Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 495571
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, s’aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d’accés al curs de capacitació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les modificacions introduïdes l'any 2017 a la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, van tenir com a objectiu reduir a la mínima expressió el nombre de policies interins a les Illes Balears, per tal de donar estabilitat a les plantilles.

2. Això no obstant, el manteniment de les restriccions relatives a les taxes de reposició d'efectius dels darrers anys en les successives lleis de pressuposts de l'Estat, no ha permès convocar els processos selectius corresponents a tots els llocs de treball necessaris per tal de satisfer les necessitats més urgents en la dotació dels serveis públics essencials, cosa que implica una manca d'efectius policials als municipis, en especial als més petits.

3. Aquesta necessitat de personal s'ha vist incrementada per la situació d'emergència de salut pública ocasionada per l'expansió del coronavirus causant de la malaltia COVID-19, que ens ha portat a una crisi sanitària, econòmica i social d'ample espectre, on la regulació de l'ordre públic i la vigilància del compliment de les mesures orientades a protegir la salut de les persones i la seguretat ciutadana són fonamentals. Així, l'apartat XXII del Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2021, contempla com a encarregats de la vigilància del compliment de les mesures que recull aquest Pla als serveis d'inspecció municipals, insulars i autonòmics, així com a la policia local, en l'àmbit de les seves competències, sense perjudici de la sol·licitud eventual de col·laboració a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat.

4. D'altra banda, l'excés de mobilitat que existeix entre els efectius policials dels distints municipis, en directe detriment dels recursos humans dels municipis més petits, acreix la manca de personal d'alguns ajuntaments.

5. En aquest context, diferents municipis de les Illes Balears han manifestat les seves necessitats de personal en les àrees de seguretat ciutadana per tal d'exercir les competències de policia local que tenen encomanades i de vigilar el compliment de les mesures orientades a protegir la salut i la seguretat ciutadana.

6. El Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, hi va introduir la disposició addicional vuitena que, en relació amb la categoria de policia, preveu la convocatòria d'un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica quan concorrin motius justificats d'urgència i necessitat que s'han d'acreditar en l'expedient corresponent davant la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals. 

7. En data 11 d'octubre de 2021, el director general d'Emergències i Interior ha emès un informe justificatiu de la necessitat i urgència de convocar un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica per a la categoria de policia, per tal de donar resposta als requeriments dels ajuntaments de les Illes Balears que necessiten nomenar funcionaris interins per garantir un adequat compliment de les tasques essencials que tenen encomanades, la urgència del qual es justifica en diversos motius, com ara, les necessitats dels municipis petits per cobrir les vacants d'aquestes places; les restriccions pressupostàries dels anys 2010 al 2017 que limitaven la reposició d'efectius; la importància de les funcions assignades a les policies locals; l'increment de la població en època estiuenca, i la problemàtica específica derivada de la crisi sanitària.

8. D'acord amb tot allò exposat, raons d'interès públic aconsellen l'aplicació al procediment selectiu de constitució de la borsa d'ocupació temporal específica de policia de la tramitació d'urgència per poder respondre en els menors terminis a les necessitats extraordinàries i urgents esmentades.

Fonaments de dret

1. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i en concret, la Disposició addicional vuitena d'aquesta Llei, introduïda per l'apartat 4 de l'article únic del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, que disposa:

Disposició addicional vuitena

Borsa extraordinària per a la categoria de policia

1. Excepcionalment, quan concorrin motius justificats d'urgència i necessitat, que s'han d'acreditar en l'expedient corresponent davant la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, i no sigui possible cobrir les vacants de la categoria de policia incloses en l'oferta d'ocupació ordinària o d'estabilització, o els llocs de treball d'aquesta categoria temporalment sense ocupar, o sigui necessari el nomenament d'un funcionari interí per manca d'efectius, la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals podrà convocar un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal especifica descentralitzada per illes.

La resolució de la convocatòria ha de determinar el termini de vigència, els requisits de participació, els criteris o les proves específiques de selecció, el barem de mèrits i les condicions en què s'ha de dur a terme.

La vigència màxima del nomenament serà de tres anys improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del funcionari interí.

2. Els ajuntaments dels municipis amb 20.000 habitants o menys que ho sol·licitin podran adherir-se a aquesta borsa, amb la certificació prèvia de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears que acrediti que les dades del registre de policies locals estan actualitzades i l'acord de la Mesa General de Negociació, en els ajuntaments en què estigui constituïda.

En el cas d'ajuntaments dels municipis amb més de 20.000 habitants, la participació en aquesta borsa necessitarà la subscripció prèvia d'un conveni de col·laboració. 

2.La Disposició addicional tercera del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, afegida per l'apartat 5 de la Disposició final primera del Decret llei 6/2021, que disposa:

Disposició addicional tercera

Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària

Quan la conselleria competent en matèria de coordinació de les policies locals faci ús de la possibilitat prevista en la disposició addicional vuitena de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, la resolució que aprovi les bases de la convocatòria del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica ha de preveure la impartició i la superació del curs de capacitació de la categoria de policia. Així mateix, les bases de la convocatòria han de fixar els criteris o, si s'escau, les proves específiques de selecció per a l'accés al curs.

Aquest curs no forma part del període de pràctiques que regula l'article 177 del Reglament, si bé l'Escola Balear d'Administració Pública, o si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears l'ha d'impartir respectant el contingut, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern que es fixi per al curs de capacitació per a l'accés a la categoria de policia regulat en l'article 178.

Les persones que acreditin haver superat el curs bàsic de capacitació d'accés a la borsa pel procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins per a la categoria de policia i el tenguin degudament actualitzat d'acord amb la normativa aplicable, restaran exempts de dur-lo a terme en qualsevol procés selectiu d'accés. Així mateix, les persones que hagin superat aquest curs i el tenguin degudament actualitzat podran formar part de qualsevol borsa de treball convocada per a la selecció de funcionaris interins de la categoria de policia, sempre que compleixin la resta de requisits que s'hi prevegin.

3. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

4. L'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

5. El Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en concret, l'article 10.1 d'aquest cos legal, que en relació amb els funcionaris interins disposa:

1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) L'existència de places vacants, quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera, per un màxim de tres anys, en els termes prevists a l'apartat 4.

b) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.

c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.

d) L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.

6. Els articles 15 i 16 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que resulten d'aplicació en virtut del que disposen l'article 3.2 d'aquesta Llei i l'article 92.1 de la Llei 7/1985, abans esmentat.

7. L'article 189.1 i 2.b), de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que contempla al personal funcionari interí com una classe de personal al servei de les entitats locals de les Illes Balears i l'article 190 de la mateixa llei, que disposa:

Article 190. Règim jurídic del personal al servei de les entitats locals

1. El personal funcionari de les entitats locals, i també el personal eventual, es regeix per l'Estatut bàsic de l'empleat públic i per la legislació bàsica de règim local i les disposicions d'aquesta Llei en matèria de funció pública, per la Llei de funció pública de les Illes Balears en les matèries no reservades a la legislació bàsica de l'Estat ni regulades per aquesta Llei, per la normativa de desplegament d'aquesta Llei i per la que dictin les entitats locals, i també pels acords i els pactes aprovats per aquestes entitats. La normativa de desplegament de la Llei de funció pública de les Illes Balears dictada pel Govern de les Illes Balears hi és aplicable supletòriament.

