Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 493825
Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l’edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l’envelliment»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment»

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, el director gerent de la Fundació és la persona competent per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen al president.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment» (veure annex adjunt).

 

Palma, 19 d'octubre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

 

ANNEX I

Convocatòria per a la contractació/provisió d'una plaça per a personal investigador postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per a poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació temporal d'una investigadora o un investigador postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

El projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» té com a objectiu establir programes de captació de talent investigador que impulsi la contractació a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la investigació que pugin contribuir a la inversió, investigació i innovació en la producció de resultats en salut a la Fundació IdISBa.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC

El procés per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Haver obtingut el títol de Doctor o Doctora a partir de l'1 de gener de 2014(1).
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Posseir la titulació exigida.
 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex III de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

(1) En la comptabilització del termini indicat s'exclouran les interrupcions causades per:

 • Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat d'acord amb les situacions protegides que es recullen al Règim General de la Seguretat Social. S'aplicarà una ampliació d'un any per cada fill.
 • Malaltia o accident greu de la persona sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a tres mesos. S'aplicarà una ampliació d'un any.
 • Atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que recull la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per un període mínim de tres mesos. S'aplicarà una ampliació d'un any.

Aquests períodes d'interrupció s'indicaran i s'acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud.

II. Funcions

 • Desenvolupament de programes d'investigació propis de la seva àrea, incorporant-se a grups d'investigació de l'IdISBa.
 • Potenciació de les línies d'investigació existents.
 • Realització i fomentació de publicacions d'impacte nacional i internacional.
 • Obtenció de projectes competitius.
 • Generació i transferència de coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es)(2), o bé de qualsevol altra manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la persona sol·licitant hagués presentat la sol·licitud en un registre diferent del IdISBa, haurà d'enviar a l'IdISBa per correu electrònic (idisba.rrhh@ssib.es) la sol·licitud amb el segell d'entrada dins de les 24 hores següents a la presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si s'envia per correu certificat, s'ha d'enviar per correu electrònic el full de sol·licitud, datada i segellada per l'oficina de correus en què consti que s'ha enviat en el termini hàbil per a la presentació.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

(2) Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix en el IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Modalitat de contractació

Contracte per obra i servei a temps complet, amb una durada de 20 mesos i 26 dies, al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar».

Remuneració: 31 022,00 euros bruts anuals en 12 pagaments. Període de prova: 3 mesos.

VII. Acreditació dels requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

 1. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han presentat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.
 2. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.
 3. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.
 4. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).
 5. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

A més, és necessari proporcionar la següent documentació:

 1. Fotocòpia del DNI o de la primera pàgina del passaport.
 2. Presentació del títol de Doctor o Doctora o del certificat d'estudis on consti la qualificació obtinguda a la tesi doctoral i la data a la qual es va obtenir el títol de Doctor o Doctora.
 3. Presentació d'un CV on mínimament han d'apareixer els requisits i els indicadors d'aquesta convocatòria: I) indicació de les publicacions, número d'ordre com a signant, decil i quartil de referència i indexació al JCR; II) indicació dels projectes obtinguts, la seva convocatòria i l'entitat finançadora i la seva obtenció com a investigador/a principal o com a col·laborador/a.
 4. Fotocòpia de la primera pàgina de les publicacions indexades.
 5. Certificats de participació en projectes d'investigació, signats per la direcció del centre corresponent.
 6. Certificat o contracte laboral de la institució científica receptora de les estades postdoctorals.
 7. Certificats de premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica, patents i altres.
 8. Certificats de direcció de tesis llegides.

VIII.Tribunal qualificador

 • Miquel Fiol Sala, director científic de l'IdISBa.
 • Daniel Horacio Lopez, gestor científic de l'IdISBa.
 • Marta González Freire, responsable de les línies d'investigació.
 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

IX. Procediment de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència investigadora (4 punts màx.)

 • Publicacions d'articles d'investigació. Es valorarà un màxim de deu publicacions seleccionades per la persona candidata, les quals hauran de ser autoavaluades d'acord amb la plantilla que figura a l'Annex II i amb les següents puntuacions (3.5 punts màx.):
 • Indexades al primer decil del Journal Citation Report (JCR):

- com a primer o darrer signant o corresponding author: 0.8 punts.

