d'adscripció, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, en el qual aspiri a ingressar, i si escau, els triennis que es tinguessin reconeguts amb anterioritat a l'inici del període de pràctiques, que inclou la realització del curs selectiu i de la fase de pràctiques al municipi.

L'avaluació de les pràctiques es durà a terme segons el que estableixen els articles del 180 al 182 del Decret 40/2019 i la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020.

El personal funcionari en pràctiques que tingui la condició de personal funcionari o laboral de l'administració pública estatal, autonòmica o local, podrà optar per mantenir les retribucions que li corresponguin en virtut de l'esmentada condició o percebre les previstes en l'apartat anterior, sempre que gaudeixi d'un permís per fer les pràctiques i continuï vinculat al seu lloc de treball.

TRETZENA. - INCIDÈNCIES

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes, discrepàncies, peticions i suggeriments que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

Contra els actes de tramiti del tribunal que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada, davant l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, l'exposició al tauler d'anuncis o la notificació individual.

Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.”

La qual cosa es publica per a general coneixement, fent saber que es concedeix un nou termini de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació en el BOIB, de les presents bases rectificades.

 

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament (20 d'octubre de 2021)

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez

 

 

​​​​​​​ANNEX I BAREM DE PUNTUACIÓ DE LES PROVES FÍSIQUES INGRESSAR EN LES DIVERSES CATEGORIES DE LA POLICIA LOCAL DE LES ILLES BALEARS

Les proves físiques, que han de ser exclusivament les que s'indiquen en aquest annex, són totes obligatòries i eliminatòries i s'adeqüen al que estableix el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

​​​​​​​1. Prova d'aptitud física

Té com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l'agilitat, la rapidesa i la resistència de l'aspirant.

Consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s'indiquen, d'acord amb els barems i els criteris que s'estableixen per edat i sexe.

Per fer aquesta prova, l'aspirant lliurarà a l'EBAP, o al tribunal, un certificat mèdic en què es faci constar que reuneix les condicions físiques necessàries per dur-la a terme. El fet de no presentar aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant tant de la realització de la prova com del procés selectiu.

Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que s'assenyalin. El resultat global d'aquesta prova s'atorgarà sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de tres de les quatre proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d'apte s'atorgarà sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, ha de ser de no apte.

2. Proves a realitzar:

Les proves físiques, per a policies locals i altres escales de les Illes Balears, s'han de realitzar en un mateix dia en l'ordre següent:

1. Circuit d'agilitat i flexibilitat

2. Força flexora de les extremitats superiors

3. Resistència 1.000

4. Aptitud en el medi aquàtic

Força flexora de les extremitats superiors

Objectiu de la prova

Valorar la força relativa de les extremitats superiors i la capacitat d'elevar el pes corporal, mitjançant la flexió de les extremitats superiors, dependent de dues variables: la força flexora dels braços i el pes corporal de l'aspirant.

a) Posició inicial i execució (homes)

L'aspirant ha d'estar agafat a la barra horitzontal amb les dues mans, mirant cap endavant i separades al màxim per l'amplada de les espatlles. Els braços han d'estar completament estirats i l'aspirant ha d'estar en suspensió total sense tocar el terra amb els peus.

En sentir el senyal, l'aspirant ha de fer el màxim de flexions de braços, sense límit de temps, llevat que el jutge ho indiqui que ha d'abandonar la prova. Es comptabilitza una flexió de braços, sempre que l'aspirant hagi fet el recorregut complet; és a dir, des de la suspensió total amb els braços estirats fins a la flexió total de braços de manera que la barbeta de l'aspirant superi en alçada a la barra de subjecció sense tocar-la.

Es considera acabada la prova quan l'aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge; quan deixi anar la barra, i toqui a terra amb els peus.

b) Posició inicial i execució (dones)

L'aspirant ha de situar-se en posició de suspensió, amb els braços flexionats, agafada a la barra horitzontal sense tocar a terra. Les palmes de les mans han de mirar cap al cos; les cames han d'estar totalment estirades i juntes, la barbeta cap amunt de la barra horitzontal sense tocar-la.