Els cossos de policia local es regeixen així mateix per la normativa autonòmica en matèria de coordinació de policies locals, excepte en allò que estableix per a aquests cossos la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2. El mateix règim jurídic a què fa referència el primer paràgraf de l'apartat anterior és aplicable al personal funcionari interí al servei de les entitats locals nomenat per a l'exercici de les funcions pròpies dels funcionaris de carrera per raons expressament justificades de necessitat i urgència.

Així mateix, el personal funcionari interí dels cossos de policia local es regeix també per les disposicions que en relació amb aquest tipus de personal conté la normativa autonòmica en matèria de coordinació de policies locals.

8. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aplicable de manera supletòria en virtut del que disposa l'article190.1 primer paràgraf in fine de la Llei 20/2006.

9.L'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que en relació amb la tramitació d'urgència disposa:

1. Quan raons d'interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

2. No es pot interposar cap recurs contra l'acord que declari l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment, sense perjudici del que sigui procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

10. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer) i el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'un procediment extraordinari de constitució d'una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

2. Aprovar la convocatòria d'una edició del curs de capacitació de la categoria de policia, que han de superar els aspirants del procediment extraordinari per formar part de la borsa, d'acord amb la distribució inicial següent:

- 34 places a l'illa de Mallorca.

- 34 places a l'illa d'Eivissa.

- 34 places a l'illa de Menorca.

Aquest curs s'ha d'impartir per l'Escola Balear d'Administració Pública i s'ha de regir pel manual del curs aprovat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en data 8 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 141, de 14 d'octubre).

3. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar el programa de temes i el contingut de les proves físiques, que figuren en l'annex 2.

5. Aprovar el model de sol·licitud, que inclou les declaracions responsables, i que s'adjunta com a annex 3 d'aquesta Resolució.

6. Aprovar el model de declaració jurada del compromís de dur armes que s'adjunta com annex 4 d'aquesta Resolució.

7. Acordar que la borsa constituïda mitjançant aquest procediment tindrà una vigència de tres anys, sens perjudici que es pugui prorrogar per raons d'urgència i necessitat degudament acreditades. En qualsevol cas, el nomenament dels aspirants com a funcionaris interins tindrà una durada màxima de tres anys improrrogables.

8. Designar els membres del Tribunal Qualificador, que figuren en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

9. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 6.

10. Acordar l'aplicació de la tramitació d'urgència a aquest procediment de selecció en consideració a les raons d'interès públic que aconsellen una presta resolució i per tant, declarar que es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos, en virtut de l'article 33.1 de la Llei 39/2015.

11. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears <http://www.caib.es>, i en la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 d'octubre de 2021

La consellera de presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Bases específiques de la convocatòria

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment extraordinari per constituir, de forma descentralitzada per illes, una borsa d'ocupació temporal específica per a la categoria de policia del cos de policia local, d'acord amb la previsió de la Disposició addicional vuitena de la Llei 4/2013 i la regulació de la Disposició addicional tercera del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, per tal que els participants seleccionats puguin ser nomenats funcionaris interins de la categoria de policia per prestar serveis en els ajuntaments de les Illes Balears que tinguin necessitats urgents d'efectius policials per exercir les seves competències.

1.2. Les persones aspirants s'han de seleccionar en la forma prevista en la base 9 d'aquest annex i amb ple respecte dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública.

1.3. Ateses les circumstàncies que motiven aquesta convocatòria i els interessos públics de cobertura de servei policial en què es fonamenta, les persones que ja han estat nomenades funcionaris de carrera del cos de policia local no hi poden sol·licitar la participació.

Per les mateixes raons d'interès públic, les persones que en el moment de presentar la sol·licitud estiguin nomenades funcionàries interines de la categoria de policia del cos de policia local a qualsevol ens local, romandran en situació de no disponibles en la borsa d'aquesta convocatòria, en cas que s'hi presentin, tret que cessin en el lloc de treball, circumstància que han de comunicar a l'EBAP en el termini màxim de 10 dies hàbils des del cessament.

2. Normes generals

2.1. El procediment selectiu es regeix per les regles que disposen aquestes bases, pel que preveu la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears;  pel Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig; per  la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i pel Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

2.2. En tot allò no previst en aquesta Resolució i en la normativa anterior, s'aplicaran supletòriament les previsions del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa recollida en els fonaments de dret de la Resolució d'aquesta convocatòria.

3. Requisits i condicions de les persones aspirants

3.1. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que es detallen a continuació, els quals s'han de mantenir durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir 18 anys complerts.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent en la matèria.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 5 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019.

e) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A2 i B.

h) Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les.

i)  Estar en possessió del nivell B2 de coneixement de llengua catalana, sense perjudici que per l'ocupació de llocs de determinats ajuntaments es requereixi acreditar el nivell superior que la Corporació Local hagi determinat d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, quan aquest darrer sigui requisit específic d'ocupació del lloc en la categoria de policia de l'ajuntament en concret.

Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

j) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 4.5.  

3.2. L'EBAP comprovarà d'ofici els requisits dels aspirants que ja estan en poder de l'Escola o que es derivin de documents que hagin estat emesos per les administracions públiques i constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi. Dins aquesta comprovació s'entén compresa, en tot cas, la dels requisits dels apartats a), b), c), f) i g) de la base anterior, i els certificats de coneixements de català emesos per l'EBAP, tret que l'aspirant s'oposi a la comprovació d'ofici, cas en el qual haurà d'aportar la preceptiva documentació.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar aquests requisits podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

3.3. La data de referència per complir els requisits exigits és el dia que acaba el termini per presentar sol·licituds.

4. Sol·licituds i documentació

4.1. Les persones interessades en participar en aquesta borsa extraordinària han de presentar una sol·licitud, sempre que compleixin els requisits per participar-hi

que estableix la base 3 de la present convocatòria. La sol·licitud s'ha de presentar segons el model que s'adjunta com a annex 3 d'aquesta Resolució, el qual està a disposició de les persones interessades a la seu electrònica <http://www.caib.es>.

4.2. Els aspirants han d'indicar l'illa a la qual opten,  només poden optar per una illa (Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera) i han d'indicar l'illa d'elecció en el model de sol·licitud. S'entén que els aspirants sol·liciten plaça en el curs per l'illa en la qual han elegit formar part del borsí; si seleccionen l'illa Formentera s'entendrà sol·licitada la plaça en el curs de l'illa d'Eivissa. En cas que els aspirants no assenyalin cap illa s'ha d'entendre que es presenten a aquella en què resideixen, sense perjudici que puguin esmenar l'elecció abans de la publicació de la llista definitiva d'admesos. 

4.3. El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les sol·licituds que es registrin fora del termini establert seran excloses i s'arxivaran.

4.4. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la presentació electrònica s'ha d'adreçar la sol·licitud, mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), a l'Escola Balear d'Administració Pública (DIR3: A04035968), dins el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el model de sol·licitud que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

4.5. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de pagar una taxa de selecció de personal per un import de 14,44 € (catorze amb quaranta quatre euros), d'acord amb el que disposa la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El pagament de la taxa s'ha de fer mitjançant el model 046 de l'Agència Tributària de les Illes Balears. Per pagar la taxa, les persones interessades han d'entrar a la pàgina web de l'ATIB i imprimir el document model 046 (<https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3945>) o bé, tramitar el pagament de manera telemàtica en aquest lloc web. Si s'opta per imprimir el document, el pagament es pot fer en una de les entitats col·laboradores (Banca March, CaixaBank «la Caixa», BBVA i Colonya Caixa de Pollença) que figuren en el model. En tot cas, el justificant de pagament de la taxa s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu, i se n'ha d'identificar el pagador d'aquesta taxa (subjecte passiu), el qual ha de coincidir amb la persona que presenta la sol·licitud per participar en la convocatòria.