- com a signant en altre ordre: 0.2 punts.

 • Indexades al primer quartil del JCR:

- com a primer o darrer signant o corresponding author: 0.4 punts.

- com a signant en altre ordre: 0.1 punts.

 • Indexades al JCR diferents del punt anterior, llibres i capítols de llibres, protocols, guies, o informes tècnics amb ISBN o ISSN:

- com a primer o darrer signant o corresponding author: 0.08 punts.

- com a signant en altre ordre: 0.02 punts.

 • Projectes d'investigació finançats en convocatòries competitives nacionals o internacionals al camp de la investigació d'aquesta convocatòria

(0.5 punts màx.):

 • Com a investigador/a principal: 0.25 punts per projecte.
 • Com a investigador/a col·laborador/a: 0.05 punts per projecte.

2. Mobilitat investigadora (3 punts màx.)

Estades postdoctorals en institucions d'investigació diferents del centre d'obtenció del doctorat (es valorarà a partir del setè mes d'estada):

 • Nacionals: 0.08 per mes d'estada.
 • Internacionals: 0.12 per mes d'estada.

3. Altres mèrits (1.5 punts màx.)

 • Obtenció de premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica, participació a patents i altres: 0.20 punts.
 • Direcció de tesi: 0.5 punts per tesi doctoral dirigida i llegida.

4. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Coneixements de català:
  • Nivell B2: 0.25 punts.
  • Nivell C1: 0.5 punts.
 •  Coneixements d'anglès:
  • Nivell B2: 0.25 punts.
  • Nivell C1: 0.5 punts.

5. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per a poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats juntament amb la sol·licitud.

X. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 15 d'octubre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

 

 

ANNEX II

Formulari d'inscripció per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment»

D'aquesta plaça es preveu la seva incorporació per a treballar amb el cos d'investigació contractat en el programa Miguel Servet 2019 de l'AES.

Nom:

Cognoms:

DNI:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una investigadora o investigador postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Document 1)
  • Doctorat. (Document 1.1)
 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)
 • CV actualitzat. (Document 3)
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el meu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat,

SOL·LICIT

La meva admissió per a formar part del procés de selecció per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Palma, _____________________

 

Signatura

 

 

ANNEX III  AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral del programa «FOLIUM» per a les línies d'investigació «Identificació dels

mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l'edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l'envelliment»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4

 

 

1.1 Publicacions d'articles indexats al JCR (10 publicacions màx.)

3.5

 

 

· Al 1r decil, com a 1r o darrer signant (0.8 p.); a altre ordre (0.2 p.)

 

 

· Al 1r quartil, com a 1r o darrer signant (0.4 p.); a altre ordre (0.1 p.)

 

 

· A diferents punts com 1r o darrer signant (0.08 p.); a altre ordre (0.02 p.)

 

 

1.2 Projectes d'investigació finançats a convocatòries competitives

0.5

 

 

· Com a investigador/a principal (0.25 punts per projecte)

 

 

· Com a investigador/a col·laborador/a (0.05 punts per projecte)

 

 

2. MOBILITAT INVESTIGADORA

3

 

 

2.1 En institucions nacionals (0.08 punts per mes)

3

 

 

2.2 En institucions internacionals (0.12 punts per mes)

 

 

3. ALTRES MÈRITS

1.5

 

 

3.1 Obtenció de premis, mencions, distincions, activitats de divulgació científica, patents i altres (0.20 punts per mèrit)

1.5

 

 

3.2 Direcció de tesis (0.5 punts per tesi)

 

 

4. CONEIXEMENT D'IDIOMES

0.5

 

 

4.1 Català B2

0.25

 

 

4.2 Català C1

0.5

 

 

4.3 Anglès B2

0.25

 

 

4.4 Anglès C1

0.5

 

 

5. ENTREVISTA

1

 

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)