L'aspirant ha de mantenir-se en suspensió el major temps possible en la posició inicial descrita en el paràgraf anterior.

Es considera acabada la prova quan l'aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge; quan deixat anar la barra, a més, quan la barbeta estigui paral·lela o per sota de la barra horitzontal.

c) Normes

- No es permet cap tipus de balanceig del cos.

- No es permet la flexió de les extremitats inferiors.

- No es permet l'ajuda amb moviments de peus o cames.

- No es permet creuar els peus ni les cames.

- Només es permet un intent per aspirant.

- Estan prohibits els guants i complements similars. Tampoc es permeten productes de fixació a la barra ia les mans.

d) Avaluació (homes) El jutge donarà l'ordre d'inici, l'aspirant ha d'iniciar el recorregut complet descrit. Es comptabilitzen el nombre exacte de repeticions correctes.

e) Avaluació (dones) El jutge donarà l'ordre d'inici, l'aspirant començarà a ser cronometrada en el temps màxim que es mantingui flexionada de braços amb les cames completament estirades, sense tocar amb la barbeta a la barra fixa horitzontal.

Força flexora de les extremitats superiores homes (repeticions)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

>=17

>=14

>=11

>=8

9

15-16

13

9-10

7

8

13-14

11-12

7-8

6

7

11-12

9-10

6

5

6

9-10

7-8

5

4

5

7-8

5-6

4

3

4

5-6

4

3

2

3

4

3

2

1

Eliminado

<=3

<=2

<=1

0

 

Fuerza flexora de las extremidades superiores mujeres (tiempo x segundos)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

>= 1'21”

>= 1'06”

>= 51”

>= 36”

9

1'11” - 1'20”

1'01” - 1'05”

46” - 50”

31” - 35”

8

1'06” - 1'10”

56” - 1'00”

41” - 45”

26” - 30”

7

1'01” - 1'05”

51” - 55”

36” - 40”

21” – 25”

6

56” - 60”

46” - 50”

31” - 35”

16” - 20”

5

51” - 55”

45”

30”

15”

4

45” - 50”

40” - 44”

25” - 29”

11” - 14”

3

40” - 44”

32” - 29”

20” - 24”

6” - 10”

Eliminado

<= 39”

<=31”

<=19”

<=5”

Test de agilitat

Objectiu de la prova

Mesurar l'agilitat en moviment de l'aspirant (Agilitat = Velocitat + Coordinació). Aquesta dada s'obté mesurant la capacitat per fer en menys temps una sèrie d'habilitats i desplaçaments.

a) Posició inicial

S'efectuarà de peu, darrere de la línia de sortida i sense aixafar-la.

b) Circuit. Es durà a terme en una zona totalment llisa i plana de 8 x 4 m, dotada de:

- 2 suports de 3 cm d'ample.

- 6 piles d'aigua de 1,60 m d'alçada amb banderes.

- 2 tanques d'atletisme, regulades a 0,72 m d'alçada des del nivell del sòl i situades a 6 m una de l'altra i en línia recta.

c) Execució

El jutge dirà cada 2 segons: «preparat / a ..., a punt / a ...» i tocarà un xiulet, moment en què l'aspirant ha de fer el recorregut fixat a la màxima velocitat que pugui. Ha de seguir les indicacions cap al punt oposat al de la sortida; ha de sortejar les piles d'aigua; ha d'introduir-(envoltar) en la segona tanca per sota, i ha de sobrepassar les dues tanques de salt cap amunt.

d) Normes:

- No es permet cap tipus de balanceig previ.

- Es tenen dues oportunitats per fer la prova. Han de transcórrer almenys 30 segons entre cada repetició i es comptabilitzarà el millor temps obtingut dels dos intents duts a terme (un intent nul, quedarà una oportunitat, dos intents nuls desqualifiquen l'aspirant).

- No està permès fer la prova descalços, utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de sortida, etc.

- Si l'aspirant no supera un obstacle, s'ha de considerar un intent nul.