El pagament de la taxa no suposa, en cap cas, haver duit a terme el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini establert i en la forma prevista en aquesta convocatòria.

4.6. Les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) El resguard del pagament de la taxa efectuat segons la via seleccionada (telemàtica o manual/presencial). L'import de la taxa és de 14,44€ (quantia actualitzada per a l'any 2021 per Llei de Pressuposts vigent).

b) La declaració jurada relativa al compromís de dur armes, segons el model establert en l'annex 4.

c) Una còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit en la base 3.1 i) de la convocatòria, sempre que no es pugui comprovar d'ofici. L'EBAP sols comprovarà  d'ofici els certificats de nivell de català expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els que s'hagin aportat en algun altre procediment tramitat per l'EBAP. En aquest darrer cas, a la sol·licitud s'ha d'indicar el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que finalitzà.

4.7. Únicament si l'aspirant s'oposa al fet que l'Administració els comprovi d'ofici, a més de la documentació assenyalada a l'apartat 4.6, s'ha de presentar addicionalment la documentació següent:

a) Una còpia autèntica del document nacional d'identitat en vigor o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació.

b) Una còpia autèntica del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa temporal específica que preveu aquesta convocatòria.  Si el títol acadèmic encara no ha estat expedit, les persones aspirants han de presentar el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol juntament amb un certificat del centre educatiu corresponent que declari que aquest encara no s'ha expedit.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

c) Una còpia autèntica dels permisos de conducció de les classes A2 i B

d) Un certificat de no tenir antecedents penals per delictes dolosos.

e) El certificat de nivell de català emès per l'EBAP.

 4.8. En la sol·licitud s'ha de declarar sota la responsabilitat dels aspirants que es compleix amb els requisits dels apartats d) i e) de la base 3.1 per participar en la borsa que es convoca. En concret, les declaracions responsables han d'estar referides a:

- No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 5 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019.

- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Així mateix, quan escaigui,  els aspirants en el model de sol·licitud també  declaren sota la seva responsabilitat els aspectes següents:

- El compliment de la condició de funcionari de carrera o interí.

- El fet d'haver superat les proves físiques en un procés selectiu regit pel Reglament marc aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.

No obstant les declaracions responsables consignades en aquesta base, l'Administració pot requerir a l'aspirant, en qualsevol moment del procés selectiu, que acrediti que compleix els requisits anteriors.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

4.9. La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

5. Llista provisional i definitiva d'admesos i exclosos

5.1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovat per l'òrgan convocant el compliment dels requisits per participar en aquest procediment selectiu, s'ha de publicar en la pàgina web <http://oposicions.caib.es> , la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l'exclusió.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

5.2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional, per esmenar el defecte que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

5.3. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

6. Procés selectiu per accedir al curs de capacitació

6.1. Totes les persones aspirants admeses han de superar un procés selectiu previ per accedir al curs de capacitació de la categoria de policia que ha d'impartir l'Escola Balear d'Administració Pública.

6.2. No obstant l'anterior, resten exemptes de realitzar el procés selectiu les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits de l'article 178  del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes balears. Els aspirants han d'al·legar aquesta circumstància en la sol·licitud i l'exempció ha de ser declarada per l'EBAP i publicada juntament amb la llista provisional d'admesos. Pel que fa al requisit d'actualització del curs, s'haurà d'haver obtingut abans de la finalització de la primera edició del curs de capacitació convocat amb aquesta Resolució. En aquest darrer cas, l'exempció estarà condicionada a l'obtenció de l'esmentada actualització.

6.3. Les proves selectives s'han de dur a terme a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa; si bé, només es desenvoluparan de manera descentralitzada a Menorca i/o Eivissa quan el nombre d'aspirants d'aquestes illes sigui igual o superior a 5 (els aspirants de les illes d'Eivissa i Formentera s'acumulen per calcular aquest mínim) o quan existeixin altres circumstàncies rellevants que aconsellin realitzar-les de manera descentralitzada en aquestes illes. 

6.4. El procés selectiu consta de 3 exercicis obligatoris i eliminatoris, els quals s'han de desenvolupar d'acord amb aquesta base i en els termes que s'indiquen en l'annex 2 de la Resolució. Per superar el procés selectiu d'accés al curs de capacitació s'han de superar tots els exercicis.

1) Proves físiques:

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori, i està composta per les proves parcials següents:

1. Circuit d'agilitat i flexibilitat.

2. Força flexora de les extremitats superiors.

3. Resistència 1.000 m.

4. Aptitud en el medi aquàtic.

Cal superar, amb una nota igual o superior a 5, les proves físiques que s'indiquen anteriorment, d'acord amb els barems i els criteris que s'estableixen en l'annex 2 per edat i sexe. Les proves físiques s'han de superar globalment, sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de tres de les quatre proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior, i que en l'altra prova parcial la nota sigui igual o superior a 3, de manera que la mitjana total de les proves sigui igual o superior a 5 per obtenir la qualificació d'«apte». Si la mitjana és inferior a l'esmentada, es considerarà «no apte». Als efectes de calcular la mitjana establerta en la base 6.8 es tindrà en compte la puntuació numèrica mitjana obtinguda en la realització de les proves dels aspirants declarats aptes.

Resten exemptes de realitzar les proves físiques les persones que declarin sota la seva responsabilitat que les han superat dins els processos selectius convocats per ajuntaments de les Illes Balears, que s'hagin regit pel Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig. A aquests efectes han d'assenyalar en la sol·licitud la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'ajuntament convocant.  

En qualsevol cas, aquestes persones han d'acreditar la superació de les proves físiques corresponents mitjançant una certificació de l'ajuntament respectiu, que han d'aportar durant el transcurs del procés selectiu i fins a la data de realització del tercer exercici. La falta de presentació del preceptiu certificat, ja sigui abans o el dia de la realització del tercer exercici, o la comprovació de la falta de veracitat en la declaració responsable determina l'exclusió del procés selectiu de les persones interessades que es trobin en aquests supòsits.

La nota de les proves físiques de les persones exemptes ha d'estar constituïda per la nota que figuri en el corresponent certificat de superació de les proves emès per l'ajuntament respectiu. Si la certificació només es pronuncia en relació amb l'aptitud de l'aspirant, s'ha d'entendre que l'aspirant té una nota de 5.

Per participar en les proves d'acreditació de l'aptitud física objecte d'aquesta convocatòria és requisit indispensable la presentació el dia de realització de les proves d'un certificat mèdic oficial on es faci constar expressament que la persona aspirant reuneix les condicions físiques i sanitàries necessàries i suficients per a la realització de les proves físiques segons el que estableix l'annex 3 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig; així com la presentació del DNI perquè se'ls assigni el dorsal corresponent. El fet de no presentar aquests documents comportarà l'exclusió automàtica de la persona sol·licitant de la realització de la prova i del procés selectiu.

