Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci d'informació pública del plec de condicions de la licitació de la concessió demanial, per a l'explotació del bar-restaurant de la piscina municipal de Lloseta

    Número de registre 2017 - Pàgina 12815

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci devolució aval

    Número de registre 2095 - Pàgina 12816

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) de la Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, i de racionalització del consum de territori per part dels ports de les Illes Balears (RGE núm. 5573/22)

    Número de registre 2109 - Pàgines 12817-12822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Bàsquet de les Illes Balers (període 2020-2024)

    Número de registre 1997 - Pàgina 12823

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’Autorització Ambiental Integrada de la planta de tractament d’oli mineral usat a nom de WORP Islas Balears, SL , vista la decisió d’execució de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d’acord a la directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell

    Número de registre 2049 - Pàgina 12824

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 24 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de setembre de 2022, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació, comercialització de productes agrícoles ecològics, per a l’ any 2022

    Número de registre 2054 - Pàgines 12825-12827

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 24 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022 per la qual es s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a l’any 2022

    Número de registre 2055 - Pàgines 12828-12835

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, de data 24 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2022

    Número de registre 2057 - Pàgines 12836-12838

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd4 de data 24 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2022

    Número de registre 2058 - Pàgines 12839-12841

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de març de 2023 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 1982 - Pàgina 12842

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de desembre de 2022, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 2030 - Pàgina 12843

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de sanitat animal núm. 2021/26449B

    Número de registre 2076 - Pàgina 12844

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 7/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2023, per crèdit extraordinari (CE2/2023) i suplement de crèdit (SUP01/2023)

    Número de registre 2078 - Pàgina 12845

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. BEP01/2023 de modificació de les Bases d’Execució del Pressupost del Consell de Mallorca 2023

    Número de registre 2080 - Pàgina 12846

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Extracte de la Resolució del conseller executiu de Presidència de dia 07 de març de 2023 relativa a la convocatòria de subvencions per al suport a la realització de projectes com instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la gent gran, any 2023

    Número de registre 1992 - Pàgines 12847-12848

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Extracte de la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 10 de març de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria i bases específiques per a la concessió d’una ajuda econòmica de 200 euros a persones físiques de Mallorca per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i la inflació per a l’any 2023

    Número de registre 2102 - Pàgines 12849-12851

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors Exp. 2023/1370

    Número de registre 2003 - Pàgina 12852

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals Exp. 2023/1410

    Número de registre 2004 - Pàgina 12853

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització de gats domèstics per part dels seus propietaris

    Número de registre 2024 - Pàgina 12854

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a associacions i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins al terme municipal de Calvià, per a l'any 2023

    Número de registre 2025 - Pàgina 12855

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 97, Sèrie B del cementiri municipal

    Número de registre 1884 - Pàgina 12856

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 120, Sèrie B del cementiri municipal

    Número de registre 1885 - Pàgina 12857

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial del Compte General del Pressupost del 2020

    Número de registre 2071 - Pàgina 12858

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Ordenança Fiscal per a l'establiment de preus públics relatiu per les prestacións de serveis de l'escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

    Número de registre 1999 - Pàgina 12859

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Acord provisional i exposició pública de la cessió gratuïta d'un solar municipal al Consell de Mallorca

    Número de registre 2056 - Pàgina 12860

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 01/2023. Departament Tributari. Aprovació padrons fiscals de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la Taxa pel tractament de residus sòlids urbans. Exercici 2023.

    Número de registre 2022 - Pàgina 12861

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació provisional de l’expedient de modificació Puntual Núm. 2 de les NNSS de Sencelles per a la reordenació de l’àmbit de l’UAC-1

    Número de registre 2064 - Pàgina 12862

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l'escoleta Mesmenuts de Palmanyola

    Número de registre 2031 - Pàgina 12863