- També es considera intent nul quan l'aspirant modifiqui el recorregut assenyalat o quan tiri a terra o desplaci alguna barra o tanca.

i) Recorreguts nuls: Si l'aspirant no supera un obstacle, s'ha de considerar un intent nul. També es considera intent nul quan l'aspirant modifiqui el recorregut assenyalat o quan tiri a terra o desplaci alguna barra o tanca. 

Test d'agilitat homes (repeticions)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

<= 9,2”

<= 11,5”

12,6”

< = 14,9”

9

9,3” - 9,8”

11,6” - 11,7”

12,7” - 12,9”

15,0” - 15,4”

8

9,9” - 10,3”

11,8” - 11,9”

13,0” - 13,2”

15,5” - 15,8”

7

10,4” - 10,7”

12,0” - 12,1”

13,3” - 13,5”

15,9” - 16,1”

6

10,8” - 11,1”

12,2” - 12,4”

13,6” - 13,8”

16,2” - 16,4”

5

11,2” - 11,5”

12,5” - 12,7”

13,9” - 14,0”

16,5” - 17,0”

4

11,6” - 11,9”

12,8” - 13,5”

14,1” - 14,5”

17,1” - 17,5”

3

12,0” - 12,5”

13,6” - 14,0”

14,6” - 15,1”

17,6” - 17,9” 

Eliminado

>= 12,6”

>= 14,1”

>= 15,2”

>= 18,0”

 

Test d'agilitat dones (repeticions)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

<= 10,5”

<= 12,7”

<= 14,9”

<= 17,9”

9

10,6” - 11,1”

12,8” - 13,0”

15,0” - 15,4”

18,0” - 18,4” 

8

11,2” - 11,6”

13,1” - 13,3”

15,5” - 15,8”

18,5” - 18,8”

7

11,7” - 11,9”

13,4” - 13,6”

15,9” - 16,1”

18,9” - 19,1”

6

12,0” - 12,2”

13,7” - 13,9”

16,2” - 16,4”

19,2” - 19,5”

5

12,3” - 12,8”

14,0” - 14,5”

16,5” – 17,0”

19,6” – 20,0” 

4

12,9” - 13,5”

14,6” - 14,9”

17,1” - 17,5”

20,1” – 20,5”  

3

13,6” - 14,0”

15,0” - 15,6”

17,6” - 17,9”

20,6” - 20,9” 

Eliminado

>= 14,1”

>= 15,7”

>=18,0”

>=21,0”

 

​​​​​​​Prova de natació de 50 metres.

Objectiu de la prova

Desenvolupament global de l'individu dins el medi aquàtic. Es mesura la capacitat aeròbica amb el desplaçament o translació corporal en el medi aquàtic, força explosiva (sortida), força ràpida (els girs), velocitat de reacció (sortida), velocitat cíclica (és la capacitat de realitzar moviments cíclics, iguals i repetitius ) a la màxima velocitat contra poca resistència, velocitat gestual a la sortida i els girs.

a) Posició inicial

La posició de sortida es farà des del trampolí o plataforma individual de salt. L'aspirant ha de llançar de cap a l'aigua. No es permet desplaçar-se per sota de l'aigua després del llançament més enllà de la zona delimitada.

a) Execució de la prova

El jutge ha de dir cada dos segons: «preparats, llestos ...» i ha de tocar un xiulet. En aquest instant, l'aspirant ha de llançar de cap a l'aigua i iniciar la carrera de natació cronometrada.

Els 50 metres del recorregut són amb lliure elecció d'estil, tot i que el cos de l'aspirant mantenir-se en posició ventral a l'aigua. La prova acaba quan la persona aspirant toqui la paret amb la mà de la piscina en el moment d'arribar i de manera visible per al jutge.

Hi ha la possibilitat d'una sortida nul·la per a cada persona participant, si es produeix una segona sortida nul·la, l'aspirant serà desqualificat i la seva puntuació serà la de no apte.

Tots els aspirants han de portar obligatòriament gorra de bany. Es permet usar ulleres de natació. Es prohibeix qualsevol altre complement.

No està permès en cap moment de l'execució de la prova subjectar-se a les cordes o cèrcols de separació dels carrers ni tampoc canviar-se de carrer.