La realització d'aquesta prova es desenvoluparà en els termes fixats en l'annex 2.

2) Prova de coneixements:

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori i consisteix en respondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una serà correcta, i que han de versar sobre el temari que conté l'annex 2 d'aquesta Resolució. 

L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, no es valoraran. Les respostes incorrectes es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la resposta correcta, d'acord amb la fórmula següent:

Q= {A-(E/4)} x 10

---------------------

  P

Q: resultat de la prova.

A: nombre de respostes encertades.

E: nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

Per superar la prova, cal obtenir una qualificació mínima de 5 punts. 

El temps màxim  per desenvolupar l'exercici és de 60 minuts.

3) Prova d'aptitud psicològica i de personalitat

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i actituds dels aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de la categoria de policia i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat.

S'hauran de respondre dues sèries de tests (aptitud i personalitat), cada un dels quals es qualificarà de 0 a 10 punts. Els aspirants han d'obtenir un mínim de 5 punts en cada test per obtenir la qualificació d'«apte», en cas contrari han de ser qualificats com a «no apte». Això no obstant, als efectes de calcular la mitjana establerta en la base 6.8, les qualificacions «d'apte» equivaldran a 5 punts.

6.5. Qualificació dels exercicis

La qualificació dels exercicis, llevat  del de coneixement amb respostes alternatives de tipus test —que té  una  correcció mecanitzada—, és a càrrec del Tribunal Qualificador, d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'apartat anterior i en l'annex 2.

6.6. Convocatòria i calendari de les proves

Els exercicis es convocaran amb una antelació mínima de 7 dies naturals, en els llocs, dies i hores que determini el tribunal. Tant la convocatòria, com els resultats de les proves seran publicats  en la pàgina web <http://oposicions.caib.es> i a la seu electrònica <http://www.caib.es>, amb les especificacions següents:

— El primer i el segon exercici es duran a terme amb la menor diferència de dies entre ells que sigui possible i que en permeti l'adequada organització de les proves. La convocatòria d'aquests exercicis s'ha de fer amb la publicació de la llista provisional d'admesos.

— Els resultats provisionals d'aquestes proves s'han de publicar de manera conjunta i els aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils per fer-hi al·legacions. Així mateix, dins aquest termini poden sol·licitar la revisió del segon exercici.

— Una vegada transcorregut el termini anterior i el Tribunal hagi resolt, quan s'escaigui, les al·legacions, s'han d'aprovar i publicar els resultats definitius, amb la llista dels aspirants que han superat les proves i els convocats al tercer exercici; com també, el dia i l'hora de la seva realització.

— Publicades les notes del tercer exercici, els aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils per sol·licitar-ne revisió i/o fer al·legacions. Transcorregut aquest termini i resoltes les al·legacions, si n'hi ha, el Tribunal ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de les persones que han superat el tercer exercici.

6.7. Crida única

Els aspirants seran convocats a cada exercici en crida única. Quedaran excloses de les proves selectives les persones que no hi compareguin, llevat dels casos relatius a embaràs de risc o part.

6.8. Una vegada finalitzades les proves selectives, el Tribunal Qualificador ha d'aprovar i fer pública a la pàgina web <http://oposicions.caib.es> i a la seu electrònica <http://www.caib.es>,  la llista provisional de persones que han superat tots els exercicis amb la puntuació corresponent a la mitjana de les notes obtingudes a cada una de les proves eliminatòries del procés selectiu. La llista ha d'estar ordenada de major a menor puntuació. 

6.9. Les persones aspirants disposaran d'un termini de 3 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació del llistat anterior per sol·licitar l'esmena de defectes o presentar les al·legacions que considerin oportunes. Una vegada efectuada la revisió i resoltes les al·legacions pel Tribunal Qualificador, si n'hi ha, aquest òrgan ha d'aprovar i publicar al web <http://oposicions.caib.es> i a la seu electrònica <http://www.caib.es> la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu per accedir al curs de capacitació amb la puntuació que correspongui a cada persona, ordenada de major a menor.  

7. Òrgan de selecció

7.1. L'òrgan encarregat de la selecció dels aspirants que han d'accedir al curs de capacitació de la categoria de policia i de realitzar i avaluar les proves corresponents és el Tribunal Qualificador que figura en l'annex 5. El Tribunal Qualificador d'aquest procés selectiu està constituït per cinc persones com a membres titulars i pel mateix nombre de persones com a suplents, nomenades per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat i té la consideració d'òrgan dependent d'aquesta. S'ha de tendir a la paritat de gènere entre les persones que l'integren.

El/La president/a del Tribunal ha estat designat lliurement per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d'entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda; dos dels vocals han estat proposats per la Direcció General d'Emergències i Interior i un vocal, per l'Escola Balear d'Administració Pública, entre funcionaris de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el secretari o la secretària ha estat proposat per l'EBAP.

7.2. Les persones que són membres del Tribunal Qualificador s'han d'abstenir d'intervenir en el procés, i ho han de notificar a l'autoritat que els va nomenar, quan hi concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic. L'article 24 del mateix cos normatiu preveu la possibilitat de què els interessats puguin promoure recusació d'algun membre del Tribunal, en els mateixos casos previstos en l'article 23 referit a l'abstenció.  

7.3. A l'efecte de comunicacions i de la resta d'incidències, el Tribunal Qualificador té la seu a l'Escola Balear d'Administració Pública (carrer del Gremi de Corredors, 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

7.4. Al funcionament del Tribunal li és d'aplicació el règim jurídic previst en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 15 i següents, relatiu als òrgans col·legiats. S'ha d'ajustar en el seu funcionament al quòrum necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan col·legiat i adoptar els seus acords amb la majoria de vots dels membres presents. 

7.5. Correspon al Tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu d'accés al curs bàsic, l'aplicació, la interpretació i la integració d'aquestes bases, amb ple respecte al principi d'igualtat; així com també l'apreciació de les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis o altres qüestions com horaris, calendari, procediment de crida o desenvolupament d'aspectes o extrems de les proves. Així mateix, el Tribunal podrà adoptar les decisions motivades que consideri pertinents.

Durant el desenvolupament de les proves selectives, el tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria, com també el que s'ha de fer en els casos no previstos.

7.6. Per a les proves en què sigui necessari, l'òrgan de selecció pot disposar la incorporació d'assessors especialistes en els seus treballs, els quals s'han de limitar a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques i tindran veu però no vot. La designació d'aquests assessors s'ha de comunicar a la consellera  de Presidència, Funció Pública i Igualtat, que dictarà una resolució i n'ordenarà la publicació en el BOIB per a coneixement de les persones interessades.

Així mateix, l'òrgan de selecció pot sol·licitar la designació de personal col·laborador per a les tasques de vigilància, coordinació o altres de similars, necessàries per al desenvolupament de les proves selectives prèvies al curs de capacitació.

8. Curs de capacitació de la categoria de policia

8.1. L'Escola Balear d'Administració Pública ha d'impartir un curs de capacitació de la categoria de policia per als aspirants que superin el procés selectiu a què es refereix la base 6.

Els curs de capacitació es farà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, en la seu de l'EBAP de Palma i en el lloc que es determini per l'Escola, per la resta d'illes. La data d'inici i el lloc d'impartició s'enunciarà per l'EBAP amb una antelació mínima de 7 dies naturals previs a l'inici de la formació. 

No obstant l'anterior, l'EBAP podrà optar per no realitzar el curs de forma descentralitzada a Menorca i/o a Eivissa, quan el nombre aspirants que hagin superat les proves selectives d'accés al curs no sigui igual o superior a 10 a l'illa de Menorca i 12 a l'illa d'Eivissa (els  aspirants de les illes d'Eivissa i Formentera s'acumulen per calcular aquest mínim). En aquest cas, les persones interessades que hagin optat per les illes de Menorca, Eivissa i Formentera han de realitzar el curs de capacitació a Mallorca, al qual accediran d'acord amb els criteris que es fixen en el punt 8.2. 

En aquest cas, les places convocades per les edicions del curs de les illes de Menorca i Eivissa han de quedar desconvocades i no s'acumulen a les de Mallorca.

8.2. Les places del curs s'han d'adjudicar respectant l'ordre de prelació en què figuren les persones en la llista definitiva de la base 6.9 i amb el límit màxim de places convocades en cada edició. Això no obstant, amb l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de la policia local, es reserva un 30 % de les places de cada edició per ser cobertes per dones segons l'ordre en què figuren en la llista definitiva. En cas que les esmentades places no puguin ser cobertes amb dones, s'assignaran als homes segons l'odre en què figuren en el llistat definitiu de la base 6.9.

Les persones aspirants que renunciïn a una plaça adjudicada en qualsevol edició del curs de capacitació queden excloses del procés selectiu.

8.3. Resten exemptes de realitzar el curs de capacitació per a la categoria de policia les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació d'aquesta categoria o superior abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2017 i el tenguin degudament actualitzat d'acord amb la normativa aplicable, segons l'establert a la base 6.2.

La puntuació d'aquestes persones en la borsa està constituïda per la nota que hagin obtingut en el curs bàsic de capacitació que els atorga l'exempció. 

8.4.  Aquest curs no forma part del període de pràctiques que regula l'article 177 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, si bé l'EBAP l'ha d'impartir respectant el contingut, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern que es fixi per al curs de capacitació per a l'accés a la categoria de policia regulat en l'article 178 del Reglament. D'acord amb l'anterior, aquest curs es regeix pel Manual del curs de capacitació aprovat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en data 8 d'octubre de 2021.

8.5. La data d'inici del curs es comunicarà per l'EBAP una vegada hagi finalitzat el procés selectiu per accedir-hi i, en qualsevol cas, amb una antelació mínima de 7  dies naturals.

8.6. Durant el curs, els aspirants han de portar l'uniforme i l'equip que els proporcioni l'EBAP. L'Escola ha d'assumir les despeses derivades de la uniformitat d'aquests alumnes.

8.7. Per formar part de la borsa que regula aquesta convocatòria és necessari superar el curs de capacitació per a la categoria de policia.

8.8. Durant la impartició del curs els alumnes, previ requeriment de l'EBAP, han de presentar en el registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un llistat on han d'indicar l'ordre de prioritat dels municipis on desitgen prestar els seus serveis com a interins.

L'ordre de prioritat es podrà modificar únicament per causes degudament justificades que hauran d'ésser apreciades per l'EBAP.

9. Selecció dels aspirants, ordre de prelació i desempats

9.1. La selecció dels aspirants que formen part de la borsa s'ha de fer entre les persones que superin o tinguin ja superat el curs de capacitació i l'ordre de prelació es determina segons la nota final obtinguda en el curs de capacitació.

9.2. Les persones que acreditin haver superat el curs bàsic de capacitació i el tenguin degudament actualitzat, han de figurar en la borsa amb la nota obtinguda en el curs de capacitació que els atorga l'exempció.

9.3. En cas que es produeixin empats en la nota final del curs, s'han de resoldre atenent successivament als criteris següents:

- En primer lloc s'ha de donar prioritat a les dones, amb la finalitat d'adoptar aquelles mesures que es considerin oportunes per complir amb els objectius marcats per la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes i, específicament, per l'article 43.4.

- En segon lloc s'ha d'atendre al fet de ser major de 45 anys.

- Finalment, si l'empat persisteix una vegada aplicat els altres criteris, s'ha de dirimir per sorteig. 

10. Llista provisional de composició de les borses

10.1. Una vegada finalitzada una edició del curs de capacitació, la directora gerent de l'EBAP ha d'aprovar i fer pública la llista provisional de les persones que integren la borsa d'acord amb la nota que han obtingut en el curs de capacitació de la categoria de policia, aplicant  quan s'escaigui els criteris de desempats prevists a la base 9.3, de forma descentralitzada per cada una de les illes. Aquesta llista s'ha de publicar a la seu electrònica i en la pàgina web <http://oposicions.caib.es> per ordre de major a menor puntuació, amb la nota del curs, el nom, llinatges i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI. 

10.2. Les persones interessades poden formular observacions o reclamacions mitjançant un escrit contra la llista  provisional en el termini de dos dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista.

10.3. La directora gerent de l'EBAP únicament pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

10.4. Un cop examinades les observacions i resoltes les al·legacions, la directora gerent de l'EBAP ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de les persones que han d'integrar la borsa de forma descentralitzada per cada illa i elevar-la a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat perquè dicti resolució de constitució de la borsa.

10.5. Tant la llista provisional com la definitiva de constitució de borsa han d'incloure les persones que han estat exemptes de realitzar el curs de capacitació previst en aquesta convocatòria, les quals hi han de figurar en l'ordre que pertoqui d'acord amb la nota obtinguda en el curs de capacitació que els atorga l'exempció. 

 

11. Resolució de la convocatòria i publicació de la composició de la borsa

11.1. D'acord amb la proposta formulada per l'EBAP, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar resolució de creació de la borsa amb la llista  de totes les persones aspirants que formen part de la borsa temporal específica per a la categoria de policia, de manera descentralitzada per cada una de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per ordre de la puntuació obtinguda. 

11.2. La resolució de creació de la borsa s'ha de fer pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica i en la web de <http://oposicions.caib.es>, amb indicació de totes les persones integrants i l'ordre de prelació segons la puntuació obtinguda.

12. Edicions futures del curs de capacitació

12.1. Si durant el transcurs del procés selectiu es justifica que persisteixen les raons d'urgència i necessitat que motiven aquesta convocatòria i es preveu que aquestes no es puguin resoldre amb una sola edició del curs de capacitació per a la categoria de policia, es poden convocar altres edicions, a les quals han d'accedir els aspirants que hagin estat seleccionats seguint el procediment establert a la base 8.2 i que no hagin obtingut plaça en la primera edició, amb respectuós ordre de la prelació en què figuren en la llista definitiva prevista en la base 6.9 d'aquest annex i fins a completar el màxim de places convocades per edició.

12.2. Aquestes edicions només es poden convocar mentre no hagi finalitzat, per resolució, la constitució de la borsa del procés que regula aquesta convocatòria i sempre que no hagin transcorregut més dos anys des de la data de realització de la primera prova selectiva i que l'EBAP compti amb els recursos materials i humans necessaris per a la impartició del curs.

Si no es donen els supòsits anteriors, per convocar una altra edició del curs s'han de fer nous processos selectius o establir els criteris que permetin revalidar la superació de les proves i la puntuació necessària per accedir al curs.