En la posició de sortida. Els peus han d'estar paral·lels i oberts a l'amplada dels malucs de cada persona.

b) Avaluació

Es cronometrarà el temps invertit en la prova en segons. Tenint en compte les característiques d'aquesta prova, només en acabar-la, el jutge decideix si la persona aspirant ha complert el recorregut d'acord amb les regles que s'han exposat anteriorment.

Natació homes

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

<= 35”

<= 40”

<= 45”

<= 50”

9

37” - 36”

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

8

39” - 38”

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

7

41” - 40”

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

6

43” - 42”

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

5

45” - 44”

50” - 49”

54”

59”

4

46”

51”

55”

1'00”

3

47”

55” - 52”

57” - 56”

1'02” - 1'01”

Eliminado

>= 48”

>= 56”

>= 58”

>= 1'03”

 

Natació dones

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

<= 40”

<= 45”

<= 50”

<= 55”

9

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

57” - 56”

8

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

59” - 58”

7

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

1,01” - 1,00”

6

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

1,03” - 1,02”

5

49”

54”

59”

1,04”

4

50”

55”

1,00”

1,05”

3

52” - 51”

1'00” - 56”

1'02” - 1'01”

1'07” - 1'06”

Eliminado

>= 53”

>= 1'01”

>= 1'03”

>= 1'08”

Resistència 1000 metres

Objectiu de la prova

Mesurar la capacitat de resistència aeròbica, qualitat física indicadora de l'estat de salut de l'aspirant sense una fatiga excessiva.

a) Posició inicial

La posició de sortida és de peu, darrere de la línia de sortida sense suports a terra.

b) Material

No es permet fer la prova descalços, utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de sortida, etc.

c) Execució de la prova

La prova de resistència aeròbica és de 1000 metres per a homes i per a dones.

d) Normes

- Estan prohibits els tacs de sortida, estreps i plataformes de sortida.

- No es permet fer servir sabatilles d'esport amb tacs.

- No es permet córrer descalç / a.

- La prova es farà en grups de 30 persones com a màxim.

- Els i les participants disposen d'un sol intent per superar la prova.

- Si el jutge considera que la persona aspirant incorre en alguna irregularitat durant la carrera, l'aspirant queda eliminada.

- Es permet una sortida nul·la per aspirant. L'aspirant que tingui una segona sortida nul·la queda eliminada.

- Aquesta prova és la tercera que es durà a terme.

 

 

Resitencia hombres

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

<=3'10”

<=4'00”

<=4'50”

<=6'10”

9

3'20” - 3'11”

4'10” - 4'01”

5'00” - 4'51”

6'20” - 6'11”

8

3'30” - 3'21”

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

6'30” - 6'21”

7

3'40” - 3'31”

4'30” - 4'21”

5'20” - 5'11”

6'40” - 6'31”

6

3'50” - 3'41”

4'50” - 4'31”

5'35” - 5'21”

6'50” - 6'41”

5

4'10” - 3'51”

5'00” - 4'51”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'51”

4

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

5'54” - 5'51”

7'16” - 7'11”

3

4'25” - 4'21”

5'15” - 5'11”

6'00” - 5'55”

7'25” - 7'17”

Eliminado

>=4'26”

>=5'16”

>=6'01”

>=7'26”

 

​​​​​​​

Resistencia mujeres

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 y un dia fins  40 anys

De 40 anys i un dia fins als 50 anys

Mes de 50 anys i un dia

10

<=3'25”

<=4'15”

<=5'00”

<=6'25”

9

3'35” - 3'26”

4'25” - 4'16”

5'05” - 5'01”

6'35” - 6'26”

8

3'45” - 3'36”

4'35” - 4'26”

5'10” - 5'06”

6'45” - 6'36”

7

3'55” - 3'46”

4'45” - 4'36”

5'35” - 5'11”

6'55” - 6'46”

6

4'10” - 3'56”

5'00” - 4'46”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'56”

5

4'25” - 4'11”

5'15” - 5'01”

6'05” - 5'51”

7'25” - 7'11”

4

4'30” - 4'26”

5'20” - 5'16”

6'10” - 6'06”

7'39” - 7'26”

3

4'40” - 4'31”

5'30” - 5'21”

6'20” - 6'11”

7'40”

Eliminado

>=4'41”

>=5'31”

>=6'21”

>=7'41”

 

ANNEX II TEMARI PEL QUAL REGIRAN LES PROVES SELECTIVES PER A l'ACCÉS A DUES PLACES DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

1. La Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics.

2. Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals.