12.3. En cas que es convoqui una altra edició, la llista definitiva a què es refereix la base 10.4 d'aquest annex tindrà el caràcter de llista temporal i cada vegada que es finalitzi una edició, s'haurà d'actualitzar amb les dades de les persones que la superin, les quals s'hi intercalaran d'acord amb la nota obtinguda en el curs de capacitació en l'ordre que pertoqui segons el procediment previst a la base 10.

12.4. En cas de convocar-se altres edicions i només fins a la constitució definitiva de la borsa de treball que tindrà lloc quan finalitzin totes les edicions convocades, pot utilitzar-se per nomenar personal funcionari interí la llista de la base 10.4 degudament actualitzada amb les notes de les edicions convocades i finalitzades, si s'escau. 

13. Disponibilitat dels aspirants

13.1. Estaran en situació de disponibilitat tots els membres de la borsa que no incorrin en alguna de les causes que s'indiquen a continuació.

13.2. Causes d'indisponibilitat:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, inclòs el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per cura de fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Prestar serveis com a personal funcionari interí de la policia local.

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

d) Exercir funcions sindicals en el moment de la crida.

e) Estar en situació de serveis especials en el moment de la crida.

13.3. Els aspirants quedaran en situació d'indisponibilitat quan es produeixi el fet que en motiva la causa i, en tot cas, quan l'EBAP tengui constància que hi concorre aquesta causa. Es romandrà en situació d'indisponibilitat fins que els aspirants comuniquin a l'EBAP el cessament de la causa que la motivà en un termini no superior a deu dies hàbils. La manca de comunicació en el termini establert determina perdre la posició assignada per la seva puntuació i romandre en el darrer lloc de la borsa, amb puntuació zero.

13.4. La indisponibilitat a què es refereix l'apartat b) de la base 13.2 es mantindrà mentre els aspirants no cessin en el lloc de treball.

13.5. Mentre els aspirants estiguin en situació d'indisponibilitat en la borsa, no se'ls podrà oferir cap lloc de treball.

14. Proposta de nomenament i assignacions

14.1. Els ajuntaments dels municipis amb vint mil habitants o menys que sol·licitin l'adhesió a aquesta borsa i els ajuntaments amb una població superior a vint mil habitants que hagin subscrit un conveni en aquests termes, quan tenguin necessitats urgents de cobertura de llocs de policia local i acusin manca d'efectius policials, poden sol·licitar a l'EBAP la designació d'un aspirant provinent de la borsa regulada en aquesta convocatòria. Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'especificar el termini d'incorporació, el requisit de coneixement de llengua catalana que s'exigeixi per ocupar el lloc de treball, si escau, i altres requisits específics d'ocupació del lloc.

14.2. Només pel que fa a la primera edició del curs de capacitació, els ajuntaments han de presentar les sol·licituds de cobertura de llocs vacants en un termini de 7 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional a què es refereix la base 10.1 d'aquest annex. 

14.2.1. En cas que el nombre de sol·licituds de llocs a cobrir presentades en el termini establert en l'apartat anterior sigui superior a la del nombre d'aspirants en situació de disponible que constin en la llista definitiva de la base 10.4 o en la borsa, l'EBAP ha de tramitar aquestes sol·licituds segons l'ordre prelació en la puntuació obtinguda com a resultat d'aplicar els criteris següents :

a) En primer lloc, s'assignarà una puntuació a cada sol·licitud segons la menor ràtio de policies en servei actiu en la plantilla per cada 1000 habitants, d'acord amb la fórmula següent:

P=Rmin/Rs

On:

P= Puntuació de la sol·licitud de l'Ajuntament 

Rmin= Ràtio més baixa entre les sol·licituds presentades

Rs= Ràtio de la sol·licitud de l'Ajuntament a puntuar.

A aquests efectes, juntament amb la sol·licitud l'ajuntament haurà de presentar un certificat del secretari o secretària que acrediti el número d'efectius existents en servei actiu en la plantilla de l'ajuntament.

b) En segon lloc, als ajuntaments que en els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, no hagin convocat un procés selectiu d'accés per cobrir les places de la categoria de policia com a funcionaris de carrera se'ls descomptarà 0,5 punts.

c) En darrer lloc, als ajuntaments que en els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud hagin amortitzat una plaça de la categoria de policia, se'ls descomptarà 1 punt.

Els requisits de las lletres b) i c) s'acreditaran amb una certificació del secretari o secretària de l'ajuntament, que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud.

En cas que es produeixin empats en la puntuació final de les sol·licituds, s'han de tramitar segons el menor número d'habitants en el municipi.

En el supòsit previst a l'apartat 14.2.1 d'aquesta base no s'assignarà més d'un aspirant per ajuntament.

14.2.2. En cas que el nombre de sol·licituds de llocs a cobrir presentades en el termini anterior no sigui superior al nombre d'aspirants que consten en la llista definitiva de la base 10.4 o en la borsa, les sol·licituds es tramitaran per ordre d'entrada oferint els llocs segons l'establert a la base 14.5.

14.2.3. Les sol·licituds presentades dins el termini establert a la base 14.2 tindran preferència en la seva tramitació en relació amb les presentades d'acord amb la base 14.3.

14.3. Un cop tramitades les sol·licituds presentades en el termini del punt 14.2, els ajuntaments poden presentar les sol·licituds de cobertura de llocs  en qualsevol moment mentre la borsa estigui vigent que es tramitaran per ordre d'entrada. Això no obstant, si hi ha més d'una sol·licitud a tramitar es prioritzaran segons els criteris esmentats a la base 14.2. 

14.4. Durant la vigència d'aquesta borsa, i sempre que existeixin més sol·licituds de llocs a cobrir que aspirants en situació de disponible a la borsa,  no es tramitaran més propostes de nomenament de funcionaris interins a favor d'un Ajuntament al qual ja li hagin assignat 3 aspirants, excepte que algun d'ells hagués finalitzat la prestació de serveis com a interí.

14.5. L'EBAP oferirà el lloc per ordre de prelació a les persones incloses en la borsa  que es trobin en situació de disponible, sempre que compleixin els requisits d'ocupació del lloc. Quan hi hagi més d'un lloc a cobrir, l'EBAP pot oferir els llocs de forma simultània a tantes persones aspirants de la borsa es situació de disponible com es consideri necessari per atendre les peticions de cobertura de llocs. En aquest cas, els llocs oferts s'hauran d'adjudicar segons la priorització de municipis presentada en la base 8.8 i atenent a l'ordre de prelació de les persones aspirants en la borsa.

14.6. S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui, mitjançant telèfon o correu electrònic, el lloc i el termini en què cal que es presenti. Com a mínim s'ha de telefonar dues vegades a la persona aspirant en franges horàries diferents, a intervals no inferiors a una hora. Si s'envia un correu electrònic, la persona ha de respondre confirmant la seva recepció, en cas contrari, se l'ha d'avisar telefònicament segons el procediment establert. La persona interessada ha de manifestar la conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat. S'ha de deixar constància d'aquests fets en l'expedient corresponent mitjançant una diligència administrativa. 

14.7. L'EBAP proposarà als ajuntaments que hagin sol·licitat expressament cobrir places amb persones integrants de la borsa, el nomenament com a policies interins de les persones assignades. Les propostes de nomenament s'han de fer sempre respectant l'ordre de prelació de les persones aspirants en la borsa i la priorització del municipi on desitgen prestar serveis.

14.8. Les persones proposades per ocupar un lloc de treball en un ajuntament tenen l'obligació de presentar davant l'Ajuntament la documentació acreditativa dels requisits específics d'ocupació del lloc de treball en un termini màxim de dos dies naturals, des que hagin rebut la proposta del nomenament. Així mateix, han de presentar una declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d'indisponibilitat regulades en la base 13.2 d'aquest annex. L'Ajuntament pot exigir a la persona proposada que acrediti el compliment dels requisits generals d'accés que hagi presentat mitjançant una declaració de responsable, en concret:

-No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 5 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019.

-No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

14.9. Els ajuntaments tenen un termini màxim de 3 dies hàbils per nomenar els funcionaris interins proposats, comptadors a partir de l'endemà de la presentació de la documentació per part de la persona interessada en el termini exposat en la base anterior. 

14.10. Quan la borsa no es pugui gestionar per no haver-hi persones disponibles o perquè les persones proposades hi hagin renunciat, l'EBAP podrà oferir el lloc a les persones aspirants de les borses d'altres illes que estiguin en situació de disponibilitat. En aquest cas, la renúncia al lloc de treball proposat no implicarà la pèrdua de la posició en la borsa.

15. Renúncia, causes d'exclusió i situació en la borsa de treball

15.1. Si la persona interessada no manifesta la conformitat amb la proposta de nomenament en el termini assenyalat a la base 14.6 d'aquest annex i la disposició a incorporar-se en el termini indicat, s'entendrà que renuncia a ocupar el lloc de treball.

15.2. Les persones aspirants que renunciïn de manera expressa o tàcita al lloc de treball proposat perdran la posició assignada per la seva puntuació i romandran en el darrer lloc de la borsa, amb puntuació zero. També perdran la seva posició i quedaran amb puntuació zero les persones que renunciïn voluntàriament al lloc de treball ofert una vegada hagin estat nomenats policies interins en el marc d'aquesta convocatòria, tret que es tracti d'una segona renúncia, cas en el qual quedaran automàticament exclosos de la borsa.

L'ordre de prelació de les persones amb puntuació zero es fixarà per la data de renúncia. 

15.3. Són motius justificats per a la no-incorporació —i s'han d'acreditar dins el termini indicat— les causes d'indisponibilitat que preveu la base 13.2 d'aquest annex. En aquests casos, els aspirants no perdran la seva posició en la borsa i passaran a estar en situació d'indisponibilitat.

15.4. Els aspirants que acceptin un lloc de treball passaran a estar en situació d'indisponibilitat en la borsa. Un cop cessin en el lloc de treball i comuniquin aquest fet a l'EBAP, recuperaran la seva posició original en la borsa amb la puntuació que pertoqui, sempre que la pèrdua del lloc de treball no hagi estat per renúncia voluntària. 

15.5. Les persones aspirants que obtinguin un nomenament com a funcionari de carrera queden exclosos de la borsa i queden obligats a comunicar a l'EBAP aquest nomenament en el termini de 5 dies hàbils des de la seva notificació.

16. Relacions amb les persones aspirants

16.1. Al llarg del procediment selectiu es publicarà a la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web <http://oposicions.caib.es> tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del desenvolupament d'aquest procediment, segons escaigui.

16.2. D'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se han de publicar-se en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en la pàgina web <http://oposicions.caib.es>. Tot això, sense perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes administratius que segons les bases d'aquesta convocatòria s'hi hagin de publicar.

16.3. En tot cas, només tindran efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

17. Adhesió a la borsa

17.1. A aquesta borsa es podran adherir els ajuntaments dels municipis que tinguin una població de fins a vint mil habitants, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, sempre que compleixin els requisits següents:

a) Que tinguin les dades del registre de policies locals degudament actualitzades, circumstància que s'acreditarà amb una certificació de  l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

b) Que l'adhesió s'aprovi per la Mesa General de Negociació, quan estigui constituïda. Circumstància que s'acreditarà amb un certificat del secretari de la Mesa.

17.2. Els ajuntaments dels municipis amb més de vint mil habitants només podran adherir-se a aquesta borsa prèvia subscripció d'un conveni de col·laboració amb l'EBAP en els termes prevists en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

ANNEX 2 Temari i desenvolupament de les proves físiques per accedir al curs de capacitació de la categoria de policia convocat per formar part de la borsa

I. Programa de temes de la prova de coneixements (tipus test)

1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics.

2. Constitució espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals.

3. Constitució espanyola de 1978. La Corona. Les Corts Generals. El Govern i l'Administració. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

4. Constitució espanyola de 1978. L'organització territorial de l'Estat.

5. Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: del Parlament, del president, del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, dels municipis i d'altres entitats locals. El poder judicial a les Illes Balears: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, competències, el president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Finançament i Hisenda: principis generals: principis.

6. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els municipis: els elements del municipi. Identificació, la població municipal, l'organització municipal, competències. Disposicions comunes a les entitats locals: reglaments, ordenances i bans.

7. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació: normes generals, normes generals dels conductors, normes sobre begudes alcohòliques, normes sobre estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substancies anàlogues.

8. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir: el permís i la llicència de conducció.

9. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

10. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

 

​​​​​​​11. L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

12. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local. Estructura i règim de funcionament.

13. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció: disposicions generals, normes generals sobre tinença d'armes, utilització d'armes de foc, utilització de la defensa i del bastó extensible, utilització de l'aerosol de defensa. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

14. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. De les policies locals.

15. Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal. La denúncia.

16. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: dels furts, dels robatoris, del robatori i furt d'ús de vehicles, de la usurpació, de les defraudacions, dels danys.

17. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

18. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes comesos amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la constitució.

19. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Disposicions generals. Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

20. Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBIfòbia. Disposicions generals. Polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI: professionals que actuen en àmbits sensibles. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat: disposicions generals.

Aquest temari s'ha d'ajustar a la normativa vigent en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de la prova selectiva.

II. Proves físiques

Les proves d'aptitud física tenen com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l'agilitat, la rapidesa i la resistència de la persona aspirant. Consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s'indiquen, d'acord amb els barems i els criteris que s'estableixen per edat i sexe. Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que s'assenyalin. El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de 3 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d'apte s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, ha de ser de no apte.

Aquestes proves s'han de desenvolupar en els termes de l'annex 3 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, el qual s'ha d'aplicar en tot allò que no es prevegi en aquest annex 2.

Les proves físiques s'han de dur a terme en un mateix dia en l'ordre següent:

1. Circuit d'agilitat i flexibilitat.

2. Força flexora de les extremitats superiors.

3. Resistència 1.000 m.

4. Aptitud en el medi aquàtic.

Barem de puntuació de les proves

1. Test d'agilitat

L'objectiu d'aquesta prova és mesurar l'agilitat en moviment de l'aspirant (Agilitat = Velocitat + Coordinació). Aquesta dada s'obté mesurant la capacitat per dur a terme en el mínim temps possible una sèrie d'habilitats i desplaçaments. Aquesta prova consisteix en què l'aspirant faci el recorregut fixat a la màxima velocitat que pugui.