3. La Corona. Les Corts Generals. El Govern i l'Administració. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

4. L'organització territorial de l'Estat.

5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Estructura i disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: el Parlament, el Govern, el president de les Illes Balears, els consells insulars, dels municipis i altres entitats locals. El poder judicial a les Illes Balears: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, competències, el president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Finançament i hisenda: principis generals: principis.

6. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els municipis: els elements del municipi. Identificació, la població municipal, l'organització municipal, competències. Disposicions comunes a les entitats locals: reglaments, ordenances i bàndols.

7. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària. Disposicions generals. Exercici i coordinació de les competències sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària: competències dels municipis. Annex I: conceptes bàsics.

8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació: normes generals, normes generals dels conductors, normes sobre begudes alcohòliques, normes sobre estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.

9. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

10. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització: normes generals, prioritat entre senyals. Els senyals i ordres dels agents de circulació.

11. El Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització.

12. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles. Normes generals.

13. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

14. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles: matriculació i matriculació ordinària.

15. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.

16. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles. Annex XVIII: plaques de matrícula, colors i inscripcions, contrasenyes de les plaques.

17. L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

18. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local. Estructura i règim de funcionament.

19. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Règim disciplinari; principis generals, infraccions, sancions y potestat sancionadora, extinció i prescripció.

20. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció: disposicions generals, normes generals sobre tinença d'armes, utilització d'armes de foc, utilització de la defensa i del bastó extensible, utilització de l'aerosol de defensa. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

21. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. De les policies locals.

22. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment de «Habeas corpus».

23. Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal. La denúncia.

24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. De la infracció penal. De les persones criminalment responsables dels delictes.

25. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: dels furts, dels robatoris, del robatori i furt d'ús de vehicles, de la usurpació, de les defraudacions, dels danys.

26. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes contra la seguretat viària.

27. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Delictes comesos amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.

28. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Disposicions generals. Principis de protecció de dades. Drets de les persones.

29. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Disposicions generals. Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

30. Llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a erradicar la LGTBI fòbia. Disposicions generals. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI: professionals que actuen en àmbits sensibles. Mecanismes per a garantir el dret a la igualtat: disposicions generals.

 

 

​​​​​​​ANNEX III SOL·LICITUD PER A PRENDRE PART EN EL PROCES SELECTIU ORDINARI PER A LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE POLICIA LOCAL, MITJANÇANT OPOSICIÓ, VACANT A L'OFERTA D'CUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY 2020 DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS:

DNI:

DIRECCIÓ:

CÓDIG POSTAL:

MUNICIPI:

ILLA:

PROVINCIA:

PAÍS:

TELÉFON FIX:

TELÉFON MÓBIL:

CORREU ELECTRÓNIC:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de  15 de desembre, de Protecció de dades personals  i garantia dels drets digitals.

EXPOSA: Que vista la publicació en el BOIB núm. _____ de data ___ de ___________ de 20___ i BOE núm. _____ de data ___ de ___________ de 20___ de la convocatòria per a prendre part en l'oposició, en procés selectiu ordinari de dues places de Policia Local, per torn lliure, de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

DECLAR: Que compleixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona de la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ APORTADA

- Títol de batxillerat o equivalent.

- Nivell de Coneixement de llengua catalana B2 o superior.

- Permisos de conduir de la classe A2 y B.

- Taxa d'examen

SOL·LICITA: Que es tingui per presentada la present sol·licitud dins del termini concedit a l'efecte i sigui admesa per prendre part en el procés selectiu per a la selecció de dues places de Policia Local de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Data: ___/___/20___

Signatura i DNI

 

 

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.