 

​​​​​​​

Test d'agilitat homes (minuts)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 9,2”

<= 11,5”

<= 12,6”

< = 14,9”

9

9,3” - 9,8”

11,6” - 11,7”

12,7” - 12,9”

15,0” - 15,4”

8

9,9” - 10,3”

11,8” - 11,9”

13,0” - 13,2”

15,5” - 15,8”

7

10,4” - 10,7”

12,0” - 12,1”

13,3” - 13,5”

15,9” - 16,1”

6

10,8” - 11,1”

12,2” - 12,4”

13,6” - 13,8”

16,2” - 16,4”

5

11,2” - 11,5”

12,5” - 12,7”

13,9” - 14,0”

16,5” - 17,0”

4

11,6” - 11,9”

12,8” - 13,5”

14,1” - 14,5”

17,1” - 17,5”

3

12,0” - 12,5”

13,6” - 14,0”

14,6” - 15,1”

17,6” - 17,9”

Eliminat

>= 12,6”

>= 14,1”

>= 15,2”

>= 18,0”

 

Test d'agilitat dones (minuts)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 10,5”

<= 12,7”

<= 14,9”

<= 17,9”

9

10,6” - 11,1”

12,8” - 13,0”

15,0” - 15,4”

18,0” - 18,4”

8

11,2” - 11,6”

13,1” - 13,3”

15,5” - 15,8”

18,5” - 18,8”

7

11,7” - 11,9”

13,4” - 13,6”

15,9” - 16,1”

18,9” - 19,1”

6

12,0” - 12,2”

13,7” - 13,9”

16,2” - 16,4”

19,2” - 19,5”

5

12,3” - 12,8”

14,0” - 14,5”

16,5” – 17,0”

19,6” - 20,0”

4

12,9” - 13,5”

14,6” - 14,9”

17,1” - 17,5”

20,1” - 20,5”

3

13,6” - 14,0”

15,0” - 15,6”

17,6” - 17,9”

20,6” - 20,9”

Eliminada

>= 14,1”

>= 15,7”

>=18,0”

>=21,0”

2. Força flexora de les extremitats superiors

L'objectiu d'aquesta prova és valorar la força relativa de les extremitats superiors i la capacitat d'elevar el pes corporal, mitjançant la flexió de les extremitats superiors, depenent de dues variables: la força flexora dels braços i el pes corporal de l'aspirant. La prova consisteix a fer el nombre màxim possible de flexions de braços o mantenir-se en suspensió com més temps millor en la posició inicial.

Força flexora de les extremitats superiors homes (repeticions)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

>=17

>=14

>=11

>=8

9

15 - 16

13

9 - 10

7

8

13 - 14

11 - 12

7 - 8

6

7

11 - 12

9 - 10

6

5

6

9 - 10

7 - 8

5

4

5

7 - 8

5 - 6

4

3

4

5 - 6

4

3

2

3

4

3

2

1

Eliminat

<=3

<=2

<=1

0

 

​​​​​​​

Força flexora de les extremitats superiors dones (temps per segons)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

>= 1'21”

>= 1'06”

>= 51”

>= 36”

9

1'11” - 1'20”

1'01” - 1'05”

46” - 50”

31” - 35”

8

1'06” - 1'10”

56” - 1'00”

41” - 45”

26” - 30”

7

1'01” - 1'05”

51” - 55”

36” - 40”

21” – 25”

6

56” - 60”

46” - 50”

31” - 35”

16” - 20”

5

51” - 55”

45”

30”

15”

4

45” - 50”

40” - 44”

25” - 29”

11” - 14”

3

40” - 44”

32” - 39”

20” - 24”

6” - 10”

Eliminada

<= 39”

<=31”

<=19”

<=5”

3. Prova de resistència (1.000 m)

L'objectiu d'aquesta prova és mesurar la capacitat de resistència aeròbica, qualitat física indicadora de l'estat de salut de l'aspirant sense una fatiga excessiva. L'aspirant s'ha de situar dret en posició inicial, darrere la línia de sortida, sense suports en terra.

Resistència homes (minuts)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<=3'10”

<=4'00”

<=4'50”

<=6'10”

9

3'20” - 3'11”

4'10” - 4'01”

5'00” - 4'51”

6'20” - 6'11”

8

3'30” - 3'21”

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

6'30” - 6'21”

7

3'40” - 3'31”

4'30” - 4'21”

5'20” - 5'11”

6'40” - 6'31”

6

3'50” - 3'41”

4'50” - 4'31”

5'35” - 5'21”

6'50” - 6'41”

5

4'10” - 3'51”

5'00” - 4'51”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'51”

4

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

5'54” - 5'51”

7'16” - 7'11”

3

4'25” - 4'21”

5'15” - 5'11”

6'00” - 5'55”

7'25” - 7'17”

Eliminat

>=4'26”

>=5'16”

>=6'01”

>=7'26”

 

Resistència dones (minuts)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<=3'25”

<=4'15”

<=5'00”

<=6'25”

9

3'35” - 3'26”

4'25” - 4'16”

5'05” - 5'01”

6'35” - 6'26”

8

3'45” - 3'36”

4'35” - 4'26”

5'10” - 5'06”

6'45” - 6'36”

7

3'55” - 3'46”

4'45” - 4'36”

5'35” - 5'11”

6'55” - 6'46”

6

4'10” - 3'56”

5'00” - 4'46”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'56”

5

4'25” - 4'11”

5'15” - 5'01”

6'05” - 5'51”

7'25” - 7'11”

4

4'30” - 4'26”

5'20” - 5'16”

6'10” - 6'06”

7'39” - 7'26”

3

4'40” - 4'31”

5'30” - 5'21”

6'20” - 6'11”

7'40”

Eliminada

>=4'41”

>=5'31”

>=6'21”

>=7'41”

4. Prova de natació estil lliure (50 m estil)

L'objectiu d'aquesta prova és valorar el desenvolupament global de l'individu dins el medi aquàtic. Es mesura la capacitat aeròbica amb el desplaçament o translació corporal en el medi aquàtic, la força explosiva (sortida), la força ràpida (en els girs), la velocitat de reacció (sortida), la velocitat cíclica (que és la capacitat de fer moviments cíclics, iguals i repetitius) a la màxima velocitat contra poca resistència, velocitat gestual en la sortida i els girs.

Natació homes

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 35”

<= 40”

<= 45”

<= 50”

9

37” - 36”

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

8

39” - 38”

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

7

41” - 40”

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

6

43” - 42”

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

5

45” - 44”

50” - 49”

54”

59”

4

46”

51”

55”

1'00”

3

47”

55” - 52”

57” - 56”

1'02” - 1'01”

Eliminat

>= 48”

>= 56”

>= 58”

>= 1'03”

 

Natació dones

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 40”

<= 45”

<= 50”

<= 55”

9

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

57” - 56”

8

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

59” - 58”

7

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

1,01” - 1,00”

6

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

1,03” - 1,02”

5

49”

54”

59”

1,04”

4

50”

55”

1,00”

1,05”

3

52” - 51”

1'00” - 56”

1'02” - 1'01”

1'07” - 1'06”

Eliminada

>= 53”

>= 1'01”

>= 1'03”

>= 1'08”

Per obtenir el resultat global del primer exercici s'ha de calcular la mitjana de les quatre proves parcials, sempre i quan s'hagin superat un mínim de tres de les quatre proves amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui igual o superior a 3.

 

Documents adjunts